Statens forventninger til selskapene

Som eier har staten tydelige forventninger til selskapene, og ønsker gjennom dette å bidra til å nå statens mål som eier på en bærekraftig og ansvarlig måte.

Tema Staten forventer at:
Overordnet mål for
eierutøvelsen
• Selskapene i kategori 1 og 2 leverer høyest mulig avkastning over tid.

• Selskapene i kategori 3 har mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål. Dersom selskapet også har virksomhet i konkurranse med andre, forventer staten normalt høyest mulig avkastning over tid fra denne delen av selskapets virksomhet.
Bærekraftig verdiskaping,
tydelige mål
og strategier

• Selskapet har en overordnet plan for bærekraftig verdiskaping.

• Selskapet utarbeider og implementerer tydelige mål og strategier og rapporterer på disse.

• Valg av risikonivå er en integrert del av selskapets strategi.

Faktorer med betydning for oppnåelse av selskapets mål og gjennomføring av strategi:

Ressurser og
organisering

• Selskapets ressurser forvaltes og organiseres effektivt og slik at de fremmer oppnåelse av selskapets mål og støtter selskapets strategi. Med ressurser menes alt selskapet nyttiggjør seg av i sine prosesser, som medarbeidere, kapital, bedriftskultur, relasjoner, naturressurser og andre materielle og immaterielle eiendeler.

• Selskapet arbeider planmessig med rekruttering og utvikling av medarbeidere og har tydelige mål og tiltak for å fremme økt relevant mangfold, inkludert bedre kjønnsbalanse, i selskapet.

• De børsnoterte selskapene er åpne om hva de anser som hensiktsmessig kapitalstruktur og utbyttenivå til markedet. De unoterte selskapene er åpne om sine vurderinger av hensiktsmessig kapitalstruktur og utbyttenivå til eierne.

Insentiver • Godtgjørelse og andre insentiver i selskapet fremmer oppnåelse av selskapets mål.

• Godtgjørelse til ledende ansatte er konkurransedyktig, men ikke lønnsledende og hensynet til moderasjon ivaretas.

• Selskapet er åpen om utformingen av, nivået på og utviklingen i godtgjørelsen til ledende ansatte. Forventningene er utdypet i statens retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte.

Ansvarlig virksomhet • Selskapet er ledende i sitt arbeid med ansvarlig virksomhet.

• Selskapet arbeider for å ivareta menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, redusere sitt klima- og miljøfotavtrykk og forebygge økonomisk kriminalitet som
blant annet korrupsjon og hvitvasking av penger.

• Selskapet har en begrunnet skattepolicy som er offentlig tilgjengelig.

• Selskapet gjennomfører aktsomhetsvurderinger i tråd med anerkjente metoder.

• Selskapet er åpen om vesentlige områder, mål og tiltak innenfor sitt arbeid med ansvarlig virksomhet.

Prestasjons- og
risikostyring
• Selskapet måler verdiskaping, oppnåelse av mål og gjennomføring av tiltaksplaner. De viktigste prestasjonsindikatorene rapporteres til eierne.

• Selskapet har effektiv risikostyring som er tilpasset selskapets virksomhet, mål og strategi.

NUES • Selskapet følger Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse, der den er relevant og tilpasset selskapets virksomhet.

Styrets arbeid • Styret følger ledende praksis for godt styrearbeid tilpasset selskapets virksomhet.

Åpenhet og
rapportering
• Selskapet er åpen om og rapporterer på vesentlige forhold knyttet til virksomheten.