Oslo: Smart trafikkstyring og parkering

Prosjektet prøver ut smarte teknologiske og kostnadseffektive løsninger for parkering og trafikkstyring gjennom differensierte og behovstilpassede løsninger.

Parkeringsprosjekt Oslo

Testing av kartsystem for smart parkering i Oslo.

Hvorfor gjør Oslo kommune dette

Den brede visjonen er å utvikle smarte løsninger og verktøy for byutvikling; Oslo kommune skal utvikles til en bo-vennlig, grønn og smart by. Sentralt i prosjektet er å prøve ut smarte teknologiske og kostnadseffektive løsninger for parkering og trafikkstyring gjennom differensierte og behovstilpassede løsninger.

Hvordan gjør Oslo kommune dette

Teknologi-pilotens dekningsområde er et avgrenset område i Oslo by, et område som representerer et tverrsnitt av de utfordringene som ønskes løst ved bruk av ny teknologi, og som kan gi nødvendig kunnskap, læring og overføringsverdi til kommende løsninger i stor skala i resten av byen, herunder som eksempel for andre byer (kunnskapsdeling).

Oslo kommune legger til grunn å gjennomføre en teknologi-pilot som følger:

  • Utvikle digital database over alle parkeringsskiltvedtak i offentlig gate i Oslo
  • kartlegging, markedsundersøkelse, analyse av aktuell teknologi og tilpasning
  • testing av smart parkeringsteknologi (Bydel Grünerløkka 2015 og Oslo sentrum 2016) med henblikk på implementering i stor skala (dynamisk skilting, dynamisk parkering, parkeringsbooking, etc.)
  • tilrettelegging for behovstilpassede digitale brukertjenester og 1. generasjon teknologi for førerløse kjøretøy

Pågående fase i prosjektet har særlig fokus på gjennomføring av en pilot i Oslo sentrum med digital kartlegging av dagens parkeringsplasser. Bruk av teknologi til parkering og trafikkstyring er under rask utvikling. I fase 2 av prosjektet skal prosjektet videreføre arbeidet med å utvikle, kartlegge og teste smart parkeringsteknologi. Teknologitester vil bla annet gjelde losselommer for vareleveranse, gjennom sensorer i bakke, bruk av Autopass-brikker, foto-skanning av skilt og smarte apper. Testingen vil også omfatte El-bilparkering, og El-bil-taxiparkering.

Temakart for parkering i OsloTemakart for parkering i Oslo.

Hvem samarbeider Oslo kommune med

Pilot-prosjektet er et tverrgående utviklingsprosjekt i Bymiljøetaten – fra utredning, via teknologi, til drift, vedlikehold og forvaltning. I tillegg legges det opp til samhandling med samarbeidende byer og kommuner i et regionalt perspektiv, blant annet gjennom seminarer og nettverk med de fire største byene.

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet prosjektet med 1,3 mill. kroner i 2014 og 1,9 mill. kroner i 2015. Departementet viser til at prosjektet integrerer bruk av smart teknologi for å kunne styre trafikk og parkering som virkemiddel for byutvikling, og at det vil fremskaffe informasjon som vil komme alle norske byer til nytte. Departementet legger vekt på at prosjektet omfatter et viktig utviklingsarbeid for å bedre parkerings- og trafikkstyringen i byområdene gjennom bruk av Smart City løsninger og smart bruk av IKT. Prosjektet vil kunne bidra til bedre samspill mellom ulike transportformer i byene lokalt og bidra til bedre samordning av gods-, kollektiv og annen persontransport som er relevant for kommunal planlegging. Departementet legger videre vekt på at prosjektet vil ha stor overføringsverdi til andre byer og byregioner. Oslo kommune har lagt opp til god spredning av informasjon fra prosjektet underveis, blant annet ved aktivt å involvere de andre tre store byregionene i prosjektet.

Kontaktpersoner i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tore Leite, Byutviklingsseksjonen, tore.leite@kmd.dep.no

Anne Beate Tangen, Byutviklingsseksjonen, abt@kmd.dep.no

Kontaktpersoner i Oslo kommune

Geir Hjelle, geir.hjelle@bym.oslo.kommune.no

Helge Jensen, helge.jensen@bym.oslo.kommune.no 

Til toppen