Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell. Avgjørelse i innvendingssak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer at regional plan for Norefjell og Reinsjøfjell legger grunnlag for en balansert utvikling av fjellområdet. Planen gir grunnlag for hyttebygging og næringsutvikling i kommunene gjennom mer enn en dobling av antall fritidsboliger og utvidelse av reiselivsanlegg. Den sikrer også økologiske funksjonsområder for villreinen, og viktige friluftsområder.

Utvidelse av utbyggingssonen ved Vollsetrene i Flå kommune vil øke presset mot villreinens leve- og kalvingsområder og redusere viktige natur- og friluftsområder for utbyggingen på Gulsvikfjellet. Området endres derfor ikke fra LNF-sone til utbyggingssone. Djupsjølia og et område på grensen mot Krødsherad endres fra LNF-sone til utbyggingssone i tråd med Sigdal kommunes ønske om å legge til rette for utbygging. Retningslinjene i den regionale planen skal legges til grunn ved en mer detaljert planlegging av nye byggeområder i en kommunal planprosess. Dette innebærer blant annet at våtmarksområder og myr skal sikres mot tekniske inngrep.

Bakgrunn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev fra Viken fylkeskommune av 4. november 2020 og sakens dokumenter. Sigdal kommune og Flå kommune har vesentlige innvendinger til regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell, og saken er oversendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 8-4.

Regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell 2020-2035 ble vedtatt av fylkestinget i Viken 17. september 2020. Planen omfatter snaufjellsområder og hytte- og reiselivsområder i Flå, Krødsherad, Sigdal, Nesbyen og Nore og Uvdal kommuner. Planarbeidet ble satt i gang etter initiativ fra kommunene, og formålet har vært å komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk av fjellområdet. Gjennom helhetlige vurderinger skal blant annet villrein, lokal nærings- og samfunnsutvikling og friluftsinteresser søkes ivaretatt. Planen skal gi rammer og forutsigbarhet for videre og mer detaljert planlegging i de enkelte kommunene.

Det framgår av saken at villreinstammen i området har 570 vinterdyr. Stammen var opprinnelig tam, men er siden 1992 forvaltet som villrein. Vinterbeitene ligger på Reinsjøfjell, mens barmarksbeiter og kalvingsområder ligger på Norefjell. Fjellområdet er et svært viktig friluftsområde, med stier og løyper på og rundt fjellet. Det er tre DNT-hytter i området. Landbruksvirksomhet er viktig i Nore og Uvdal kommune.

Et viktig spørsmål i planprosessen har vært hvor mye utbygging det kan tillates innenfor planområdet, uten at det går utover villreinens livsgrunnlag og fjellets attraksjon for friluftsliv, fritidsbeboere og reiseliv. Ved offentlig ettersyn viste planforslaget omfattende utbyggings­soner og områder for alpinanlegg, basert på innspill fra kommunene. Kommunene og grunneiere ønsket å beholde utbyggingssonene. Hytteforeninger og natur- og frilufts­organisasjoner mente at utbyggingssonene måtte reduseres ut fra hensynet til natur, villrein og friluftsliv.

Statsforvalteren hadde vesentlig innvending til planforslaget, og mente at utbyggingssonene i Flå, Krødsherad og Sigdal måtte reduseres av hensyn til samlet belastning på fjellet og villreinen. I Sigdal mente statsforvalteren blant annet at to områder ved Djupsjøen/Djupsjølia i Sigdal kommune måtte tas ut av utbyggingssonen. Deler av områdene brukes av villreinen. De omfatter i tillegg mye myr og våtmark, og er viktige nærturområder for fritidsbebyggelsen. Statsforvalteren mente også at utbyggingssonen ved Vollsetrene i Flå kommune måtte tas ut av planen. Dette ble begrunnet med at området ligger i kanten av, og delvis innenfor kalvings­området til villreinen. Utbygging i dette området vil komme i konflikt med villreinens arealbruk.

