Offisielt fra statsråd 17. april 2020

I statsråd i dag ble proposisjonen "Vilje til beredskap - evne til forsvar - langtidsplan for forsvarssektoren" lagt fram.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 17. april 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Forsvarsdepartementet
Prop. 62 S (2019-2020)
Vilje til beredskap - evne til forsvar
Langtidsplan for forsvarssektoren
(Nyhetssak)

Prop. 83 L (2019-2020)
Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 76 L (2019-2020)
Endringer i midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)
(Nyhetssak)

Klima- og miljødepartementet
Prop. 82 L (2019-2020)
Endringer i produktkontrolloven (reaksjonshjemler)
(Nyhetssak)

Meld. St. 16 (2019-2020)
Nye mål i kulturmiljøpolitikken
Engasjement, bærekraft og mangfold
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 81 L (2019-2020)
Endringer av internkontrollregler i sektorlovgivningen (tilpasning til ny kommunelov)
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 77 LS (2019-2020)
Lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 23/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2014/94
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 14. april 2020 til lov om endring i foretakspensjonsloven.
Lovvedtak 73 (2019-2020)  Lov nr. 20

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. april 2020 til lov om endring i innskuddspensjonsloven.
Lovvedtak 72 (2019-2020)  Lov nr. 21

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. april 2020 til lov om endring i tjenestepensjonsloven.
Lovvedtak 74 (2019-2020)  Lov nr. 22

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. april 2020 til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall.
Lovvedtak 71 (2019-2020)  Lov nr. 23
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. april 2020 til lov om endring i skattebetalingsloven.
Lovvedtak 76 (2019-2020)  Lov nr. 24

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. april 2020 til lov om endring i forsikringsavtaleloven.
Lovvedtak 75 (2019-2020)  Lov nr. 25

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 3. april 2020 til lov om endringer i tvisteloven (verdigrensene).
Lovvedtak 65 (2019-2020)  Lov nr. 26
Loven trer i kraft 1. juli 2020.

Endringene i tvisteloven § 6-2 annet ledd bokstav a og § 6-10 annet ledd får ikke anvendelse for saker der forliksklage er fremsatt før 1. juli 2020. Endringene i tvisteloven § 10-1 annet ledd bokstav a og b og § 10-5 annet ledd får ikke anvendelse for saker der stevning er inngitt før 1. juli 2020. Endringene i tvisteloven § 29-13 første og tredje ledd får ikke anvendelse for saker der anke er inngitt før 1. juli 2020.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 14. april 2020 til midlertidig lov om unntak fra kommuneloven, IKS-loven og partiloven (tiltak for å avhjelpe konsekvensene av utbruddet av Covid-19).
Lovvedtak 68 (2019-2020)  Lov nr. 27
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. mars 2020 til lov om endringer i sjøloven og NIS-loven (bareboatregistrering og overtredelsesgebyr).
Lovvedtak 48 (2019-2020)  Lov nr. 28
Endringsloven trer i kraft 1. juli 2020

Sanksjon av Stortingets vedtak 19. mars 2020 til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden.
Lovvedtak 47 (2019-2020)  Lov nr. 29

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. april 2020 til midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av covid-19.
Lovvedtak 70 (2019-2020)  Lov nr. 30

3. Forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet
Forskrift om endring i midlertidig forskrift 20. mars 2020 nr. 368 om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien fastsettes.

Finansdepartementet
Forskrift om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall på Svalbard fastsettes.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Forskrift om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 491 om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19 fastsettes.
(Nyhetssak)

Forskrift om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 492 om tilpasningen i lovgivningen om grunnskoleopplæring og videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid-19 fastsettes.
(Nyhetssak)

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør Ole Andreas Lindeman til ambassadør i Kabul, Den islamske republikk Afghanistan med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør Martin Sørby til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av kommunikasjonsdirektør Tuva Raanes Bogsnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Knut Espeland til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Irene Jansen til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og sosialdepartementet
Åremålsbeskikkelse av skattedirektør Hans Christian Holte som arbeids- og velferdsdirektør med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av professor Jens Edvin Andreassen Skoghøy til dommer ved Norges Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.
(Nyhetssak)

Utnevning av høgskolelektor Roy-Ove Lunde til tingrettsdommer ved Salten tingrett og Lofoten tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av førsteamanuensis Arnt Erlend Skjefstad til lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert tingrettsdommer Trond Øyvind Svendsen til tingrettsdommer ved Jæren tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av fagdirektør Kristin Hemmer Mørkestøl til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet
Ratifikasjon av avtale for å hindre uregulert fiske i den internasjonale delen av Polhavet av 3. oktober 2018.