Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse

Prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse (corporate governance) er retningslinjer som søker å klargjøre rolledelingen mellom eiere, styre og ledelse utover det som følger av lov. God eierstyring og selskapsledelse bidrar til verdiskapning og til å styrke tillit til og åpenhet rundt selskapet.

I 2002 ble statens prinsipper for eierstyring og selskapsledelse utformet. Disse ti prinsippene angir hvordan staten vil agere som eier og hvilke overordnede forventninger staten har som eier. Prinsippene er i tråd med allment aksepterte eierstyringsprinsipper, herunder Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse som utgis av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) og OECDs retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i statlig eide selskaper.

Statens prinsipper for god eierstyring fremgår av Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap (eierskapsmeldingen):

  1. Aksjeeiere skal likebehandles.
  2. Det skal være åpenhet knyttet til statens eierskapsutøvelse og selskapets virksomhet.
  3. Eierbeslutninger og vedtak skal foregå på generalforsamling.
  4. Styret er ansvarlig for å utarbeide klare mål og strategier for selskapet innenfor rammen av vedtektene, staten stiller forventninger til selskapets resultater.
  5. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset selskapets formål og situasjon.
  6. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskaps egenart.
  7. Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og skal herunder ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne.
  8. Styret bør ha en plan for eget arbeid, arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling og evaluere sin virksomhet.
  9. Lønns- og insentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdiskapingen i selskapet og fremstår som rimelige.
  10. Selskapet skal arbeide målrettet for å ivareta sitt samfunnsansvar.

Statens prinsipper for eierstyring og selskapsledelse skal bidra til god eierforvaltning som sikrer statens verdier og bidra til verdiskapning i selskapene der staten er eier. Prinsippene knyttet til hhv. utforming av mål for avkastning og utbytte, kapitalstruktur, valg av styre/styresammensetning, bærekraft og samfunnsansvar samt insentiv- og kontrollsystemer, er i denne sammenheng særlig aktuelle.

Statens prinsipper skal videre bidra til å sikre likeverdighet mellom aksjeeierne. Staten skal opptre på samme vilkår og følgelig med de samme rettigheter og plikter som enhver annen aksjeeier. For private aksjeeiere er det av særlig betydning at staten, som i mange selskaper er en dominerende eier, ikke opptrer slik at andre aksjeeieres rettigheter eller økonomiske interesser påvirkes negativt. Det er derfor lagt vekt på hensynet til likebehandling av aksjeeiere, og åpenhet knyttet til statens eierskap .

Børsnoterte selskaper skal gi en samlet redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse iht. Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse. Staten som eier forventer at også selskaper som er heleid av staten følger anbefalingen der denne passer.

Staten deltar i flere fora for god eierstyring og selskapsledelse både nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt deltar Nærings- og fiskeridepartementet bl.a. i Eierforum (forum for institusjonelle investorer som Folketrygdfondet, DNB Kapitalforvaltning, Storebrand mv.), som arbeider for å etablere og følge opp retningslinjer for god eierstyring og selskapsledelse. Internasjonalt deltar Nærings- og fiskeridepartementet i OECDs arbeid med å utvikle og påvirke utøvelsen av eierskap og selskapsledelse gjennom OECDs Corporate Governance Committee og dens arbeidsgruppe knyttet til statlig eierskap: Working Party on State Ownership and Privatisation Practices. Det er også løpende kontakt med andre lands statlige eierskapsforvaltningsmiljøer, særlig i andre nordiske land.

 

Til toppen