Sjømatindustrimeldingen

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker la 13. november 2015 fram stortingsmeldingen om en konkurransekraftig sjømatindustri. Følg saken her:

Følg saken

 • Høring

  Høring av ekspertgruppens rapport om pliktsystemet – leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt for noen fartøy med torsketråltillatelse

  Stortinget har bedt regjeringen sette ned en kommisjon for å vurdere pliktsystemet samlet. Ekspertgruppen overleverte sin rapport til fiskeriminister Per Sandberg 12. oktober 2016.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 23.11.2016

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Sandberg mottok pliktkommisjonens rapport

  Kommisjonen (ekspertgruppen) som har sett på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen overleverte i dag sin rapport til fiskeriminister Per Sandberg.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Rapport

  Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten

  Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Artikkel

  Pliktkommisjonen overleverer sin rapport

  Pliktkommisjonen som har sett på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen overleverte sin rapport til fiskeriminister Per Sandberg onsdag 12. oktober. Se pressekonferansen i opptak.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Artikkel

  Mandat for kommisjonen (ekspertgruppen) som skal vurdere pliktsystemet

  Stortinget har bedt regjeringen sette ned en kommisjon for å vurdere pliktsystemet samlet.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Fiskeriministeren oppnevner pliktkommisjon

  - Vi står overfor noen avgjørende beslutninger i norsk fiskeripolitikk. Arbeidet kommisjonen nå skal ta fatt på har stor betydning og jeg er fornøyd med å ha fått på plass et svært kompetent lag, sier fiskeriminister Per Sandberg.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Melding til Stortinget

  Meld. St. 10 (2015–2016) - En konkurransekraftig sjømatindustri

  Meldingen inneholder tiltak som skal bidra til å styrke konkurransekraften til sjømatindustrien i Norge. Regjeringen foreslår blant annet endringer i førstehåndsomsetningen av fisk, leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikt og reglene for ombordproduksjon. I sum skal tiltakene gi næringen økt fleksibilitet og forenkle regelverket. Videre vil tiltakene fremme effektivitet og samhandling i verdikjeden for sjømat, noe som bidrar til økt konkurransekraft og verdiskaping i både sjømatindustrien og sjømatnæringen som helhet.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Mer frihet til sjømatnæringen

  - Vi har ikke råd til å sløse med ressursene. For å sikre vår fremtidige velferd må vi sørge for effektiv og lønnsom bruk av ressursene. Regjeringen foreslår tiltak som kan gi økt kvalitet, jevnere råstofftilgang og bedre utnyttelse av hele fisken, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Tale/innlegg

  En konkurransekraftig sjømatindustri

  Fiskeriminister Elisabeth Aspakers innledning ved fremleggelsen av  sjømatindustrimeldingen. Tromsø – Kystens hus

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Foreslår endringer i aktivitetsplikten, leveringsplikten og bearbeidingsplikten

  – Det er riktig å legge om en ordning som ikke virker etter formålet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Sjømatindustrimeldingen på fredag

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker legger fram stortingsmeldingen om sjømatindustrien på Kystens hus, Tromsø. Følg pressekonferansen på nett-tv.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Artikkel

  Endringer i deltakerlovens aktivitetskrav – EØS-rettslige spørsmål

  Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett, Universitetet i Oslo

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Nyhet

  Nasjonalitetskravet står fast

  Sjømatindustriutvalgets forslag om å åpne for at fiskeindustrien kan eie fiskebåter vil ikke rokke ved nasjonalitetskravet i deltakerloven.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Høring

  Høring NOU 2014:16 Sjømatindustrien

  NB! Høringsfristen er utsatt fra 16. april til 30. april 2015.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 30.04.2015

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • NOU

  NOU 2014: 16 - Sjømatindustrien

  Rapporten inneholder en utredning av sjømatindustriens rammevilkår, herunder sentrale rammebetingelser i Norge og i det globale sjømatmarkedet. Videre peker den på tiltak som møter fremtidens utfordringer og som skal bidra til at fiskeressursene anvendes på en måte som gir høyest mulig verdiskaping gjennom hele verdikjeden. Rapporten gir også en omtale av økonomiske og administrative konsekvenser av utvalgets forslag.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Fiskeriministeren mottok Sjømatindustriutvalgets rapport

  - Sjømatindustrien har over mange år slitt med dårlig lønnsomhet. Utvalget peker på at situasjonen er blitt forverret de seneste år. Det er nødvendig å snu denne negative spiralen. Rapporten vi har fått gir et solid faglig grunnlag for en bred debatt om hvilke tiltak som er nødvendige for sikre næringen rammevilkår som gir framtidsmuligheter og som kan stå seg over tid, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Nyhet

  Overlevering av sjømatindustriutvalgets rapport 16. desember

  Utvalgsleder Ragnar Tveterås overleverer NOU 2014:16 Sjømatindustrien til fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  De to siste delrapportene til Sjømatindustriutvalget er levert

  Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt to delrapporter om lønnsom foredling av sjømat i Norge og organisering av verdikjeder i norsk sjømatnæring. Rapportene inngår i Sjømatindustriutvalgets arbeid som skal være ferdig ved årsskiftet.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Rapport

  Organisering av verdikjeder i norsk sjømatnæring

  Rapport av Frank Asche, Atle Guttormsen, Linda Nøstbakken, Kristin Roll, og Atle Øglend.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Rapport

  Lønnsom foredling av sjømat i Norge

  Rapport fra Sintef

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Rapport

  Innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien

  Rapport fra Sintef

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pressemelding

  Forskere peker på behov for endringer i sjømatindustrien

  Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt to rapporter om lønnsomhet og konkurransekraft i sjømatindustrien. Rapportene inngår i Sjømatindustriutvalgets arbeid som skal være ferdig ved årsskiftet.

  Nærings- og fiskeridepartementet

 • Artikkel

  NOU: Sjømatindustriutvalget

  Norge har et unikt fortrinn med god tilgang på ferskt råstoff av høy kvalitet. Satsing på teknologi, skjerpet kvalitetskontroll og en gjennomgang av rammebetingelsen skal bidra til å utvikle og styrke konkurranseevnen til norsk sjømatindustri.

  Nærings- og fiskeridepartementet