Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 14. desember 2012

I statsråd i dag ble det blant annet oppnevnt et utvalg som skal se på lønnsdannelsen i Norge. Utvalget skal ledes av professor Stein Holden. I tillegg er det besluttet tildelinger til Norges idrettsforbund og den olympiske komité , samt Stiftelsen Antidoping Norge, av forventet overskudd i Norsk Tipping til idrettsformål.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. desember 2012. Følgende vedtak offentliggjøres:

 

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 56 S (2012-2013)
Samtykke til ratifikasjon av valgfri protokoll av 18. desember 2002 til FN-konvensjonen av 10. desember 1984 mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff
(Pressemelding)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Meld. St. 11 (2012-2013)
Personvern – utsikter og utfordringar
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 55 L (2012-2013)
Endringer i tobakkskadeloven (bevillingsordning mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 53 L (2012-2013)
Endringer i straffeloven 1902 mv. (offentlig sted, offentlig handling m.m.)
(Pressemelding)

Prop. 54 LS (2012-2013)
Endringar i sjøloven (reglar om passasjeransvar, m.a. gjennomføring av forordning (EF) nr. 392/2009) og samtykke til ratifikasjon av 2002-protokollen til Aten-konvensjonen om transport av passasjerar og deira reisegods til sjøs, 1974 m.m.
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 52 L (2012-2013)
Endringer i valgloven og kommuneloven (statlig ansvar for manntall, nye prosedyrer ved forhåndsstemmegivning mv.)
(Pressemelding)

 

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeidsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. desember 2012 til lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover.
Lovvedtak 30 (2012-2013)  Lov nr. 80

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. desember 2012 til lov om gjennomføring i norsk rett av EØS-avtalen vedlegg V punkt 2 (forordning (EU) nr. 492/2011) om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor EØS-området (EØS-arbeidstakarlova).
Lovvedtak 21 (2012-2013)  Lov nr. 81
Lova gjeld frå 14. desember 2012.

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. desember 2012 til lov om endringer i lov om offentlige anskaffelser m.m. (offentlig tilsyn med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter).
Lovvedtak 29 (2012-2013)  Lov nr. 82
Loven del I trer i kraft 1. juli 2013.

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. desember 2012 til lov om endringer i lov om Folketrygdfondet (endringer i styreordningen).
Lovvedtak 23 (2012-2013)  Lov nr. 83
Vedtak om delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov om Folketrygdfondet § 8 første og femte ledd og § 17 tredje ledd fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 29. juni 2007 nr. 938 oppheves med virkning fra og med 1. januar 2013.

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. desember 2012 til lov om endringer i finanstilsynsloven, banksikringsloven og foretakspensjonsloven.
Lovvedtak 24 (2012-2013)  Lov nr. 84
Delt ikraftsetting av lovvedtaket.

Lovvedtaket del I, del II, del III § 5-1 annet ledd, 5-6 annet ledd og 5-7 d tredje ledd, og del IV trer i kraft 1. januar 2013.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. desember 2012 til lov om endringer i folketrygdloven (stønad til undersøkelse og behandling hos tannpleier)
Lovvedtak 16 (2012-2013)  Lov nr. 85

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. desember 2012 til lov om endringer i helseforetaksloven m.v.
Lovvedtak 15 (2012-2013)  Lov nr. 86
Loven trer i kraft 1. januar 2013.

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. desember 2012 til lov om endringer i folketrygdloven.
Lovvedtak 32 (2012-2013)  Lov nr. 87
Loven trer i kraft 1. januar 2013.

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. desember 2012 til lov om endringer i rettsgebyrloven (reduksjon av tinglysingsgebyrene).
Lovvedtak 31 (2012-2013)  Lov nr. 88

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. desember 2012 til midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus.
Lovvedtak 18 (2012-2013)  Lov nr. 89

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. desember 2012 til lov om endringer i sivilbeskyttelsesloven (gjennomføring av EPCIP-direktivet).
Lovvedtak 14 (2012-2013)  Lov nr. 90
Loven trer i kraft 1. januar 2013.

