Hva er CO₂-håndtering/CCS?

Hvorfor CO2-håndtering?

CO2-håndtering innebærer å fange, transportere og lagre CO2 fra for eksempel industriprosesser, kraftproduksjon eller produksjon av hydrogen. På engelsk brukes begrepet Carbon Capture and Storage (CCS) eller Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS). CCUS omfatter også bruk av CO2.

Hensikten med CO2-håndtering er å begrense utslipp av CO2 til atmosfæren gjennom å fange CO, for deretter å lagre den sikkert. Det globale CCS-instituttet har en database som viser antall CCS-prosjekter som er i drift og under bygging i dag.

Fangst av CO2

CO2 kan blant annet fanges fra eksosgass på kraftverk og i industriproduksjon. Det er også mulig å skille ut CO2 direkte fra naturgass i forbindelse med behandlingen gassen gjennomgår for å oppnå riktig kvalitet før den sendes til kundene i rør eller med skip. CO2-fangst fra eksosgassen til kraftverk og industri er vanskeligere å fange enn CO2 fra naturgass. 

Det finnes flere mulige teknologier for å fange CO2 fra eksosgass, og noen av disse blir testet på teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad (Teknologisenter Mongstad). Mer informasjon om ulike fangstmetoder finner du på Gassnova sine nettsider.

Transport av CO2

CO2 kan transporteres i rør eller i tanker på for eksempel skip, tog og biler. Hvilket alternativ som er best, avhenger - generelt sett - av mengden CO2 som skal fraktes og avstanden mellom CO2-kilde og CO2-lager. Skipstransport er mest aktuelt for mindre mengder og lange avstander og gir stor fleksibilitet. Rørtransport passer bedre for større mengder og kortere avstander.

Lagring av CO2

Det er mulig å lagre store mengder CO2 på norsk sokkel, og lagringen av CO2 må skje på en sikker måte slik at gassen ikke lekker ut i atmosfæren. I Norge er det mest aktuelt å lagre CO2 under havbunnen. Her finnes det store reservoarer på dyp som gir egnede trykk- og temperaturforhold og som hindrer at CO2 beveger seg oppover stein- og sandlagene mot havbunnen. Oljedirektoratet har laget et atlas som viser lagringsmuligheter på norsk sokkel. Atlaset viser at det er en lagringskapasitet på mer enn 80 millarder tonn CO2 på norsk sokkel.

Bruk av CO2  (CCUS)

CO2 kan også brukes i andre industriprosesser som innsatsfaktor. Bruk av CO2 som innsatsfaktor i industri vil i mange tilfeller ikke resultere i permanent lagring, men bare utsette utslippet. Bruk av CO₂ til økt oljeutvinning er derimot et av bruksområdene hvor størstedelen av CO₂ som blir brukt blir lagret permanent.

For å lese mer Norges satsing på CCS, se her.