Tema

Kommuner og regioner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det overordnede ansvaret for spørsmål som gjelder lokalforvaltning, byregioner, kommuner, regional- og distriktspolitikk.

Kommunereform

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne.

Byregioner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lyser ut inntil 91,5 mill. kroner for hele perioden 2015–2017 til fase 2 av utviklingsprogrammet for byregioner. Midlene lyses ut for tre år med forbehold om Stortingets årlige budsjettvedtak. Søknadsfrist er 1. mai 2015.

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner

Inntektssystemet fordeler midler til kommunal og fylkeskommunalsektor og er et viktig virkemiddel for gjennomføring av politikken innenfor sentrale samfunnsområder.

Aktuelt nå

Endringer i rammetilskuddet

Regjeringens budsjettforslag og stortingsbehandlingen av forslaget har ført til endringer i rammetilskuddet til kommunene og fylkeskommunene

Styrker KS sitt arbeid med kommunereformen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir åtte millioner kroner til KS’ arbeid med kommunereformen i 2015.

Høring - faggrupperapport

Høring – Faggrupperapport ”Forenkling av utmarksforvaltningen”

En faggruppe har foreslått at kommunene bør få mer makt i forvaltningen av utmark. Forslaget er sendt på høring.

Flere aktuelle saker om Kommuner og regioner

Dokumenter

Statsbudsjettet 2015

Her finner du blant annet budsjettdokumenter, endringer i rammetilskudd og inntektssystemet for kommunene og fylkeskommunene.

Retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar

Retningslinjene fastset formål for den statlege lokaliseringspolitikken, og vurderings- og prosedyrekrav i samband med lokalisering av statlege arbeidsplassar og statleg tenesteproduksjon.

Finn dokument

De viktigste dokumentene finner du blant meldingerproposisjoner  og  høringerveiledere og rundskriv.

Kontakt

Regionalpolitisk avdeling

Telefon: 22 24 70 01

Kommunalavdelingen

Telefon: 22 24 72 01
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59 ,

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Kongens gate 20,