Lov 22. juni 2012 nr. 52 om endringer i utleveringsloven m.m. del I, II, III, IV og V trer i kraft 1. januar 2013.
(Se pkt. 3 Forskrifter)
(Pressemelding)

Kulturdepartementet

 Sanksjon av Stortingets vedtak 13. desember 2012 til lov om endringer i kringkastingsloven, åndsverksloven og film- og videogramlova (gjennomføring av direktiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester mv.).
Lovvedtak 27 (2012-2013) Lov nr. 91
Loven trer i kraft 1. januar 2013.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. desember 2012 til lov om endringer i film- og videogramlova (filmkontrollgebyret).
Lovvedtak 25 (2012-2013)  Lov nr. 92
Loven trer i kraft 1. januar 2013.

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. desember 2012 til lov om endringar i pengespilloven (endring av tippenøkkelen).
Lovvedak 26 (2012-2013)  Lov nr. 93
Loven trer i kraft 1. januar 2013.

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. desember 2012 til lov om endringer i lakse- og innlandsfiskloven og naturmangfoldloven.
Lovvedtak 17 (2012-2013) Lov nr. 94
Loven trer i kraft 1. januar 2013.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

 

3. Forskrifter

Arbeidsdepartementet

Fastsetting av forskrift om medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere for 2013.

Justis- og beredskapsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om internasjonalt samarbeid i straffesaker.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 7. mai 1951 nr. 3 om registrering og merking av fartøyer i vassdrag som danner riksgrense mellom Norge og Sovjet-Samveldet.

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 5. august 2005 nr. 582 Instruks om samarbeid om grenseoppsynet på landegrensen mellom Norge og Russland.

Forskrift om endringar i forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler mv. (gjennomføring av direktiv 2011/90/EU) blir fastsett.

Kulturdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Miljøverndepartementet

Forskrift om opphevelse av forskrift  30. desember 1992 nr. 1229 om regulering av barns fiske og forskrift 18. desember 1992 nr. 1177 om lakselovens virkeområde.
(Se pkt 2. Sanksjoner og ikraftsettredelser.)

Fastsetting av forskrifter for Ilene naturreservat og Presterødkilen naturreservat i Tønsberg kommune i Vestfold fylke.
(Pressemelding)

Fastsetting av forskrift om verneplan for Làhku nasjonalpark.
(Pressemelding)

Fastsetting av forskrift om endring av forskrift om forbud mot omsetning i Norge av bestemte genmodifiserte produkter.

Olje- og energidepartementet

Fastsettelse av forskrift om opphevelse av sikkerhetsbestemmelser for kraftforsyningen.

 

4. Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lovvedtaket del III til Finansdepartementet.

Delegasjon av Kongens myndighet etter lovvedtakets del IV til å fastsette overgangsregler til Finansdepartementet.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Miljøverndepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold §§ 18 første ledd, 18 tredje ledd tredje punktum, 20 tredje ledd og 21 tredje ledd til Miljøverndepartementet.

 

5. Styrer, utvalg

Finansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal se på lønnsdannelsen:

Professor Steinar Holden (utvalgsleder), Bærum
Sjefsøkonom Stein Reegård, Bærum
Sjefsøkonom Erik Orskaug, Oslo
Sjefsøkonom Helle Stensbak, Oslo
Assisterende forhandlingssjef Greta Torbergsen, Oslo
Avdelingsdirektør Torill Lødemel, Oslo
Sjefsøkonom Per Richard Johansen, Nome
Direktør Lars Haartveit, Bærum
Administrerende direktør Lars Haukaas, Oslo
Assisterende departementsråd Målfrid Bjærum, Oslo
Avdelingsdirektør Arent Skjæveland, Nesodden
Forsker Brita Bye, Bærum
(Pressemelding)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg som skal gjennomgå den særnorske delen av regelverket om offentlige anskaffelser:

Leder:
Inger Roll-Matthiesen, advokat, Oslo

Utvalgsmedlemmer:
Dag Strømsnes, avdelingsdirektør, Oslo
Kurt Richard Brekke, professor, Bergen
Gro Amdal, advokat, Stavanger
Lars Johan Frøyland, logistikk- og innkjøpssjef, Stavanger
Nina Ramstad Aatlo, advokat, Oslo
Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, Oslo
Henrik Renner Fredriksen, advokat, Oslo
Marianne Breiland, rådgiver, Oslo
Helmuth Liessem, generalsekretær, Bergen
(Pressemelding)

 

6. Klagesaker m.v.

Miljøverndepartementet

Klage fra Fosen Naturvernforening over Miljøverndepartementets vedtak
18. oktober 2011 om endring av utslippstillatelsene for reservekraftanleggene på Tjeldbergodden og Nyhamna for uke 1 til 20 hvert år frem til 1. juli 2014.
Klagen tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Fosen Naturvernforening over Olje- og energidepartementets vedtak
30. november 2011 om dispensasjon fra anleggskonsesjonene etter energiloven meddelt Statnett for reservekraftverkene Nyhamna og Tjeldbergodden. Klagen tas ikke til følge.

