Kampfly - historikk

Kampfly - historikk

Forsvarsstudien 1991 (FS-91) anbefalte fremskaffelse av 48 kampflyklasse II (KFK II) i tillegg til den eksisterende F-16 Mid Life Update (MLU) flåten som Luftforsvarets hovedbidrag til invasjonsforsvaret. Dette behovet var også reflektert i St prp nr 48 (1994-95) hvor kampfly er definert som Forsvarets høyest prioriterte system i Oppgave, Funksjon og System-strukturen (OFS).

Ved årsskiftet 1993-94 opprettet Generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL) et prosjekt på Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) - Kampflyanalysen-96 (KFA-96) - som skulle etablere et beslutningsgrunnlag for valg av nytt kampfly med tilhørende avionikkutrustning og våpensystemer. KFA-96 leverte sin sluttrapport i november 1996 og den dekket de fleste sentrale spørsmål når det gjaldt valg av kandidater.

KFA-96 ledet til opprettelsen av prosjekt 7514 Nye kampfly, som skulle anskaffe de nevnte kampfly, men dette prosjektet ble, av primært økonomiske årsaker, kansellert i 2000.

Det fremgår også av FS 2000 at den eksisterende kampflystrukturen skal erstattes av nye kampfly innenfor FS 2000 perioden, som strekker seg fra 2002 til 2021. I FS 2000 var det identifisert et forventet investeringsbehov for både kampfly, våpen og støttesystemer til både vår nåværende og fremtidige kampflystruktur.

Forsvarskomiteen understreket ved behandlingen av Innst S nr 342 (2000-2001) at et moderne og effektivt jagerflyvåpen er et helt nødvendig strukturelement i et troverdig forsvar. Komiteen var derfor av den oppfatning at en fullstendig erstatning av jagerflyflåten måtte finne sted.

Ved behandlingen av Innst S nr 342 (2000-2001), jf St prp nr 45 (2000-2001), vedtok Stortinget en forsvarsstruktur som omfatter 48 kampfly. Videre fattet Stortinget vedtak om at fremskaffelse av nye kampfly skulle forberedes. Forsvarskomiteen understreket, i behandlingen av denne innstillingen, behovet for at Forsvaret i nær fremtid tok stilling til hvordan Forsvarets kampflyflåte skulle erstattes etter 2010.

Regjeringen Bondevik II har tidligere vedtatt (r-notat 1) at Norge skal delta i utviklingsfasen av JSF, og i et industrielt samarbeid med Eurofighter (EF). Forsvaret skal dessuten følge utviklingen av både Rafale (som senere har gått ut av konkurransen) og JAS Gripen. I tillegg skal Forsvaret bidra til å etablere industrisamarbeid mellom Norge og de respektive partnerlandene i JSF- og EF-prosjektene (St prp nr 55). Dette innebærer starten på et arbeid som kan resultere i et valg av kandidat og fremskaffelse av neste generasjon kampflysystem til det norske Forsvaret.

Totalprosjektdirektiv 0 (TPDIR 0) for prosjekt 7600 Nye kampfly ble godkjent av Forsvarssjefen (FSJ) våren 2003. Hovedhensiktene med dette direktivet var å:

  • Hjemle etablering av en prosjektorganisasjon for prosjekt 7600
  • Beskrive oppdraget til prosjektorganisasjonen
  • Beskrive oppdrag til andre avdelinger som skal støtte gjennomføringen

Det forventede investeringsbehovet ved en eventuell fremskaffelse av nye kampfly, ble i Forsvarssjefens militærfaglige utredning (MFU 2003) anslått til å ligge mellom 26 og 38 milliarder (mrd) norske kroner (NOK) for 48 fly. I dette anslaget inngikk ikke utgifter til våpen. Antallet var basert på Forsvarets erfaringer og dagens ambisjonsnivå, og var knyttet til et kampfly med en ytelse tilsvarende våre F-16. Antallsbehovet ble bekreftet av Stortinget ved behandlingen av Innst S 234 (2003-2004) til St prp nr 42 (2003-2004).

Ved behandlingen av St prp nr 42 (2003-2004) ble det lagt til grunn av FD at Forsvaret selv bare ville klare å sette av ca 16 mrd NOK til et kampflykjøp innenfor forventede rammer. Proposisjonen beskrev tre overordnede scenarier (A-C) for hvordan en eventuell fremtidig kampflyfremskaffelse økonomisk kan gjennomføres.

Det fremskaffes 48 kampfly med betalingsoppstart i neste langtidsperiode (2009-2012). Dette alternativet forutsetter en tilleggsfinansiering mellom 16 mrd 2004-kroner og den faktiske pris på fremskaffelsen.

Et lavere antall fly enn 48 vil kunne anskaffes dersom dette er basert på et tett luftoperativt samarbeid med nære allierte, der landenes kampfly inngår i en felles drevet styrke av betydelig omfang.

Det kan vurderes å gjennomføre ytterligere omlegginger av Forsvarets struktur, utover de som ble forslått i nevnte proposisjon, for å kunne finansiere en selvstendig kampflyflåte bestående av 48 kampfly innenfor Forsvarets ordinære budsjettrammer.

Prosjekt 7601 - Forprosjekt Nye kampfly ble godkjent av FSJ september 2003 med formål å finansiere initielt arbeid som utføres av FFI opp mot fremskaffelsen av nye kampfly. Prosjekt 7601 ble terminert juli, 2005.

Målsettingsdokumentet (MD) for Nye kampfly ble godkjent av FSJ i november 2003, og beskriver den overordnede målsettingen for systemet kampfly. Dokumentet dekker så vel utvikling av eksisterende kampflystruktur med våpen og støttesystemer, samt en overordnet strategi for fremskaffelse og utvikling av en fremtidig kampflystruktur.

Kravdokument (KD) 1 for prosjekt 7600 Nye kampfly ble godkjent av GIL i mars 2004. Dette dokumentet beskriver overordnede funksjonelle og operative krav til de ulike områder totalprosjektet berører.

Stortinget har i Budsjettinnst S nr 7 (2005-2006), jf St prp nr 1 (2005-2006), bekreftet at Forsvaret skal fortsette å følge kampflykandidatene Eurofighter og JSF. Regjeringen har i tillegg en tett dialog med de svenske myndighetene om JAS Gripen. Regjeringen vil ha en dialog med disse kandidatene for å bli holdt oppdatert om utviklingen i de respektive programmer (St prp nr 1 (2005-2006), s 116).

Nytt konsept for fremskaffelse av materielle kapasiteter i forsvarssektoren ble godkjent juli 2004. Dette medførte blant annet nye krav til prosjektdokumenter og dokumentasjon. Denne KL er et resultat av det nye konseptet.

Til toppen