Høringer

Høring NOU 2014:16 Sjømatindustrien

NB! Høringsfristen er utsatt fra 16. april til 30. april 2015.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.04.2015

Vår ref.: 14/9563-1

Høring NOU 2014:16 Sjømatindustrien

Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring NOU 2014:16 Sjømatindustrien. Utredningen inneholder tiltak for økt lønnsomhet og verdiskaping i sjømatindustrien.

Utredningen kan lastes ned fra våre nettsider www.nfd.dep.no.

Høringsinstanser som ønsker det kan henvende seg på e-post til sdg@nfd.dep.no for å få tilsendt et eksemplar av utredningen.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 16. april 2015. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@nfd.dep.no.

 

Med hilsen                                                                        

 

Astrid Holtan (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Sigrid Dahl Grønnevet
                                                                                          fagdirektør

                                                                                          

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Følg saken

 • Høring av ekspertgruppens rapport om pliktsystemet – leveringsplikt, bearbeidingsplikt og aktivitetsplikt for noen fartøy med torsketråltillatelse

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  Stortinget har bedt regjeringen sette ned en kommisjon for å vurdere pliktsystemet samlet. Ekspertgruppen overleverte sin rapport til fiskeriminister Per Sandberg 12. oktober 2016.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 23.11.2016

 • Sandberg mottok pliktkommisjonens rapport

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Kommisjonen (ekspertgruppen) som har sett på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen overleverte i dag sin rapport til fiskeriminister Per Sandberg.

 • Vurdering av leveringsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten

  Rapport | Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet

 • Pliktkommisjonen overleverer sin rapport

  Artikkel | Nærings- og fiskeridepartementet

  Pliktkommisjonen som har sett på leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten i fiskerinæringen overleverte sin rapport til fiskeriminister Per Sandberg onsdag 12. oktober. Se pressekonferansen i opptak.

 • Mandat for kommisjonen (ekspertgruppen) som skal vurdere pliktsystemet

  Artikkel | regjeringen.no

  Stortinget har bedt regjeringen sette ned en kommisjon for å vurdere pliktsystemet samlet.

 • Fiskeriministeren oppnevner pliktkommisjon

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  - Vi står overfor noen avgjørende beslutninger i norsk fiskeripolitikk. Arbeidet kommisjonen nå skal ta fatt på har stor betydning og jeg er fornøyd med å ha fått på plass et svært kompetent lag, sier fiskeriminister Per Sandberg.

 • Meld. St. 10 (2015–2016) - En konkurransekraftig sjømatindustri

  Melding til Stortinget | Nærings- og fiskeridepartementet

  Meldingen inneholder tiltak som skal bidra til å styrke konkurransekraften til sjømatindustrien i Norge. Regjeringen foreslår blant annet endringer i førstehåndsomsetningen av fisk, leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikt og reglene for ombordproduksjon. I sum skal tiltakene gi næringen økt fleksibilitet og forenkle regelverket. Videre vil tiltakene fremme effektivitet og samhandling i verdikjeden for sjømat, noe som bidrar til økt konkurransekraft og verdiskaping i både sjømatindustrien og sjømatnæringen som helhet.

  Følg meldingen på Stortinget

 • Mer frihet til sjømatnæringen

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  - Vi har ikke råd til å sløse med ressursene. For å sikre vår fremtidige velferd må vi sørge for effektiv og lønnsom bruk av ressursene. Regjeringen foreslår tiltak som kan gi økt kvalitet, jevnere råstofftilgang og bedre utnyttelse av hele fisken, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • Foreslår endringer i aktivitetsplikten, leveringsplikten og bearbeidingsplikten

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  – Det er riktig å legge om en ordning som ikke virker etter formålet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • Sjømatindustrimeldingen på fredag

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Fiskeriminister Elisabeth Aspaker legger fram stortingsmeldingen om sjømatindustrien på Kystens hus, Tromsø. Følg pressekonferansen på nett-tv.

 • Endringer i deltakerlovens aktivitetskrav – EØS-rettslige spørsmål

  Artikkel | Nærings- og fiskeridepartementet

  Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett, Universitetet i Oslo

 • Nasjonalitetskravet står fast

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Sjømatindustriutvalgets forslag om å åpne for at fiskeindustrien kan eie fiskebåter vil ikke rokke ved nasjonalitetskravet i deltakerloven.

 • Høring NOU 2014:16 Sjømatindustrien

  Høring | Nærings- og fiskeridepartementet

  NB! Høringsfristen er utsatt fra 16. april til 30. april 2015.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 30.04.2015

 • NOU 2014: 16 - Sjømatindustrien

  NOU | Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapporten inneholder en utredning av sjømatindustriens rammevilkår, herunder sentrale rammebetingelser i Norge og i det globale sjømatmarkedet. Videre peker den på tiltak som møter fremtidens utfordringer og som skal bidra til at fiskeressursene anvendes på en måte som gir høyest mulig verdiskaping gjennom hele verdikjeden. Rapporten gir også en omtale av økonomiske og administrative konsekvenser av utvalgets forslag.

 • Fiskeriministeren mottok Sjømatindustriutvalgets rapport

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  - Sjømatindustrien har over mange år slitt med dårlig lønnsomhet. Utvalget peker på at situasjonen er blitt forverret de seneste år. Det er nødvendig å snu denne negative spiralen. Rapporten vi har fått gir et solid faglig grunnlag for en bred debatt om hvilke tiltak som er nødvendige for sikre næringen rammevilkår som gir framtidsmuligheter og som kan stå seg over tid, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • Overlevering av sjømatindustriutvalgets rapport 16. desember

  Nyhet | Nærings- og fiskeridepartementet

  Utvalgsleder Ragnar Tveterås overleverer NOU 2014:16 Sjømatindustrien til fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

 • De to siste delrapportene til Sjømatindustriutvalget er levert

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt to delrapporter om lønnsom foredling av sjømat i Norge og organisering av verdikjeder i norsk sjømatnæring. Rapportene inngår i Sjømatindustriutvalgets arbeid som skal være ferdig ved årsskiftet.

 • Organisering av verdikjeder i norsk sjømatnæring

  Rapport | Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapport av Frank Asche, Atle Guttormsen, Linda Nøstbakken, Kristin Roll, og Atle Øglend.

 • Lønnsom foredling av sjømat i Norge

  Rapport | Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapport fra Sintef

 • Innovasjon og kompetanse i sjømatindustrien

  Rapport | Nærings- og fiskeridepartementet

  Rapport fra Sintef

 • Forskere peker på behov for endringer i sjømatindustrien

  Pressemelding | Nærings- og fiskeridepartementet

  Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt to rapporter om lønnsomhet og konkurransekraft i sjømatindustrien. Rapportene inngår i Sjømatindustriutvalgets arbeid som skal være ferdig ved årsskiftet.

 • NOU: Sjømatindustriutvalget

  Artikkel | regjeringen.no

  Norge har et unikt fortrinn med god tilgang på ferskt råstoff av høy kvalitet. Satsing på teknologi, skjerpet kvalitetskontroll og en gjennomgang av rammebetingelsen skal bidra til å utvikle og styrke konkurranseevnen til norsk sjømatindustri.