15. Livet på land

Verne, tilbakeføre og fremje berekraftig bruk av økosystem, sikre berekraftig skogforvaltning, motverke ørkenspreiing, stanse og reversere landforringing og stanse tap av artsmangfald.

Illustrasjon for bærekraftsmål 15: Livet på land

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.

15.1) Innan 2020 bevare og gå tilbake til berekraftig bruk av ferskvassbaserte økosystem og tenester som nyttar seg av desse økosystema, på land og i innlandsområde, særleg skogar, våtmarker, fjell og tørre område, i samsvar med forpliktingar etter internasjonale avtalar

15.2) Innan 2020 fremje innføringa av ei berekraftig forvaltning av all slags skog, stanse avskoging, byggje opp att forringa skogar og i vesentleg grad auke atterreising og nyplanting av skog på globalt nivå

15.3) Innan 2030 motarbeide ørkenspreiing, restaurere forringa land og matjord, inkludert landområde som er ramma av ørkenspreiing, tørke og flaum, og arbeide for ei verd utan landforringing

15.4) Innan 2030 bevare økosystem i fjellområde, inkludert det biologiske mangfaldet der, slik at dei skal bli betre i stand til å yte viktige bidrag til ei berekraftig utvikling

15.5) Setje i verk omgåande og omfattande tiltak for å redusere øydelegginga av habitat, stanse tap av biologisk mangfald og innan 2020 verne truga artar og hindre at dei døyr ut

15.6) Fremje ei rettferdig og likeverdig deling av goda som er knytte til bruk av genressursar, og fremje føremålstenleg tilgang til slike ressursar i tråd med internasjonal semje

15.7) Setje i verk omgåande tiltak for å stanse krypskyting og ulovleg handel med verna plante- og dyreartar, og handtere både tilbods- og etterspurnadssida ved handelen med ulovlege produkt frå viltlevande dyr

15.8) Innan 2020 innføre tiltak for å unngå innføring og spreiing av framande artar og for å redusere påverknaden frå framande artar på land- og vassbaserte økosystem i vesentleg grad, og dessutan kontrollere eller utrydde prioriterte framande artar

15.9) Innan 2020 integrere verdien av økosystem og biologisk mangfald i nasjonale og lokale planleggingsprosessar, i strategiar for arbeid mot fattigdom og i rekneskapar

15.a) Mobilisere ein vesentleg auke i finansielle ressursar frå alle kjelder for å ta vare på og utnytte biologisk mangfald og økosystem på ein berekraftig måte

15.b) Mobilisere vesentlege ressursar frå alle kjelder og på alle nivå for å finansiere ei berekraftig skogforvaltning, og sørgje for verkemiddel som er eigna til å fremje slik forvaltning i utviklingslanda, mellom anna verkemiddel for bevaring og nyplanting av skog

15.c) Auke den globale støtta til tiltak for å motarbeide krypskyting og ulovleg handel med verna artar, mellom anna ved å styrkje den evna lokalsamfunna har til å nytte dei moglegheitene som finst for å halde oppe eit berekraftig livsgrunnlag

Norge har gjort mye for å ta vare på naturen, og norske økosystemer er i relativt god tilstand. Likevel står også vi overfor utfordringer, og for å opprettholde tilstanden må vi fortsatt forvalte økosystemene på en god måte.  

Nedbygging, oppstykking og gjengroing er de viktigste grunnene til at mange naturtyper står i fare for å forsvinne i Norge. Natur for livet – norsk handlingsplan for naturmangfold (Meld. St. 14 (2015–2016)) er det viktigste redskapet for for å nå de nasjonale målene og Aichi-målene under FN-konvensjonen om biologisk mangfold (CBD). Meldingen beskriver Norges politikk for å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av norske økosystemer.

I 2020 kom det på plass en ny tiltaksplan for bekjempelse av fremmede skadelige arter, der målet er å redusere den negative påvirkningen fra slike arter innen 2025. Delmålet om å kontrollere eller utrydde fremmede skadelige arter anses å være krevende for Norge å oppnå.

Norge er en pådriver i det internasjonale samarbeidet om naturmangfold, herunder arbeidet med en ny naturavtale under konvensjonen om biologisk mangfold. Gjennom klima- og skoginitiativet har vi også vært ledende i arbeidet med å støtte tropiske skogland og deres arbeid for å redusere avskoging og skogforringelse. Norge har inngått en rekke bilaterale partnerskap med  de største tropiske skoglandene, som Brasil, Indonesia, Colombia, Peru og landene i Kongobassenget. Norge støtter myndigheter og sivilsamfunn for å redusere avskogingen og samarbeider med privat næringsliv. Det norske klima- og skoginitiativet bidrar med dette til å bevare tropiske skoger med svært stort artsmangfold.

Globalt ser en nå framgang i å bremse avskogingen i en del land, og det blir stadig bedre skogforvaltning.  Ulike former for internasjonal miljøkriminalitet, som skogkriminalitet, ulovlig internasjonal gruvevirksomhet og flora- og faunakriminalitet gjør det vanskeligere å nå bærekraftsmål 15. I Meld. St. 19 (2019-2020) Miljøkriminalitet står det at Norge vil være en pådriver i arbeidet mot miljøkriminalitet. Det norske klima- og skoginitiativet bidrar også til bærekraftig skogforvaltning og til å bekjempe internasjonal skogkriminalitet, som inkluderer hogst og salg av tømmer og treprodukter der kriminelle handlinger har foregått i produksjonskjeden.