Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Europeisk kultursamarbeid

EØS-midlene: kulturutveksling og samarbeidsprogrammer

EØS-midlene er Norges, Islands og Liechtensteins bidrag til utjevning av økonomiske og sosiale forskjeller i Europa. Til sammen 15 land i Sentral- og Sør-Europa får støtte til prosjekter innen viktige samfunnsområder. Et viktig hovedmål er at EØS-midlene skal bidra til mer samarbeid og kontakt mellom giver- og mottakerlandene, både når det gjelder myndigheter og enkeltaktører.

I inneværende finansieringsperiode er det satt av 177 millioner EUR til kulturutvekslings­programmer med Bulgaria, Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Romania, Slovakia og Tsjekkia. Det er lagt opp til utstrakt samarbeid mellom norske og utenlandske aktører på prosjektnivå. Norsk kulturråd samarbeider med utenlandske myndigheter om utvikling og forvaltning av flere av disse programmene, og er kontaktpunkt for EØS-midlene på kultur­utvekslings­feltet i Norge. EØS-midlene tilbyr også støttemuligheter innen kulturarvs-/kulturminnefeltet, hvor Riksantikvaren spiller en tilsvarende rolle på norsk side.

EUs kultur- og medieprogram Kreativt Europa (2014-2020)

Kultur ble en del av EØS-avtalens samarbeid på områder utenom de fire friheter (det indre marked) i 1995, og Norge har deltatt i EUs kultur- og medieprogrammer siden 1996. Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene og har et budsjett på 1, 46 milliarder EUR i perioden 2014-2020. Programmet støtter prosjekter som gis en merverdi ved at de gjennomføres i en europeisk ramme og gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

Kreativt Europa har et delprogram for kunst- og kultur og et delprogram for TV, film og spill. Norsk kulturråd har ansvar for å informere og veiledede norske aktører om programmet for kunst og kultur. Norsk filminstitutt har ansvaret for å informere og veilede norske aktører om programmet for TV, film og spill.

  • Prop. 50 S (2013-2014) Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1295/2013 om opprettelse av programmet Et kreativt Europa (2014-2020)

Europeana og CEF Digital

Gjennom EU-programmet Connecting Europe Facility – Digital deltar Norge i Europeana, et felleseuropeisk digitalt grensesnitt til millioner av bøker, malerier, filmer, gjenstander og arkivmateriale. Europeana fungerer som en nettbasert åpen kunst- og kulturutstilling. For tiden kommer 4 % av Europeanas innhold fra Norge. Norsk kulturråd er nasjonal aggregator for Norges innhold på Europeana.

Europarådet

Formålet med kultursamarbeidet i Europarådet er å styrke kunnskapen, forståelsen og respekten for det kulturelle mangfoldet i Europa og å jobbe for økt kultursamarbeid på tvers av landegrensene. Til grunn for dette ligger bl.a. Kulturkonvensjonen fra 1954 og Faro-konvensjonen fra 2005. Norge har også sluttet seg til Europarådets utvidede delavtale om europeiske kulturveier, hvor målet er å fremme felles europeisk identitet og kulturarv og å videreutvikle forbindelsene innad i Europa og med andre land og naboregioner. Norge er representert i delavtalens styringsgruppe ved Norsk kulturråd. 

Flere aktuelle lenker: