Skatteavtale Norge - Luxemburg

Skatteavtaler

Luxemburg

 ______________________________

Artikkel 26 (utveksling av opplysninger) er endret ved protokoll, undertegnet 7. juli 2009. Se Prop. 55 S (2009-2010)

 

I protokollene til skatteavtalene mellom Norge og Australia, Benin, Hellas, India, Luxembourg, Nederland, New Zealand, Polen, Romania, Slovakia, Tanzania og Ungarn ble det inntatt bestemmelser hvor Norge ved noteveksling ensidig kan endre avtalene slik at man på norsk side går over fra å bruke unntaksmetoden til kreditmetoden for å lempe dobbeltbeskatning. Dette innebærer at der en skattyter bosatt i Norge bli skattlagt i utlandet, så får han et fradrag i utlignet norsk skatt for den betalte utenlandske skatten, i stedet for at den utenlandske inntekten blir unntatt fra norsk beskatning. Diplomatisk note ble oversendt alle de foran nevnte land i 1998.