Forsiden

Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe 28.05.01

Referat fra KOSTRA-regnskapsgruppe 28.05.01 

Møte om:

Regnskapsgruppe – KOSTRA Møte 2/2001

Saksnr.:

99/2989 KO KHE

Tilstede:

Anne Brit Thorud, Torild Fløysvik, Kjetil Heen, Hege Huus, Kari Johansen, Per Lund, Trond Christensen

Dato:

28.05.2001

Møteleder:

Trond Ø. Christensen/Kjetil Heen

Referent:

KHE

Kopi til:

Møtedeltakerne, Kjelrun Espedal, Stein Kittelsen, John Løvmoen, Ottar Kleppe, Raymond Solaas, Harald Tønseth, Rune Bye, Anna Rømo

Dagsorden:

Sak 8/2001 - Problemstillinger i forhold til artskontoplanen og avgrensninger mellom de ulike artsseriene

  1. Problemstillinger i forhold til artskontoplanenog avgrensninger mellom de ulike artsseriene

På regnskapsgruppens møte 30. mars 2001, ble gruppen enig om å opprette en arbeidsgruppe som skulle vurdere avgrensningen mellom de ulike artsseriene. Denne arbeidsgruppen har bestått av Hege Huus, John Løvmoen og KRD. I tillegg fikk Kari Johansen og Stein Kittelsen i oppdrag og gi en orientering om hvordan de har praktisert skillet mellom artsserie 1/2 (kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon) og 3 (kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon) i sine respektive kommuner.

Arbeidsgruppen avholdt møte 27.04.01 og 21.05.01. På regnskapsgruppens møte 28. mai 2001 ble notater fra Hege Huus, KRD og Johansen/Kittelsen diskutert.

Notat fra Johansen/Kittelsen

Notatet fra Johansen/Kittelsen (vedlagt) drøftet skillet mellom artsgruppe 1,2 og 3 i regnskapet. I notatet ble KRD anbefalt å prøve å avgrense funksjonene fra hverandre så tydelig som mulig og gi gode beskrivelser av prinsippene som skal legges til grunn. Johansen/Kittelsen mente at det er viktig å skape en forankring til prinsippene og en hovedforståelse av hva regnskapet skal vise og hvordan brukerne kan bruke disse prinsippene til å selv resonnere frem et svar.

I sitt notat valgte Johansen/Kittelsen å skille mellom

  1. brukerrettede funksjoner,
  2. ”indirekte” funksjoner på brukerrettede områder,
  3. administrative funksjoner og ”fellesutgifter” mv. , og
  4. ”tekniske funksjoner”

Etter Johansen/Kittelsen sine oppfatninger er det først og fremst a) og c) ovenfor som er aktuelle i forhold til skillet mellom artsgruppe 1,2 og 3. Brukerrettede funksjoner er rimelig greit å avklare om tjenesten inngår i eller erstatter kommunal tjenesteproduksjon. ”Tekniske tjenester” foregår hovedsakelig langt vekke fra brukeren (eksempelvis produksjon av vann) og kan derfor være noe vanskeligere å avklare.

Johansen/Kittelsen mente videre at det er viktig å holde fast ved at det aller viktigste er å få plassert inntekter og utgifter på riktig funksjon, dernest på riktig art.

Regnskapsgruppen sluttet seg til konklusjonene til Johansen/Kittelsen.

Notat fra Hege Huus

Huus sitt notat (vedlagt) tok til dels utgangspunkt i notatet til Johansen/Kittelsen. Etter Huus sin oppfatning er det først og fremst avgrensningen mellom 1,2 og 3 serien som er problematisk. Avgrensningen mellom 7 og 8 serien er noe enklere, mens øvrige avgrensinger mellom artsseriene hovedsakelig er uproblematisk.

Huus sitt notat tok også for seg forslag til forklaringer til de enkelte artsseriene. Regnskapsgruppen sluttet seg i hovedsak til disse forslagene.

Notat fra KRD

Notatet fra KRD (vedlagt) orienterte om de hovedkonklusjoner som arbeidsgruppen for artskontoplanen hadde kommet frem til, et forslag til forklaringer til den enkelte artsserie, samt forslag til organisering av et kapittel i KOSTRA-veilederen om artskontoplanen. Notatet var til delt basert på notatene fra Johansen/Kittelsen og Hege Huus.

Regnskapsgruppen sluttet seg hovedsakelig til forslagene i notatet fra KRD. Regnskapsgruppen kunne imidlertid ikke se noe behov for å innføre en ny art på 200-serien, men anbefalte i stedet at artene 260 og 270 burde få et noe utvidet innhold. Regnskapsgruppen hadde også noen merknader til KRD sitt forslag til forklaringen av den enkelte artsserie.

Med utgangspunkt i regnskapsgruppens merknader vil KRD utarbeide et nytt forslag som vil bli oversendt regnskapsgruppen for eventuelle innspill.

Annet

Regnskapsgruppen diskuterte innholdet av enkeltarter i artskontoplanen. Regnskapsgruppen anbefalte bl.a. at artene 260 og 270 burde omdøpes til henholdsvis ”Renhold, vaskeri- og vaktmestertjenester o.l.” og ”Konsulenttjenester o.l.” Regnskapsgruppen mente at bl.a. kantinetjenester og flyttetjenester burde føres på art 260, mens vikartjenester burde føres på art 270.

Regnskapsgruppen hadde avslutningsvis noen merknader i forbindelse med at kommunale foretak skal rapportere etter KOSTRA. Regnskapsgruppen anbefalte KRD å se nærmere på kommunale foretaks behov for eventuelle nye arter. Kommunale foretak bør bl.a. ha egne arter for overføringer til og fra andre eierkommuner.

Neste møte i gruppa holdes 20. august kl. 10-14.

Vedlegg:

Alle vedleggene er publisert i Word-format.