Ved sluttbehandling av planen ble utbyggingssonene og nye områder for alpinanlegg i kommunene Sigdal, Krødsherad og Flå vesentlig redusert. Fylkeskommunen la vekt på at utbygging i de foreslåtte områdene ville redusere inngrepsfri natur og viktige friluftsområder, og øke presset på villreinen ytterligere. Fylkeskommunen la også vekt på at områdene bryter med prinsippene om fortetting i regional plan for areal og transport i Buskerud. Denne planen har blant annet retningslinjer om at det ikke skal bygges hytter over tregrensen og i det øverste beltet mot tregrensen, samt at det skal sikres sammenhengende grønnstrukturer gjennom områder for fritidsbebyggelse og ut i omkringliggende naturområder.

I den konkrete vurderingen av den foreslåtte utbyggingssonen ved Vollsetrene i Flå, påpekte fylkeskommunen at området ligger innenfor villreinens leveområde og svært tett på kalvingsområdene. Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven tilsier varsomhet i dette området. Området er også viktig som friluftsområde. I Sigdal la fylkeskommunen vekt på behovet for sammenhengende grønnstrukturer fra dal til fjell, og mellom fritidsbebyggelsen og snaufjellet. Fylkeskommunen la også vekt på at de foreslåtte utbyggingsområdene er viktige nærfriluftsområder for fritidsbebyggelsen. De er også viktige turområder i dårlig vær, og reduserer ferdsel i villreinområdene i høyfjellet. Fylkeskommunen fremhevet at den regionale planen bør revideres tidlig i neste fylkestingsperiode, og at ytterligere utbygging kan vurderes i den forbindelse.

I den vedtatte planen er arealer over 1000 m.o.h., samt kalvingsområder og trekkområder ved Flatvollen, definert som fjellsone med viktige villreinhensyn. I denne sonen åpnes det ikke for ny fritidsbebyggelse, men det tillates videreutvikling av alpinanlegg i Krødsherad, som satser på reiseliv med varme senger. Det tillates også alpin infrastruktur i Sigdal kommune på grensen mot Krødsherad, for å binde områdene sammen.

Utbyggingssonen omfatter i stor grad områder som er avsatt til byggeområde for fritidsbebyggelse og reiselivsanlegg i gjeldende kommuneplaner. Det er ca. 7000 fritidsboliger innenfor planområdet i dag. Utbyggingspotensialet innenfor utbyggingssonene er anslått til 8000 nye enheter, men fylkeskommunen mener dette kan økes betraktelig hvis det velges kompakte utbyggingsformer i områder som ikke er regulert. I tillegg til fritids­bebyggelsen, er det ca. 7500 varme senger i Krødsherad kommune. Kommunen ønsker å utvide kapasiteten til 20 000 varme og kalde senger.

Mellom fjellsonen og utbyggingssonen er det avsatt en landbruks-, natur- og friluftssone, der det kan tilrettelegges for friluftsliv. Sonen omfatter viktige barmarksbeiter for villreinen, og er verdifull for friluftslivet fordi fjellområdene kan være svært værharde. Det framgår av handlingsprogrammet til planen at det skal lages en felles sti- og løypeplan for fjellsonen, og gjennomføres et prosjekt for å se på hvordan man kan styrke fjellområdets attraksjonskraft og effekt på det langsiktige verdiskapingspotensialet i området. Sentrale spørsmål er fjellområdenes tåleevne i forhold til turisme, lokal verdiskaping og virkning av ulike tiltak i ulike områder. Prosjektet skal ha særlig fokus på Sigdal kommunes utfordringer og muligheter.

