Bergen: Bærekraftig og attraktiv fortetting

Kart over Bergen sentrum.

Bakgrunn for prosjektet

Arbeidet har sin bakgrunn i Kommuneplanens samfunnsdel BERGEN 2030 under overskriften Bergen en aktiv og fremtidsrettet by. Her heter det blant annet at: «Tidligere tiders feltutbygging og byspredning er avløst av en fortettingsstrategi i de bebygde områdene. Dette gir komplekse prosesser som krever samhandling mellom kommunens organer, befolkning, grunneiere og andre offentlige myndigheter. – De strategiske byutviklingsgrepene er en av kommunens viktigste oppgaver.» Satsing 1 under disse overskriftene er: Bergen kommune skal sørge for byfortetting.

Fortetting innenfor Bergens sentrale deler er utfordrende siden dette i utgangspunktet er en relativt tett by i en trang dal, og siden området inneholder mange bevaringsverdige kulturmiljø. Til satsingen følger det et kart som viser et utvidet sentrumsområde, i prosjektet definert som Bergens sentrale deler.

Om prosjektet

Det skal ikke lages en formell plan, men en strategi for fortetting, og en vil i stor grad bygge videre på eksisterende kunnskap og tidligere planer. Bergen har allerede fortettingsstrategi langs bybanen. En vil nå vurdere fortetting langs samtlige eksisterende og nye kollektivkorridorer.

Innledningsvis vil en beskrive og kartfeste byens karakter og utviklingstrender de siste 15 årene.

Strategien  opererer på tre nivå:

  1. EKSPANSJON – mulige utvidelser av byggesonene mot sjøen, vann, byfjellene etc.
  2. TRANSFORMASJON – områder egnet for grunnleggende endringer av struktur og formål.
  3. INTENSIVERING – høyere utnyttelse innenfor eksisterende strukturer.

Det er avgjørende å vise konsekvensene av fortetting så tydelig som mulig. Det har vært testet ut to metoder. Den ene metoden er utviklet av Space Scape for Stockholmsregionen og bygger på en analyse av seksten parametere som kartlegger områdenes behov, egnethet, forutsetninger og mulighet for fortetting. Den andre, Space Syntax, er introdusert av fagmiljøet ved Høgskolen i Bergen og analyserer byens romlige sammenhenger og ulike grader av tilgjengelighet. Begge metodene baserer seg på bruk av Geografiske Informasjonssystem (GIS) i kartlegging og analyser.

Følgende har vært mål for arbeidet:

  • utvikle en GIS metode som kombinere analyser av arealer og det offentlige rom.
  • kunne svare på hvilke kombinasjoner av parametere som indikerer hvor en bør fortette og hvilke som indikerer hvordan fortette.
  • sortere de ulike parameterne slik at noen får status som deskriptive, dvs. gir oss viktig informasjon om området, og noen får status som operative ved at de går inn som element i selve GIS analysen. Det er viktig at de operative parameterne blir redusert til de høyst nødvendige slik at analysen, og diskusjonene rundt valg, blir så enkle og tydelige som mulig.

Prosjekteier er Bergen kommune ved Plan- og bygningsetaten. Metodeutvikling har skjedd i samarbeid mellom forskning og forvaltning, ved Høgskolen i Bergen og Bergen kommune. Utvikling av innholdet av de ulike parameterne / temakartene har skjedd i tett samarbeid med ansvarlige fylkeskommunale og kommunale fagetater.

Prosjektet som del av programmet Plansatsing mot store byer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet støttet prosjektet med 1 million kroner i 2015. Departementet la blant annet vekt på at Bergens tilnærming til byutvikling, med vekt på metodeutvikling, har stor overføringsverdi til andre kommuner. I oktober 2016 ga departementet tilsagn om støtte på inntil 750 000 til videreføring av prosjektet.