Europeisk kultursamarbeid

EØS-midlene: kulturutveksling og samarbeidsprogrammer

EØS-midlene er Norges, Islands og Liechtensteins bidrag til utjevning av økonomiske og sosiale forskjeller i Europa. Til sammen 15 land i Sentral- og Sør-Europa får støtte til prosjekter innen viktige samfunnsområder. Et viktig hovedmål er at EØS-midlene skal bidra til mer samarbeid og kontakt mellom giver- og mottakerlandene, både når det gjelder myndigheter og enkeltaktører.

I inneværende finansieringsperiode er det satt av 177 millioner EUR til kulturutvekslings­programmer med Bulgaria, Latvia, Litauen, Polen, Portugal, Romania, Slovakia og Tsjekkia. Det er lagt opp til utstrakt samarbeid mellom norske og utenlandske aktører på prosjektnivå. Kulturdirektoratet samarbeider med utenlandske myndigheter om utvikling og forvaltning av flere av disse programmene, og er kontaktpunkt for EØS-midlene på kultur­utvekslings­feltet i Norge. EØS-midlene tilbyr også støttemuligheter innen kulturarvs-/kulturminnefeltet, hvor Riksantikvaren spiller en tilsvarende rolle på norsk side.

EUs kultur- og medieprogram Kreativt Europa (2021-2027)

Kultur ble en del av EØS-avtalens samarbeid på områder utenom de fire friheter (det indre marked) i 1995, og Norge har deltatt i EUs kultur- og medieprogrammer siden 1996. Kreativt Europa er EUs store rammeprogram for de kultursektoren og audiovisuell sektor med 40 deltakerland og et totalbudsjett på nærmere 25 milliarder kroner. Norge har deltatt i programmet i perioden 2014-2020 og deltar også i ny programperiode, 2021-2027. Programmet støtter et bredt spekter av små og store europeiske samarbeidsprosjekter, nettverk og plattformer som gis en merverdi ved at de gjennomføres i en europeisk ramme. Dette gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur nye finansieringsmuligheter, nye muligheter til å samarbeide internasjonalt og til å nå ut til et større europeisk publikum.

Kreativt Europa har et delprogram for kunst- og kultur (KULTUR) og et delprogram for TV, film og spill (MEDIA), samt også et sektorovergripende delprogram. Kulturdirektoratet er koordinerende instans i Norge og har et særlig ansvar for å informere og veiledede norske aktører om delprogrammet for kunst og kultur. Norsk filminstitutt har ansvaret for å informere og veilede norske aktører om delprogrammet for TV, film og spill.

Europeana og CEF Digital

Gjennom EU-programmet Connecting Europe Facility – Digital deltar Norge i Europeana, en felleseuropeisk nettbasert, åpen kunst- og kulturutstilling som fungerer som et digitalt samlingspunkt for millioner av bøker, malerier, filmer, gjenstander og arkivmateriale. For tiden kommer 8,4 prosent av Europeanas innhold fra Norge. Kulturdirektoratet er nasjonal aggregator for Norges innhold på Europeana.

Europarådet

Formålet med kultursamarbeidet i Europarådet er å styrke kunnskapen, forståelsen og respekten for det kulturelle mangfoldet i Europa og å jobbe for økt kultursamarbeid på tvers av landegrensene. Til grunn for dette ligger bl.a. Kulturkonvensjonen fra 1954 og Faro-konvensjonen fra 2005. Norge har også sluttet seg til Europarådets utvidede delavtale om europeiske kulturveier, hvor målet er å fremme felles europeisk identitet og kulturarv og å videreutvikle forbindelsene innad i Europa og med andre land og naboregioner. Norge er representert i delavtalens styringsgruppe ved Norsk kulturråd. 

Flere aktuelle lenker: