Jan Mayen

Olje- og energidepartementet startet i 2010 arbeidet med en åpningsprosess for norske havområder ved Jan Mayen. Prosessen innebærer kartlegging av ressurspotensialet for petroleum og en konsekvensutredning.

Olje- og energidepartementet startet i 2010 arbeidet med en åpningsprosess for norske havområder ved Jan Mayen. Prosessen innebærer kartlegging av ressurspotensialet for petroleum og en konsekvensutredning.

På denne siden finnes informasjon om arbeidet som er gjennomført så langt.

 
 


Åpningsprosess for norske havområder ved Jan Mayen
Før et område på norsk sokkel kan åpnes for petroleumsaktivitet må det i henhold til petroleumslovens § 3-1 gjennomføres en åpningsprosess. En åpningsprosess har som formål å utrede det faglige grunnlaget for Stortingets beslutning om åpning.

Åpningsprosessen består av to deler. Den ene delen er en kartlegging av geologien og dermed ressurspotensialet i området.

Den andre delen er en konsekvensutredning. Hensikten med konsekvensutredningen er å fremskaffe et grunnlag for å avveie ulike interesser og forhold av betydning for anbefaling om åpning. 

Mandat for åpningsprosessen
I den helhetlige forvaltningsplan for Norskehavet, St.meld nr 37 (2008-2009), besluttet regjeringen å igangsette en åpningsprosess for petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, med sikte på tildeling av utvinningstillatelser. En åpningsprosess etter petroleumsloven består av to hovedelementer; kartlegging av ressursgrunnlaget for petroleum og en konsekvensutredning. Olje- og energidepartementet gjennomfører nå en konsekvensutredning etter petroleumsloven om virkninger av petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen.           


 
 

Ressurskartlegging av petroleumsressursene i de norske havområdene ved Jan Mayen
Som en del av åpningsprosessen har Oljedirektoratet igangsatt ressurskartlegging i norske havområder ved Jan Mayen. Det er samlet inn seismikk i 2011 og 2012. Kartleggingen er ikke avsluttet, men en foreløpig evaluering av ressursene er gjengitt i følgende rapport: http://www.npd.no/Global/Norsk/3-Publikasjoner/Rapporter/OD-rapport-Jan-Mayen.pdf.

Olje- og energiministeren har gitt Oljedirektoratet ytterligere tid til å utføre en grundigere ressurskartlegging. Evalueringen  av eksisterende og nye data fra ressurskartlegging vil foregå til  og med første kvartal 2014.

 

Konsekvensutredning for Jan Mayen
Konsekvensutredningen for Jan Mayen har vært ute på tre måneders offentlig høring. Høringsfristen gikk ut  16. januar 2013. Olje- og energidepartementet behandler i disse dager høringskommentarene.

Lenke til høringssidene

Selve konsekvensutredningen og de tilhørende fagstudiene finner du på denne nettsiden.

 

  Program for konsekvensutredningen
Departementet har høsten 2011 fastsatt utredningsprogrammet, som består av det opprinnelige forslaget til program, samt departementets vurdering og ivaretakelse av innkomne høringsuttalelser.

Forslag til utredningsprogram

Innkomne høringsuttalelser og departementets vurdering av disse.


Fagutredninger

 
 

Sjøfugl Jan Mayen
Fra 2010 har Norsk Polarinstitutt drevet kartlegging og overvåking av hekkebestandene av sjøfugl på Jan Mayen 2010. Fra 2011 har dette arbeidet vært en integrert del av programmet SEAPOP. Denne rapporten viser oppdaterte bestandstall og kart over sjøfuglkoloniene på øya Jan Mayen.

 

 

 

 
 

Inntekter fra petroleumsvirksomhet på nasjonalt nivå
Oljedirektoratet har, basert på de to scenarioene og de tekniske og økonomiske forutsetningene som er lagt til grunn, foretatt en helt overordnet vurdering av mulig verdiskaping fra olje- og gassvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen. 

 

 

 

 

 

Ringvirkninger av petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen
Rapporten belyser hvilke konsekvenser petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen kan ha for verdiskapingen i norsk næringsliv. Scenarier for petroleumsvirksomhet, med hhv høyt og lavt ressursutfall, er benyttet som premiss for analysene. Resultatene fra analysene har fremkommet gjennom omfattende modelleringsarbeid.

Verdiskapning er i rapporten fordelt på leverandører og underleverandører, offentlig sektor(direkte og indirekte) og i økonomien for øvrig. Verdiskapingstallene inkluderer ikke selve petroleumsutvinningen.

 

  Nasjonale sysselsettingsvirkninger av petroleumsaktivitet ved Jan Mayen
SSB presenterer i rapporten resultater fra sine makroøkonomiske analyser av hvordan sysselsettingen nasjonalt påvirkes av petroleumsvirksomhet i havområdene rundt Jan Mayen. De to scenariene med hhv høyt og lavt ressursutfall, benyttes som utgangspunkt. Virkningene som beregnes er effektene av at det blir aktivitet rundt Jan Mayen, i forhold til en situasjon hvor denne aktiviteten ikke settes i gang (null-alternativ). Sentralt i denne analyse er ringvirkningene i form av endringer i verdiskapningen utenfor petroleumsnæringen (de indirekte virkningene).

 

 

Infrastruktur og logistikk ved petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen
Rapporten gir en beskrivelse av dagens situasjon for infrastruktur og logistikk i havområdene ved Jan Mayen. Hovedkategorier av infrastruktur som beskrives og analyseres er havn og base, transportinfrastruktur, avfallshåndtering og beredskap. Deretter vurderes behov for infrastruktur til petroleumsvirksomhet basert på de to scenarioer for hhv høy og lavt aktivitetsnivå, utarbeidet av Oljedirektoratet. For scenarioene vurderes til slutt helhetlige løsninger for logistikk. Hovedkategorier av infrastruktur som beskrives og analyseres er havn og base, transportinfrastruktur, avfallshåndtering og beredskap.

 

  Beredskap og støttefunksjoner
 Utredningen dekker beredskapsmessige forhold relatert til HMS-forskriftene og omfatter beredskap for personell når de befinner seg om bord på petroleumsinnretninger, samt under transport til og fra disse. Dagens beredskapsnivå på norsk sokkel beskrives, basert på informasjon og krav fra myndigheter og fagorganisasjoner. Videre er det beskrevet utfordringer relatert til klima, aktivitet og infrastruktur som kan påvirke beredskapen, og det er vurdert om dagens etablerte beredskap kan opprettholdes ved petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen eller om alternative løsninger er påkrevd. Høyt og lavt scenario for petroleumsaktivitet inngår som forutsetninger. Spesielle utfordringer relatert til klima og avstander, egnethet av dagens benyttede beredskapsløsninger, og anbefalinger for nye løsninger vurdert i forhold til disse utfordringene, omtales.

 

 

Teknologiutvikling Jan Mayen 
Rapporten starter med å beskrive viktige forhold for valg av utbyggingsløsninger. Med utgangspunkt i meteorologiske og oceanografiske forhold i Jan Mayen området, er det lagt vekt på å beskrive i hvilken grad fysiske forhold skiller seg ut i dette området forhold til i andre deler av sokkelen allerede åpnet for petroleumsvirksomhet. Forhold som representerer noe nytt i forhold til øvrig petroleumsvirksomhet er identifisert. Muligheter for å ivareta disse utfordringene er beskrevet eller påpekt som områder som må adresseres videre i forbindelse med eventuelle utbygginger

 

 

Konsekvenser for luftfart
Rapporten gir en vurdering av mulighetene for å etablere helikopterbaser på kystnære lufthavner i området Barentshavet – Lofoten. Vurderingene i rapporten er gjort med basis i plassenes bruksområde, kapasitet og andre relevante forhold i forhold til flysikring, miljø og infrastruktur forøvrig. Rapporten er en oppdatert versjon av tilsvarende arbeid Avinor utførte i 2003.

 

 

 

 

Konsekvenser av regulære utslipp til sjø
Innledningsvis gir rapporten en oversikt over kunnskapsstatus for virkninger av regulære utslipp til sjø ved petroleumsvirksomhet for ulike deler av økosystemet, samt miljøpåvirkning i ulike faser av petroleumsvirksomheten. Deretter vises simulerte spredning av borekaks og produsert vann, samt konsekvenser av dette, for utvalgte lokasjoner i havområdene ved Jan Mayen. Utslippspunktene er basert på de to scenariene for petroleumsvirksomhet havområdene ved Jan Mayen.

 

 

 

Andre miljøkonsekvenser av planlagt virksomhet
Basert på de to scenariene for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen, har Akvaplan niva og Rambøll analysert andre miljøkonsekvenser av planlagt virksomhet. Tema behandlet i rapporten er fysiske forstyrrelser på havbunnen, konsekvenser av mulig økt aktivitet på Jan Mayen øya, avfallsproblematikk og konsekvenser av seismikk og annen undervannsstøy. Rapporten viser en inndeling over mulige konsekvenser på miljø i ulike faser av petroleumsvirksomhet; letefase, utbyggings- og driftsfase, samt permanente virkninger.  

