St.prp. nr. 78 (1996-97)

Om endringar i statsbudsjettet for 1997 under kapitla 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetenesta m v og 2755 Helsetenesta i kommunane

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Sosial- og helsedepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i statsbudsjettet for 1997 under kap. 2711 Diverse tiltak i fylkeshelsetenesta m v og kap. 2755 Helsetenesta i kommunane.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere endringar i statsbudsjettet for 1997 i samsvar med eit framlagt forslag.

Tilråding frå Sosial- og helsedepartementet ligg ved.