Tildelingsbrev og årsrapporter (IVB)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

IVB - Forsvarsdepartementets tildelingsbrev, årsrapporter m.m.

Iverksettingsbrevet, populært kalt IVB, formaliserer Forsvarsdepartementets oppdrag til etatene for gjennomføring av langtidsplanen for forsvarssektoren. Det er det overordnede styringsdokument for forsvarssektoren for denne perioden. Her finner du er oversikt over tildelingsbrev og årsrapporter m.m.

Kampflyet F-35

Tildelingsbrev - Iverksettingsbrev (IVB)

Iverksettingsbrevet for langtidsplanen (IVB LTP) formaliserer Forsvarsdepartementets (FD) oppdrag til etatene for gjennomføring av langtidsplanen for 2017–2020, basert på Stortingets behandling av Innst. 62 S (2016–2017), jf. Prop. 151 S (2015–2016) Kampkraft og bærekraft.

Forsvarets årsrapport

Forsvarets årsrapport gir tilbakemelding på hvordan oppgavene er løst, og hvordan Forsvaret har forvaltet økonomien.

Aktuelt nå