Kompetanseforum om åpenhetsloven 28. oktober

Kompetanseforum ble avholdt 28. oktober med deltakelse fra relevante organisasjoner og eierdepartementer. Tema for forumet var Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med aktsomhetsvurderinger (åpenhetsloven), med formål om bedre å forstå hvilke konsekvenser loven får for selskaper der staten er eier, og gjøre eierdepartementene bedre rustet til å følge opp statens forventninger om aktsomhetsvurderinger og åpenhet i eierdialogen.

Opptak av innleggene kan sees her.

Om programmet

Forumet ble innledet av statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), Janicke Andreassen. Deretter fulgte innledninger fra Barne- og familiedepartementet (BFD) v/Guro Nygaard Lysdahl, Framtiden i våre hender v/Jonas Ådnøy Holmquist, Norsk Hydro v/Nina Schefte og Ruter v/Kristin Holter. Programmet ble avsluttet med gruppediskusjoner.

Hovedpunkter fra innlegget til statssekretær i NFD, Janicke Andreassen

Andreassen presenterte relevante utdrag fra eierpolitikken, blant annet at staten som eier forventer at selskapene gjør aktsomhetsvurderinger i tråd med anerkjente metoder, og er åpne om vesentlige områder, mål og tiltak. Videre kom hun inn på at forventningene følges opp i eierdialogen basert på en vesentlighetstilnærming. Presentasjonen til statssekretæren følger her.

Hovedpunkter fra BFD v/Guro Nygaard Lysdahl, seniorrådgiver

Lysdahl gikk gjennom lovens formål, innhold, virkeområde og oppfølging.

Åpenhetsloven krever at selskaper gjør aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold, offentliggjør en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene og besvarer informasjonskrav fra allmennheten. Loven vil omfatte over 8000 norske selskaper, og trer i kraft 1. juli 2022. Forbrukertilsynet skal føre tilsyn og gi veiledning. Presentasjonen til Lysdahl følger her.

 

Hovedpunkter fra Framtiden i våre hender v/Jonas Ådnøy Holmquist, rådgiver/utreder

Holmquist la vekt på at norske bedrifter ikke er forskånet for utfordringer knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold. Videre understreket Holmquist betydningen av god interessentinvolvering og at risiko som fremkommer av aktsomhetsvurderingene følges av gode vesentlighetsvurderinger for å kunne prioritere arbeidet. Han trakk også fram at vesentlig informasjon rundt aktsomhetsvurderinger drukner i mindre vesentlig informasjon på selskapenes nettsider og i årsrapporter. Han trakk frem at det generelt er vanskelig å vurdere selskapers arbeidet med aktsomhetsvurderinger fordi en rekke selskaper ikke er åpne om eget arbeid på området . Holmquists anbefaler eierdepartemene å etterspørre informasjon fra selskapene om prioriteringer og rasjonale, at det informeres om både risiko og faktisk inntrufne hendelser og hvordan disse håndteres. Presentasjonen til Holmquist følger her.

Hovedpunkter fra Norsk Hydro v/Nina Schefte, leder for samfunnsanvar

Schefte fokuserte på hvordan Hydro har jobbet de siste par årene med å styrke arbeidet med aktsomhetsvurderinger. Å definere hvilke menneskerettigheter det er knyttet høyest risiko til i Hydros virksomhet, og hvem sine rettigheter som påvirkes, har vært et viktig steg for å øke forståelsen og kunnskapen internt. Det har videre vært vesentlig å sikre at Hydro har oppdaterte interne prosedyrer og policyer på plass, og å integrere disse i interne styringssystemer. Schefte understreket at dette er kontinuerlige prosesser. Videre fortalte Schefte hvordan Hydro har jobbet for å etablere systemer for å fange opp tilbakemeldinger og håndtere det som kommer av varsler fra blant annet lokalsamfunn i Brasil. Avslutningsvis la Schefte vekt på betydningen av samarbeid med eksterne interessenter, blant annet NGOer og menneskerettighetseksperter. Presentasjonen til Schefte følger her.

Hovedpunkter fra Ruter v/Kristin Holter, fagsjef sirkulær økonomi

Holter fortalte om hvordan Ruter har gått fram for å utarbeide en verdikjedeanalyse i forbindelse med anskaffelse av transporttjenester med el-busser. Holter fortalte at den største risikoen for negativ påvirkning på menneskerettighetene er knyttet til utvinning av råvarer til batteriproduksjon, men at de også har identifisert risiko knyttet til naturgummi, gjenbruk av batterier og CO2-utslipp. Holter vektla at selv om Ruter er liten i en global sammenheng, så ser de muligheter til å ta valg som vil gi konkurransefortrinn til ansvarlige leverandører i alle ledd av leverandørkjeden. Holter forklarte at de har tatt inn krav til blant annet batterienes kjemiske sammensetning, ytelsesevne, levetid og gjenbruk i konkurransegrunnlaget i forbindelse med innkjøp av Transporttjenester Indre by. Presentasjonen til Holter følger her.

Gruppediskusjon

I gruppediskusjonen avslutningsvis ble det delt inn i grupper som skulle forberede et fiktivt eiermøte med enten Norsk Hydro eller Ruter med oppmerksomhet på selskapets arbeid med aktsomhetsvurderinger. Det ble gitt verdifulle innspill til eierdepartementene.

Presentasjoner og opptak

Statssekretær Janicke Andreassen, NFD

Fremtiden i våre hender

Norsk Hydro

Ruter

Opptak av presentasjonene kan ses her