Offisielt fra statsråd 1. april 2022

I statsråd i dag ble det lagt fram forslag om endringer i statsbudsjettet i forbindelse med ekstraordinære strømutgifter, og økonomiske tiltak som følge av krigen i Ukraina.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 1. april 2022. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 68 S (2021-2022)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/40/EU om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Prop. 71 L (2021–2022)
Endringer i folketrygdloven mv. (synliggjøring av folkerettslige forpliktelser til trygdekoordinering)
(Nyhetssak)

Finansdepartementet
Prop. 70 L (2021-2022)
Endringer i tolloven (forskriftshjemmel om at loven skal gjelde for Svalbard) og endringer i midlertidig lov om stønad til husholdninger som følge av ekstraordinære strømutgifter (forlenget strømstønad)
(Nyhetssak)

Prop 77 S (2021-2022)
Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kultur- og likestillingsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Olje- og energidepartementet (økonomiske tiltak i møte med ekstraordinære strømutgifter m.m.)
(Nyhetssak)

Prop. 78 S (2021-2022)
Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kunnskapsdepartementet, Kultur- og likestillingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet
(økonomiske tiltak som følge av krigen i Ukraina)
(Nyhetssak)

Meld. St. 9 (2021-2022)
Statens pensjonsfond 2022
(Nyhetssak)
(Nyhetssak)

Forsvarsdepartementet
Prop. 75 S (2021-2022)
Investeringar i Forsvaret og andre saker
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 73 L (2021-2022)
Endringer i tobakksskadeloven (tekniske endringer i avgiftssystemet mv.)

Klima- og miljødepartementet
Prop. 72 LS (2021-2022)
Endringer i forurensningsloven (betingelsene for avfallsfasens opphør) og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 318/2021 av 29. oktober 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2018/851 om endringer i rammedirektivet om avfall mv.
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 74 L (2021-2022)
Endringer i opplæringsloven, universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (endring av NOKUTs oppgaver, studentrettigheter mv.)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 22. mars 2022 til lov om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (endret regulering av alderspensjon under utbetaling).
Lovvedtak 50 (2021-2022)   Lov nr 17
Loven trer i kraft 1. april 2022.

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 17. mars 2022 til lov om endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven (regulering av kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling).
Lovvedtak 46 (2021-2022)   Lov nr 18
Loven trer i kraft 1. juli 2022.

3. Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 6. mai 2011 nr. 465 om beregning av lønnsveksten som skal benyttes ved regulering av grunnbeløpet og alderspensjon i folketrygden.

Forsvarsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 24. juni 2011 nr. 651 om klagenemda for krav om erstatning og kompensasjon for psykiske belastningsskader som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner og forskrift 21. desember 1990 nr. 1027 om standardisert erstatning etter lov om yrkesskadeforsikring.

4. Delegasjon av myndighet

Kultur- og likestillingsdepartementet
Kongens myndighet etter lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill (pengespilloven) § 10 fjerde ledd, for så vidt gjelder disponering av ikke-utbetalte midler, delegeres til Kultur- og likestillingsdepartementet.
Se punkt 8 Andre saker

Statsministerens kontor
Kongens myndighet etter havbunnsmineralloven § 6-1 delegeres til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 
Endringen skjer med virkning fra 1. april 2022.
Se punkt 8 Andre saker
(Nyhetssak)

5. Styrer og utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning av tingrettsdommer Thorstein Funderud Skogvang som leder av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. mai 2022 til og med 30. april 2026.

Oppnevning av tingrettsdommer Olav Magnus Hohle som varamedlem for lederen av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. mai 2022 til og med 30. april 2026.

Kunnskapsdepartementet
Det oppnevnes et offentlig utvalg for gjennomgang av kvalitetsvurderingssystemet i skolen:

Leder:
Professor Tine Sophie Prøitz, Moss

Medlemmer:
Lærer Henning Hansen, Lyngen
Fagsjef Wenche Bakkebråten Rasen, Jessheim
Kommunaldirektør Marius Arnason Bøe, Bergen
Assisterende kommunalsjef Mona Haugli, Sortland
Leder Karen Inga Eira, Kautokeino
Seniorrådgiver Bjørg Eva Aaslid, Oslo
Assisterende rektor Bjørn Furulund, Ørje
Leder Edvard Botterli Udnæs, Oslo
Professor Rolv Vegar Olsen, Oslo
Professor Lise Vikan Sandvik, Trondheim
(Nyhetssak)

6. Klagesaker m.v.

Finansdepartementet
Klage fra journalist Eivind Bøe i E24 over Finansdepartementets avgjørelse 10. januar 2022 om å avslå krav om innsyn i dokumenter i journalpost 28 og 31 i sak 21/4268 tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør Therese Helene Løken Gheziel til ambassadør i Alger, Den demokratiske folkerepublikk Algerie. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Ingrid Marie Mikelsen til ambassadør i Lilongwe, Republikken Malawi. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Nils Martin Gunneng til ambassadør i Bogotá, Republikken Colombia. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet
Åremålsbeskikkelse av midlertidig beskikket sentralbanksjef Ida Wolden Bache som sentralbanksjef for en periode på seks år. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Forsvarsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Kristin Bilberg til underdirektør i Forsvarsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av fylkesnemndsleder Lola Magnussen til tingrettsdommer ved Follo og Nordre Østfold tingrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av lagdommer Roar Klausen til lagmann ved Gulating lagmannsrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av advokat Ragnhild Maria Solbakk Pedersen til tingrettsdommer ved Sør-Rogaland tingrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av jurist Gro Helland og advokat Marit Wenda Kjørsvik til tingrettsdommere ved Trøndelag tingrett. De tiltrer fra det tidspunktet Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert lagdommer Sigurd Skjelde Aaserudhagen til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Kommunal- og distriktsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Otto Leirbukt til avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Kulturdepartementet
Avsetningen på 17 millioner kroner fra Norsk Tippings overskudd for 2020 til tiltak mot spilleproblemer fordeles.
Se punkt 4 Delegasjon av myndighet

Statsministerens kontor
Forvaltningsansvaret for enkelte bestemmelser i lov 22. mars 2019 nr. 7 om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen (havbunnsmineralloven) overføres fra Olje- og energidepartementet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.
Endringen skjer med virkning fra 1. april 2022.
Se punkt 4 Delegasjon av myndighet
(Nyhetssak)