Nordisk kultursamarbeid

Nordisk ministerråd er en sentral plattform for kultursamarbeidet i Norden. Kunst og kultur utgjør hjørnesteinen i det fellesskapet som binder de nordiske landene sammen.

Kultur er et viktig innsatsområde i det nordiske regjeringssamarbeidet. Det nordiske kulturpolitiske samarbeidsprogrammet beskriver de viktigste prioriteringene for Nordisk ministerråd for kultur for årene 2021–2024.

Om Nordisk ministerråd for kultur (MR-K) | Nordisk samarbeid (norden.org)

Handlingsplan for Visjon 2030 | Nordisk samarbeid (norden.org)

Nordisk kulturkontakt (nordiskkulturkontakt.org) og Nordisk Kulturfond (nordiskkulturfond.org) stiller tilskuddsmidler til disposisjon for nordiske kunst- og kulturprosjekter.

Flere aktuelle lenker: