St.prp. nr. 78 (1996-97)

Om endringar i statsbudsjettet for 1997 under kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetenesta m v og 2755 Helsetenesta i kommunane

Til innholdsfortegnelse

4 Avtale om driftstilskot og takstar for psykologar

I forhandlingsmøte 3. juni 1997 blei Norsk Psykologforening, Kommunenes Sentralforbund og staten samde om eit tilrådd framlegg til revidert avtale om driftstilskot og takstar for spesialistar i klinisk psykologi. Avtalen skal gjelde for perioden 1. juli 1997-30. juni 1998.

Avtalen føreset ei regulering av takstar og driftstilskot med i alt 4,4 pst. pr. 1. juli 1997. Eigenbetalinga frå pasientane blir auka med 12 pst. Fondsavsetninga er auka i takt med auken i ramma.

Departementet tilrår at kap. 2711 post 71 Refusjon psykologhjelp blir regulert med 3,0 mill. kroner.