 

7. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Colombo, Grete Løchen, utnevnes tillike til ambassadør i Male, Republikken Maldivene.

Ambassadør i Havanna, John Petter Opdahl, utnevnes tillike til ambassadør i Kingston, Jamaica.

Arbeidsdepartementet

Rådgivende overlege Rune Olav Stenslet og avdelingsoverlege Rajinder Midha utnevnes til medisinsk kyndige rettsmedlemmer i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst Geir Anders Fagerheim utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Assisterende direktør Bjørn Guldvog åremålsbeskikkes som direktør for Helsedirektoratet for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Politimester Arne Jørgen Olafsen åremålsutnevnes til politimester i Follo for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Nemndleder Harald Rosendahl, nemndleder Per Flatabø, nemndleder Birgitte Janecke Lund, konstituert tingrettsdommer Johan Berg, nemndleder Tora Elisabeth Kasin, nemndleder Kjersti Trøseid, nemndleder Anne Helgerud, nemndleder Liv Huus-Hansen, nemndleder Wenche Gran, nemndleder Linda Gran, nemndleder Thomas Johansson, nemndleder Dagfrid Hanem, nemndleder Jorunn Midthun, nemndleder Jannike Eggen, nemndleder Jan Henrik Nielsen, nemndleder Guri Hauso, nemndleder Espen Slettmyr, nemndleder Knut Arild Tverås, nemndleder Tone Brosstad, seniorrådgiver Camilla Wohl Sem, nemndleder Gerd Hay Ingebrigtsen, seniorrådgiver Janicke Lygren-Runde, dommerfullmektig Sølve Robstad, advokat Felix Lous, advokat Kristoffer Blaas Wallann og enhetsleder Camilla Myhrer Abrahamsen beskikkes som nemndledere i Utlendingsnemnda med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Underdirektør William Frank Christensen utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet.

 

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av avtale om gjensidig administrativ bistand med Brasil i tollsaker.

Noreg gjev melding om at dei forfatningsrettslege krava er oppfylte for at avgjerd i EØS-komiteen nr. 52/2012 av 30. mars 2012 om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 492/2011 av 5. april 2011 om fri rørsle for arbeidstakarar innanfor Unionen kan bli bindande for Noreg.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 55/2012 av 30. mars 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 62/2012 av 30. mars 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/18/EF av 23. april 2009 om fastsettelse av grunnleggende prinsipper for undersøkelse av ulykker i sjøtransportsektoren og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/35/EF og 2002/59/EF kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 109/2012 av 15. juni 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/65/EF av 11. desember 2007 og europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/13/EU av 10. mars 2010 (direktivet om audiovisuelle medietjenester) kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 139/2012 av 13. juli 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 911/2010 av 22. september 2010 om det europeiske jordovervåkingsprogrammet (GMES) og dets første driftsfase (2011-2013) kan bli bindende for Norge.

Oppnevning av Norges EU-ambassadør i Brussel Atle Leikvoll til å forestå gjennomføringen av forhandlinger med EU om vilkårene for en utvidelse av partsforholdet i EØS-avtalen med Kroatia.

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å oppnevne ytterligere medlemmer til å bistå med forhandlingene.

Kulturdepartementet

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité tildeles kroner 580 000 000 og Stiftelsen Antidoping Norge tildeles kroner 23 600 000 for 2013 av forventet overskudd i Norsk Tipping AS for spilleåret 2012 til idrettsformål.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Mork Kraftverk AS gis tillatelse til bygging av Mork kraftverk i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane.
(Pressemelding)

Statkraft Energi AS gis tillatelse til bygging av Ringedalen kraftverk i Mosdalselven i Odda kommune i Hordaland.
(Pressemelding)

Til toppen