Sigdal kommune har vesentlig innvending til planen, og ønsker at de to områdene ved Djupsjøen og Djupsjølia blir endret fra landbruks-, natur- og friluftssone til utbyggingssone. Kommunen mener at den regionale planen ikke tar tilstrekkelig hensyn til lokal nærings- og samfunnsutvikling. Kommunen trenger nye innbyggere og arbeidsplasser, og ønsker å utvikle seg fra hyttekommune til en reiselivskommune med utleieenheter, aktivitetstilbud og infrastruktur. Områdene ved Djupsjøen og Djupslia er viktige i denne sammenhengen. Kommunen har utarbeidet et forslag til kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal sentrum, og ønsker en mer omfattende utbygging av alpinanlegg, hytter og utleiehytter enn den regionale planen legger grunnlag for.

Flå kommune har også innvending til planen. Kommunen ønsker at området ved Vollsetrene endres fra landbruks-, natur- og friluftssone til utbyggingssone. Kommunen mener at planen ikke tar tilstrekkelig hensyn til lokal nærings- og samfunnsutvikling. Kommunen mener også at ferdsel inn i villreinområdet kan reduseres gjennom styring og tilrettelegging utenfor sårbare områder. Kommunen satser aktivt på å bli en stor reiselivskommune, og vil legge til rette for helårsaktiviteter gjennom utleieenheter, tjenester og aktiviteter knyttet til fritids- og reiseliv. Utbyggingsområdet ved Vollsetrene vil gjøre det enklere å realisere et bedre friluftstilbud med turveger, sykkelstier og skiløyper.

Møte om saken ble gjennomført 2. februar 2021. Representanter for Sigdal kommune, Flå kommune, Viken fylkeskommune, Statsforvalteren i Oslo og Viken, Klima- og miljødepartementet, Miljødirektoratet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet deltok på møtet.

Klima- og miljødepartementet tilrår i brev av 1. mars 2021 at innvendingene ikke tas til følge. Departementet viser til stortingsmelding om friluftsliv fra 2016, der det fremheves at det er svært viktig å ivareta større, sammenhengende friluftsområder i fjellet nær storbyene, og at kommunene bør sikre sammenhengende grønnstrukturer gjennom hytteområdene og ut i omkringliggende friluftslivsområder. Departementet vurderer at utbygging i de tre områdene i Flå og Sigdal vil komme i konflikt med viktige funksjonsområder for villrein, og med friluftsområder av nasjonal eller vesentlig regional verdi.

Klima- og miljødepartementet viser til rapport 17/2016 fra Norsk villreinsenter, "Villreinen i Norefjell-Reinsjøfjell - kunnskapsstatus og arealbruk", der det fremgår at den største trusselen mot villreinstammen i Norefjell-Reinsjøfjell er den store hyttebyggingen i området, og ferdselen som følger med den. Departementet viser også til konsekvensutredningen til den regionale planen, som konkluderer med at vesentlige utbyggingsområder utover de som allerede er vedtatt, vil føre til at villreinens tåleevne overskrides. Dersom villreinstammen skal ha mulighet til å opprettholdes, er det etter departementets vurdering avgjørende at det ikke åpnes for videre fritidsbebyggelse nær villreinens leveområde. Nye utbyggingsområder kan først vurderes når områdene som er godkjent som byggeområder i gjeldende kommuneplaner er bygget ut.

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vurdering

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ta stilling til innvendingene fra Flå kommune og Sigdal kommune, og kan etter plan- og bygningsloven § 8-4 gjøre de endringer i planen som finnes påkrevd.

Regjeringen forventer at fylkeskommunene og kommunene legger til rette for en bærekraftig utvikling i fjell og utmark, og har særlig fokus på områder med stort utbyggingspress. Dette er fremhevet i nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging fra mai 2019. I føringene for planlegging av reiseliv og fritidsbebyggelse heter det at det er viktig å bevare større, sammenhengende områder uten hytter i fjellområder med stort press på arealene, og at regional og interkommunal planlegging kan avklare utbyggingspotensial og strategier på tvers av kommunegrenser. Fortetting av eksisterende byggeområder, sammenhengende grønnstrukturer, god landskaps- og terrengtilpasning av bebyggelse og infrastruktur, er viktig for å sikre kvalitet i områdene. Det er også viktig å vurdere langsiktige utbyggingsgrenser mot snaufjell og andre viktige landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder.

