Hva er CO₂-håndtering/CCS?

Hvorfor CO2-håndtering?

CO2-håndtering innebærer å fange, transportere og lagre CO2 fra for eksempel kraftproduksjon eller industriprosesser. På engelsk brukes begrepet Carbon Capture and Storage (CCS). Denne forkortelsen er også mye brukt på norsk.

Hensikten med CO2-håndtering er å begrense utslipp av CO2 til atmosfæren gjennom å fange CO2 , for deretter å lagre den sikkert. Ifølge Det globale CCS-instituttet er det i dag 19 fullskalaprosjekter i drift og fire under bygging globalt med en samlet fangstkapasitet på i underkant av 40 mill. tonn CO₂.

Fangst av CO2

CO2 kan blant annet fanges fra eksosgass på kraftverk og i industriproduksjon. Det er også mulig å skille ut CO2 direkte fra naturgass i forbindelse med behandlingen gassen gjennomgår for å oppnå riktig kvalitet før den sendes til kundene i rør eller med skip. CO2-fangst fra eksosgassen til kraftverk og industri er vanskeligere enn å fange CO2 fra naturgass. 

Det finnes flere mulige teknologier for å fange CO2 fra eksosgass, og noen av disse blir testet på teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad. Mer informasjon om ulike fangstmetoder finner du på Gassnova sine nettsider.

Transport av CO2

CO2 kan transporteres i rør eller i tanker på for eksempel skip og biler. Hvilket alternativ som er best, avhenger - generelt sett - av mengden CO2 som skal fraktes og avstanden mellom CO2-kilde og CO2-lager. Skipstransport er mest aktuelt for mindre mengder og lange avstander. Rørtransport passer bedre for større mengder og kortere avstander.

Lagring av CO2

Det er mulig å lagre store mengder CO2 på norsk sokkel, og lagringen av CO2 må skje på en sikker måte slik at gassen ikke lekker ut i atmosfæren. I Norge er det mest aktuelt å lagre CO2 under havbunnen. Her finnes det store reservoarer på dyp som gir egnede trykk- og temperaturforhold og som hindrer at CO2 beveger seg oppover stein- og sandlagene mot havbunnen. Oljedirektoratet har laget et atlas som viser lagringsmuligheter på norsk sokkel.

CO2 kan også brukes i andre industriprosesser som innsatsfaktor. Bruk av CO2 som innsatsfaktor i industri vil i mange tilfeller ikke resultere i permanent lagring, men bare utsette utslippet. Bruk av CO₂ til økt oljeutvinning er derimot et av bruksområdene hvor størstedelen av CO₂ som blir brukt kan lagres permanent.

Hvorfor bruker Norge så mange penger på CO2-håndtering?

Norge vil bidra til at verdens utslipp av klimagasser reduseres. Regjeringen ønsker derfor blant annet å bidra til å utvikle teknologi for fangst, transport og lagring av CO2 som kan deles med resten av verden. For at flere skal ønske å bygge anlegg for CO2-håndtering må vi utvikle teknologien og gjøre det billigere. Nå er CO2-håndtering for dyrt til at selskapene vil gjøre dette på egen hånd. I Norge er vi gode på teknologiutvikling og vi har også god erfaring med lagring av CO2. Dette gir oss gode forutsetninger for å kunne bidra til utviklingen av CO2-håndtering i verden.