 

 

  Konsekvenser av utslipp til luft
Fagrapporten tar for seg utslipp til luft for hhv bakgrunnssituasjonen (dagens situasjon) og et høyt framtidig aktivitetsnivå (scenario 1) fra Oljedirektoratets scenario for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen. En generell situasjonsbeskrivelse av luftforurensning i nordområdene, samt generelle effekter av miljøeffekter ved utslipp til luft, beskrives. Det er modellert avsetning av nitrogen, svovel og partikler, og beregnet dannelse av ozon. Basert på spredningsmodeller foretas vurdering av utslipp til luft på fauna og vegetasjon. I tillegg gjøres en vurdering av miljøeffekter på overflatevann. 

 

 

Virkninger av petroleumsvirksomhet for fiskeri og havbruk
I rapporten gis et sammendrag av kunnskapsstatus for fiskerier ved Jan Mayen, da det ikke finnes havbruk i området. Deretter vurderes virkninger ved petroleumsvirksomhet for fiskeri i dette havområdet i et perspektiv frem mot 2030 med utgangspunkt i de to scenariene for petroleumsvirksomhet. Virkninger fra ulike påvirkningsfaktorer fra ulike faser av petroleumsvirksomhet er analysert spesifikt. 

 

 

 

  Miljø- og risikoanalyse for skipstrafikk ved Jan Mayen
I rapporten har Det Norske Veritas har i samarbeid med Kystverket utført en sannsynlighetsanalyse for skipstrafikk ved Jan Mayen. Analysen er utført basert på trafikktall for basisår 2011 og prognoser for de to scenariene for petroleumsvirksomhet i områdene i år 2032. I tillegg er det utarbeidet prognoser for et scenario uten petroleumsvirksomhet for samme år. Analysen gir en oversikt over forventet trafikkutvikling,
utslipp til luft, ulykkesfrekvens per år og forventet type og størrelse av utslipp gitt at en ulykke har inntruffet. Rapporten tar kun for seg sannsynlighet og ikke konsekvens. 

 

  Miljørisikoanalyse
Utredningen tar for seg mulige konsekvenser, og sannsynligheten for disse, for berørte naturressurser som følge av akuttutslipp av olje fra fem ulike lokasjoner i havområdet ved Jan Mayen . Naturressurser som diskuteres i rapporten er fisk, sjøfugl, marine pattedyr, strandhabitat og ressurser tilknyttet iskanten. Modelleringer av ulike lokasjoner er foretatt med utgangspunkt i to scenarier for petroleumsvirksomhet. For hver lokasjon er det modellert tre ulike utblåsningsrater og tre ulike utblåsningsvarigheter for overflateutblåsning og sjøbunnsutblåsning. Mulige konsekvenser forbundet med hver rate- og varighetskombinasjon er vurdert, og forventede konsekvenser for mest sannsynlig scenario er skissert.

 

  Oljedriftsmodellering og analyse av gassutblåsing ved Jan Mayen
Det Norske Veritas har utført oljedriftsmodelleringer for definerte utslippsscenarier. Det er i tillegg gjennomført en faglig vurdering av hvordan en tenkt gassutblåsning vil oppføre seg og spres i vannsøylen, fra gassen kommer ut i vannet til den til den når overflaten. Det er gjennomført oljedriftsmodelleringer for fem lokasjoner ved Jan Mayen. Videre er det modellert 18 utslippsscenarier per lokasjon, og det er benyttet 3 varigheter og 3 utslippsrater for både overflate- og sjøbunnsutblåsning. Det er anvendt strømdata sammen med historiske vindata i modelleringen.

 

  Oljevernberedskap for lokasjoner nær Jan Mayen
Rapporten belyser tema knyttet til oljevernberedskap for lokasjoner nær Jan Mayen. Herunder gjennomgås oljeverntiltak, fjernovervåking og monitorering, beredskapsutfordringer og teknologiutvikling på området. Det er gjennomført oljedriftsmodelleringer med og uten beredskapstiltak i området rundt Jan Mayen for å se på mulig effekt av beredskap i området. To borelokasjoner er lagt til grunn for analysen hvorav disse to er vurdert å representere de to mest utfordrende punktene for oljevern. Rapporten er utarbeidet av Det Norske Veritas.