Norefjell-Reinsjøfjell er et avgrenset fjellområde nær store befolkningskonsentrasjoner på Østlandet. Området er preget av sterke utbyggingsinteresser, store friluftsinteresser og viktige naturverdier, blant annet villrein. Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener det er positivt at kommunene har tatt initiativ til og fylkeskommunen har utarbeidet en regional plan for å se de ulike interessene i fjellområdet i sammenheng, og vurderer at planen gir et godt grunnlag for en helhetlig forvaltning av området i tråd med nasjonale føringer for fjellområder med villrein og stort utbyggingspress.

Den regionale planen er vedtatt etter en omfattende prosess med bred medvirkning fra berørte kommuner, regionale myndigheter og organisasjoner. Planen gir en samlet vurdering av utbyggingsområder og konsekvenser for villrein, landskap og friluftsliv. Den legger grunnlag for mer enn en fordobling av antall fritidsboliger og utvidelse av reiselivs­virksomheten i Krødsherad kommune. Dette er viktig i forhold til kommunenes ønske om å legge til rette for utbygging og næringsutvikling i området. Det er også viktig at planen sikrer viktige leveområder for villreinen over 1000 m.o.h, og en overgangssone der det kan tilrettelegges for friluftsaktiviteter.

Innvending fra Flå kommune
Flå kommune ønsker å utvide utbyggingssonen ved Gulsvikfjellet nordover. Utvidelsen henger sammen med behovet for å etablere turstier, sykkelstier og skiløyper for fritids­bebyggelsen på Gulsvikfjellet. Det foreslåtte området er ca. 2600 daa stort, og omfatter åpent høyfjellsterreng med myr, åpen fastmark og noe skog. Området ligger innenfor villreinens leveområde og på grensen til kalvingsområdet. På Gulsvikfjellet er ca. 500 av 1700 regulerte fritidsboligtomter utbygd.

Klima- og miljødepartementet vurderer at utbygging i den foreslåtte utbyggingssonen vil bli eksponert og øke presset mot villreinens leve- og kalvingsområder. Departementet viser til at Gulsvikfjellet har mange hytter, og mener det har stor verdi for friluftsliv, landskap og naturmangfold at det bevares større, sammenhengende arealer uten bebyggelse.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet slutter seg til Klima- og miljødepartementets vurderinger, og støtter ikke kommunens ønske om at området ved Vollsetrene avsettes til utbyggingssone. Departementet legger vekt på at utbygging i området vil redusere viktige natur- og friluftsområder for fritidsbebyggelsen på Gulsvikfjellet, og øke presset på villreinen gjennom utbygging innenfor leveområdet og nær kalvingsområdet.

Departementet viser til at kommunen har stor tomtereserve innenfor den regionale planen. Dette omfatter ca. 1200 regulerte fritidsboligtomter på Gulsvikfjellet, og godkjente byggeområder med et utbyggingspotensial på ca. 250 tomter på Flenten, som ligger lenger nord. Kommunen har også store utbyggingsområder i Skarsdalen/Turufjell som ligger utenfor planområdet. Dette gir grunnlag for hyttebygging og næringsutvikling i mange år framover.

Departementet forstår kommunens ønske om å legge til rette for turstier, sykkelstier og skiløyper som kan betjene fritidsbebyggelsen på Gulsvikfjellet og binde fritidsbebyggelsen sammen med bygda. Dette bør imidlertid kunne løses uten å legge til rette for ny fritidsbebyggelse i området der det er aktuelt med tilretteleggingstiltak.

