Vedtak i klagesaker etter konkurranseloven av 1993, offentlighetsloven og forvaltningsloven

2005

 

Klage over Konkurransetilsynets vedtak 2002-53 om dispensasjon til Rekom og dets eiere for prissamarbeid ved salg av returpapir, papp og restavfall.

Vedtak

Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2004-14: Inngrep mot NorBetong AS' erverv av deler av NCC Roads AS' ferdigbetongvirksomhet

Vedtak

2004

    

Klage over Konkurransetilsynets vedtak V2003-62 - De norske Bokklubbene og Norske Barne- og Ungdomsforfattere

Vedtak

Nobø Electro AS' erverv av Dimplex AS
Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2004-16

Vedtak

Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2003-46 - Inngrep mot C. A. Thoresen AS og Stormøllen AS sitt oppkjøp av Norgesmøllene DA

Vedtak

Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2003-71 – Inngrep mot SAS-gruppens bedriftskundeavtaler fra SAS gruppen

Vedtak

Klage fra Kjøttbransjens Landsforbund over Konkurransetilsynets vedtak V2002-66 : prisutveksling

Vedtak

2003

  

De norske Bokklubbene AS - Klage på Konkurransetilsynets vedtak V2003-32 - Konkurranseloven § 3-10 - Inngrep mot bruk av karensklausuler

Vedtak

De norske bokklubbene og den norske forfatterforeningen – Klage på Konkurransetilsynets vedtak om at royaltysatsene skal anses som veiledende

Vedtak

Oppland skyss og informasjon AS - Klage på Konkurransetilsynets vedtak om avslag på forlenget dispensasjon fra konkurranseloven §§ 3-1 og 3-2

Vedtak

Coop Norge AS - Klage på Konkurransetilsynets vedtak om midlertidig forbud mot å gjennomføre bedriftserverv etter konkurranseloven § 3-11 fjerde ledd

Vedtak

Foretakssammenslutning – Klage fra Team Atlantic AS og Team Møkster AS

Vedtak

Statkraft Holding AS' erverv av 100 % av aksjene i Trondheim Energi AS

Vedtak

ANFO (Norske annonsørers forbund) V2002-33. Klage over dispensasjon til Mediebedriftenes landsforbund for samarbeid om formidlingsprovisjoner for annonser.

Vedtak

2002

  

Husfliden Tromsø AS. V2001-78. Tvangsmulkt ved leveringsnektelse.

Vedtak

Elektroserviceforeningen og Norske Elektroleverandørers Landsforening. V2001-97. Dispensasjon for fastprisliste for garantireparasjoner mv.

Vedtak

SAS, Widerøe, Braathen. V2002-22. Forbud mot opptjening av bonuspoeng på innenriks flyreiser

Vedtak

Taxi Transport Service – Sogn og Fjordane. V2002-27. Dispensasjonssøknad for samarbeid om felles prissetjing og tilbod i tilknyting til all offentleg transport og storkundekontraktar

Vedtak

Statkraft Holding AS, Agder Energi AS. V-2002-26. Inngrep mot erverv av 45.525 prosent av aksjene i Agder Energi.

Vedtak

 

Norske Arkitekters Landsforbund. V2001-103. Søknad om dispensasjon for etiske regler.

Vedtak

Color Group. V2002-97. Midlertidig forbud mot overtakelse av BNR-Fjord Line.

Vedtak

2001

Oppland Skyss og informasjon. V2001-54. Dispensasjonssøknad for prissetting mv. for samordning av tjenester for det offentlige.

Vedtak

Felleskjøpene. Inngrep mot oppkjøp av Stormøllen og 50 pst av Statkorn AS. V2000-20. Konkurransetilsynets tolkning av bedriftservervsbegrepet endret.

Vedtak

Viasat AS. Pålegg om utlevering av opplysninger, jfr. forespørsel fra danske konkurransemyndigheter.

Vedtak

TONO. V1999-33. Inngrep overfor vedtekter og inndragelse av dispensasjon fra forbudsbestemmelsene. Konkurransetilsynets tolkning av § 3-1 endret.

Vedtak

Taxi Sørlandet AS. V2001-12. Nektelse av dispensasjon for felles pristilbud mv.

Vedtak

Husfliden Tromsø AS. V2000-127. Pålegg om levering til Elsa M. Systue.

Vedtak

Det frivillige skyttervesen. Nammo Raufoss AS. V2000-80. Forbud mot langvarige eksklusivitetsavtaler for innkjøp av ammunisjon. Pålegg om likestilling av tilbydere.

Vedtak