Veileder til opplæringsloven kapitel 9a - elevenes skolemiljø

Veileder til opplæringsloven kapittel 9a – elevenes skolemiljø

Forord

Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel 9a skal forstås. Lovbestemmelsene i kapittel 9a er av overordnet karakter. De gir ikke detaljerte krav til de enkelte miljøfaktorene. Det vil derfor være nødvendig å forholde seg til andre lover, forskrifter og veiledninger, i første rekke lov 19. oktober 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene (kommunehelsetjenesteloven) med forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Veiledningen viser til ulike andre veiledninger og andre kilder til kunnskap om skolemiljø og skolemiljøarbeid.