Kultursamarbeid i nordområdene

Kulturdepartementet bidrar til kultursamarbeid i de tre nordligste fylkene og over grensene gjennom finansiering av norsk-russiske kultursamarbeidsprosjekter og annet internasjonalt samarbeid.

Det norsk-russiske kultursamarbeidet følger treårige samarbeidsprogrammer. I 2013–2015 fokuserer programmet bl.a. på visuell kunst, dans og kulturbasert reiseliv. Programmet følges opp med tilskudd til prosjekter for utvikling av samarbeidet på disse områdene. Tildeling skjer etter utlysning.

Gjennom tilskudd til kulturprogrammet Barentskult finansieres norsk-russiske kulturprosjekter. Programmet finansieres i felleskap med Utenriksdepartementet samt Finnmark, Nordland og Troms fylkeskommuner.

Departementet arbeider også for et styrket kultursamarbeid i nordområdene gjennom deltakelse i Den Nordlige Dimensjons Kulturpartnerskap (NDPC) og Barentsrådet.