Innvending fra Sigdal kommune
Sigdal kommune er en stor hyttekommune med ca. 5000 fritidsboliger totalt, og ca. 3100 fritidsboliger innenfor den regionale planen. Kommunen har ca. 1200 regulerte tomter innenfor planområdet og godkjente byggeområder som kan gi ytterligere 1000 tomter.

Pågående arbeid med kommunedelplan for Tempelseter, Djupsjøen og Eggedal skal avklare nye utbyggingsområder innenfor og utenfor den regionale planen.

De to områdene som kommunen ønsker å endre fra LNF-sone til utbyggingssone i den regionale planen ligger mellom Gamlesetervatnet i vest og grensen mot Krødsherad kommune i øst. Områdene dekker et areal på ca. 2000 daa. De avgrenses i nord mot øvre Djupsjøløype, som ligger på ca. 900 meter over havet. Djupsjølia, som ligger lengst vest, er en bratt, skogkledd li mellom Djupsjøen og snaufjellet. Øvre del av området ligger over skoggrensen. Det er også noe myr i området. Området som ligger ved grensen mot Krødsherad er kupert og omfatter skog, myr og åpen fastmark.  Størstedelen av dette området ligger innenfor villreinens biologiske leveområde, men godt nedenfor den avsatte villreinsonen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til kommunens ønske om å utvikle seg til en reiselivskommune med flere utleieenheter, servicefunksjoner og alpin sammenbinding mot Krødsherad kommune, og vurderer at det er grunnlag for utbygging innenfor de foreslåtte utbyggingssonene. Områdene endres derfor fra LNF-sone til utbyggingssone i den regionale planen. Det framgår av retningslinjene til den regionale planen at kommunene skal være arealeffektive og prioritere fortetting og videreutvikling i etablerte områder før det åpnes for utbygging i nye områder. Naturmangfold skal ivaretas, og bebyggelse skal sikres god terrengtilpasning. De konkrete vurderingene av omfang og avgrensning av byggeområder innenfor utbyggingssonene må gjøres i en kommunal planprosess i tråd med føringene i den regionale planen.

Det framgår av saken at villreinen i Norefjell-Reinsjøfjell er mer tolerant for menneskelig aktivitet enn andre villreinstammer, men at tålegrensen er usikker. Kommunal- og moderniserings­departementet vurderer at kunnskapen om tilstanden til villreinen i området er god, og viser til kartleggingen av villreinens arealbruk som ble utført av Norsk villreinsenter i 2016. Departementet vurderer at godkjenning av utbyggingssonene i Djupsjølia og området på grensen mot Krødsherad trolig vil øke ferdsel og den samlede belastningen på villreinstammen i området, jf. naturmangfoldloven § 8. Avbøtende tiltak som kanalisering av ferdsel og tilrettelegging for aktiviteter utenfor villreinens leveområder må derfor ivaretas ved den mer detaljerte planleggingen og utbyggingen, jf. naturmangfoldloven §§ 11 og 12.

Departementet vurderer det som positivt at fylkeskommunen har satt i gang arbeid med en felles sti- og løypeplan for hele planområdet, og et næringsrettet prosjekt for å vurdere hvordan man kan styrke fjellområdets attraksjonskraft og verdiskaping i området. Dette vil være et viktig grunnlag for fremtidige revisjoner av den regionale planen og den mer detaljerte planleggingen i kommunene.

Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-4, godkjenner Kommunal- og moderniseringsdepartementet regional plan for Norefjell-Reinsjøfjell i tråd med fylkestingets vedtak av 17. september 2020, med følgende endring:

Djupsjølia og området rundt Gvitsteinåsen i Sigdal kommune endres fra LNF-sone til utbyggingssone.

Fylkeskommunen må endre planen i tråd med vedtaket. For kunngjøring av planen gjelder plan- og bygningsloven § 8-4.

Med hilsen

Nikolai Astrup

 

Kopi:
Flå kommune
Klima- og miljødepartementet
Miljødirektoratet
Sigdal kommune
Statsforvalteren i Oslo og Viken