Søk i EØS-notatene

EØS-notatbasen er et viktig verktøy i forvaltningens arbeid med EU og EØS. Et EØS-notat er et dokument som løpende oppdateres med informasjon om EU-regelverk som vurderes innlemmet i EØS-avtalen.

Les mer om EØS-notatbasen

Viser 7541-7560 av 7599 treff.

Sorter etter: Endret Relevans

 • Rapportering vedrørende kasserte kjøretøy

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 15.03.2006
  Celexnr.: 32005D0293 Basis rettsaktnr.: 2000/053/EF

  Kommisjonsbeslutning 2005/293/EF av 1. april 2005 om regler for oppfølging av direktiv 2000/53/EF fra parlamentet og rådet om kasserte kjøretøy...

 • Vet - Helsesertifikat hund, katt og ilder fra tred

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 06.03.2006
  Celexnr.: 32004D0824

  Kommisjonsvedtak 2004/824/EF av 1. desember 2004 som fastsetter en mal for helsesertifikat til bruk ved ikke-kommerisell transport av hund, katt og ilder fra tredjeland til medlemsstatene....

 • Innførsel uvaksinerte valper/kattunger fra tredjel

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 06.03.2006
  Celexnr.: 32004D0839

  Kommisjonsvedtak 2004/839/EF av 3. desember 2004 som fastsetter vilkår for ikke-kommersiell transport av valper og kattunger fra tredjeland....

 • Merking av varmtvannsberedere

  EØS-faktanotat Spesialutvalg: Energi 22.02.2006
  Basis rettsaktnr.: 1992/75/EØF

  Forslag til Kommisjonsdirektiv om energimerking av varmtvannsberedere til husholdningsbruk...

 • Vet - kjæledyr

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 22.02.2006
  Celexnr.: 32006R0018

  Kommisjonsforordning (EF) nr. 18/2006 av 6. januar 2006 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 998/2003 fra når det gjelder listen over land og områder...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 20.02.2006
  Celexnr.: 32006D0105

  Kommisjonsvedtak 2006/105/EF av 15. februar 2006 om visse midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Ungarn...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 20.02.2006
  Celexnr.: 32006D0090

  Kommisjonsvedtak 2006/90/EF av 13. februar 2006 om visse miderltidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Italia...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 20.02.2006
  Celexnr.: 32006D0104

  Kommisjonsvedtak 2006/104/EF av 15. februar 2006 om visse midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Tyskland...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 20.02.2006
  Celexnr.: 32006D0086

  Kommisjonsvedtak 2006/86/EF av 10. februar 2006 om visse midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Hellas...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 20.02.2006
  Celexnr.: 32006D0091

  Kommisjonsvedtak 2006/91/EF av 13. februar 2006 om visse midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Slovenia...

 • Vet - AI-tiltak

  Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon 20.02.2006
  Celexnr.: 32006D0094

  Kommisjonsvedtak 2006/94/EF av 14. februar 2006 om visse midlertidige beskyttelsestiltak i forbindelse med mistenkte tilfeller av høypatogen aviær influensa hos ville fugler i Østerrike...

 • Endring av emballasjedirektivet

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Miljø 15.02.2006
  Celexnr.: 32005L0020

  Direktiv 2005/20/EC om endring av direktiv 94/62/EC om emballasje og emballasjeavfall...

 • SCE-forordningen

  EØS-posisjonsnotat 06.02.2006
  Celexnr.: 32003R1435

  Rådsforordning (EF) nr. 1435/2003 av 22. juli 2003 om vedtektene for europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak) ...

 • Typegodkjennelse av landbruks- og skogbrukstraktor

  EØS-posisjonsnotat Spesialutvalg: Handelsforenklinger 16.01.2006
  Celexnr.: 32005L0067 Basis rettsaktnr.: 1986/298/EØF

  Kommisjonsdirektiv 2005/67/EF av 18. oktober 2005 om endring av bilag I og II til Rådets direktiv 86/298/EØF, bilag I og II til Rådets direktiv 87/402/EØF og bilag I, II og III til Europaparlamentets- og Rådets direktiv 2003/37/EF om typegodkjennelse av landbruks- og skogbrukstraktorer med henbli...

 • Såvarer - floghavre

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.01.2006
  Celexnr.: 32005D0200

  Kommisjonsvedtak 2005/200/EF av 2. mars 2005 om tillatelse for Estland, Latvia, Litauen og Malta til å fastsette strengere krav vedrørende forekomst av Avena fatua i såkorn...

 • Såvarer - unntak for nye medlemsland

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.01.2006
  Celexnr.: 32005D0325

  Kommisjonsvedtak 2005/325/EF av 8. mars 2005 om fritak for Tjekkia, Estland, Kypros, Latvia, Litauen, Malta og Polen for forpliktelsen til, for visse arters vedkommende, å benytte rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 1999/105/EF og 2002/5...

 • Såvarer - midlertidig omsetning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.01.2006
  Celexnr.: 32005D0310

  Kommisjonsvedtak 2005/310/EF av 15. april 2005 om midlertidig omsetning av såvare av arten Glycine max som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 2002/57/EF ...

 • Såvarer - midlertidig omsetningstillatelse

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.01.2006
  Celexnr.: 32005D0435

  Kommisjonsvedtak 2005/435/EF av 9. juni 2005 om midlertidig omsetning av visse frø av artene Pisum sativum, Vicia faba og Linum usitatissimum som ikke tilfredsstiller kravene i henholdsvis rådsdirektiv 66/401/EØF og rådsdirektiv 2002/57/EF...

 • Såvarer - midlertidig omsetning

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.01.2006
  Celexnr.: 32005D0005

  Kommisjonsvedtak 2005/5/EF av 27. desember 2004 om ordningen med sammenlignende EU-prøver på og -analyser av frø og formeringsmateriale av visse jord- og hagebruksvekster og vin etter rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 92/33/EØF, 2002/5...

 • Såvarer - aut. av kontrollører/laboratorier

  EØS-gjennomføringsnotat Spesialutvalg: Matproduksjon 09.01.2006
  Celexnr.: 32004L0117

  Rådsdirektiv 2004/117/EF av 22. desember 2004 om endring av direktivene 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF når det gjelder undersøkelser utført under offentlig kontroll og likestilling av såvarer produsert i tredjeland....

Til toppen