 

 

Konsekvenser av akuttutslipp for samfunn og næringsliv ved Jan Mayen
Rapporten belyser hvordan akutte utslipp av olje kan påvirke næringsliv, og fokuserer på virkninger for næringsliv ved Jan Mayen. Innledningsvis gjennomgås relevante case av hvordan akuttutslipp av olje har påvirket fiskerier. Den eneste næringsvirksomhet ved Jan Mayen er et begrenset fiskeri, og denne aktiviteten har ingen støttefunksjoner på Jan Mayen. Mulige tilpassningsstrategier for fiskeriene gjennomgås avslutningsvis i rapporten.

 

 

 

Scenarier for petroleumsvirksomheten i havområdene ved Jan Mayen
Dette dokumentet presenterer to scenarioer for petroleumsvirksomhet i havområdene ved Jan Mayen, til bruk i konsekvensutredningen for området. Datagrunnlaget i området er per i dag begrenset og OD har ikke en ressursberegning for området. Scenarioene er følgelig basert på dagens kunnskap om geologien i området.

 

 

Beskrivelse av fiskeriaktiviteten i fiskerisonen rundt Jan Mayen
Rapporten beskriver fiskeri i fiskerisonen rundt Jan Mayen.
Artene som belyses i rapporten er valgt ut fra tilgjengelig statistikk som de viktigste artene i områdene. I rapporten vises data for artene blåkveite, kolmule, makrell, reke og sild.
Statistikken i rapporten er basert på opplysninger om fangst på hovedområde og lokasjon fra to typer dokumenter; sluttsedler som fylles ut når fangsten omsettes og landingssedler som fylles ut ved landing uten omsetning.

 

 

Beskrivelse av miljø og levende marine ressurser i havområdene ved Jan Mayen
Rapporten beskriver miljø og levende marine ressurser i havområdene ved Jan Mayen. Havforskningsinstituttet (HI) var på oppdrag for Olje- og energidepartementet på tokt på Jan Mayenryggen i oktober 2011. Resultatene fra toktet er i rapporten sammenstilt med HI sine andre overvåkingsdata og info fra litteraturen. Sokkelen sør for Jan Mayen er et område preget av store sesongmessige variasjoner med rike forekomster av plankton, pelagisk fisk, sjøfugl og sjøpattedyr i sommerhalvåret. Bunnfaunaen er preget av fjærestjerner, lærkoraler, ålebrosmer og ringbuk. Det ble funnet en ny fiskeart for norske farvann, glattpaddeulke.

 

 

Grunnlagsundersøkelser av økosystemer i virksomhetsområdene på Jan Mayen
Rapporten gir oversikt over økosystemer i virksomhetsområdene på Jan Mayen, med vekt på vegetasjon og virvelløse dyr. Arbeidet med å videreutvikle klassifikasjonssystemet for natur ”Naturtyper i Norge” (NiN) og definere typer for Jan Mayen har vært førende i arbeidet. Seks nye
grunntyper knyttet til lavamark og andre lavasubstrater, er beskrevet. I Rapporten gjengis også klassifikasjon av satellittdata med høy oppløsning som dekker begge virksomhetsområdene.Norsk Polarinstitutt har vært faglig koordinator i arbeidet.

 

 
 

Vær, is og andre fysiske utfordringer ved Jan Mayen
Rapporten gir en oversikt over dagens kunnskap vind, bølger, lufttemperatur, sjøtemperatur, fare for ising, isutbredelse og siktforhold ved Jan Mayen. Det angis i rapporten trender som er observert, samt forventet endring i et fremtidig klima. Rapporten tar også opp temaet polare lavtrykk, og aktuelle tiltak som kan bedre operasjoner under slike (lite forutsigbare) forhold.
En stor del av data i rapporten er basert på såkalte HINDCAST data fremskaffet vha. modeller. Modellene tar utgangspunkt i data fra observerte geofysiske felt og i dette tilfelle er det etteranalyserte felt fra det Europeiske værvarslingssenteret i Reading (ECMWF) som er benyttet.

Nyhetssaker om åpningsprosessen for havområdene ved Jan Mayen

Trenger grundigere ressurskartlegging ved Jan Mayen

Lenke til høringen

Åpningsprosess ved Jan Mayen - konsekvensutredning sendes på høring

Konsekvensutredningsprogram for Jan Mayen
 
180 millioner til kartlegging ved Jan Mayen
 
Startskuddet for åpningsprosessen av havområdene ved Jan Mayen
 
Ti millioner til åpningsprosess ved Jan Mayen

Olje- energiministeren på Jan Mayen-befaring

Lenke til svar til Stortinget 

 

 

Til toppen