Offisielt frå statsrådet

Offisielt fra statsråd 2. juni 2023

I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal se på konsekvenser av barn og unges skjermbruk og foreslå tiltak.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 2. juni 2023. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

Meld. St. 21 (2022-2023)
Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2022, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid

Relatert:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Meld. St. 20 (2022-2023)
Regulering av pensjonar i 2023 og inntektstilhøve for pensjonistar

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 31. mai 2023 til lov om endring i lov om midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina (videreføringer mv.).

Lovvedtak 71 (2022–2023) Lov nr. 17

Grunnlag for saken:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. mai 2023 til lov om endringar i straffegjennomføringsloven (tilsynsråd for kriminalomsorga).

Lovvedtak 54 (2022–2023) Lov nr. 18

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 31. mai 2023 til lov om endringer i vaktvirksomhetsloven (særregler for lærlinger i sikkerhetsfaget og for skoleelever med faget yrkesfaglig fordypning mv.)

Lovvedtak 62 (2022–2023) Lov nr. 19

Loven trer i kraft straks.

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. mai 2023 til lov om endringer i utlendingsloven (fjernmøter i Utlendingsnemnda mv.).

Delt ikraftsetting av loven.

Følgende trer i kraft 1. juli 2023: Endringene del I § 1 første ledd, § 5 fjerde ledd, § 76 annet ledd annet punktum, § 78 sjette ledd første punktum, § 78 syvende, åttende og niende ledd og § 90 a tredje ledd.

Lovvedtak 57 (2022–2023) Lov nr. 20

Grunnlag for saken:

Kommunal- og distriktsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. mai 2023 til lov om endringer i kommuneloven m.m. (arbeidsutvalg og valg i folkevalgte organer).

Lovvedtak 58 (2022–2023) Lov nr. 21

Lova trer i kraft 1. juli 2023.

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. mai 2023 til lov om endringar i lov om interkommunale selskaper (møteoffentlegheit, økonomiforvaltning m.m.).

Delt ikraftsetjing av endringslova. Følgjande trer i kraft 1. juli 2023:

  • Endringslova §§ 6 første ledd fjerde punktum, 6 andre ledd, 30, 31, 32 og 33.

Følgjande trer i kraft 1. januar 2024:

  • Endringslova §§ 4, 6 første ledd sjette punktum, 7, 8 a, 9, 9 a, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 22 a, 22 b, 27, 40 og 41.

Lovvedtak 59 (2022–2023) Lov nr. 22

Grunnlag for saken:

3. Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 26. mai 2023 nr. 738 om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon i folketrygden fra 1. mai 2023 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til ytelser etter folketrygdloven kapitlene 4, 8, 9 og 14.

4. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av ambassadør i Pretoria, Republikken Sør-Afrika, Gjermund Sæther, tillike til ambassadør i Windhoek, Republikken Namibia.

Utnevning av assisterende generalsekretær Leni Stenseth til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ministerråd Tom Knappskog til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av underdirektør Tom Eivind Elvesæther til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ministerråd Tommy Flakk til underdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ministerråd Christina Øvestad Eikeland til underdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Utnevning av oberst Jan Sigmund Østbø til brigader i Hæren og beordring i stilling som Deputy Chief of Staff Knowledge, Plans and Policy i Det tysk-nederlandske korps. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Høyesterettsdommer Jens Edvin Andreassen Skoghøy innvilges avskjed i nåde etter søknad med virkning fra 1. juli 2023.

Utnevning av nemndleder Lars Inderberg Vodal til tingrettsdommer ved Trøndelag tingrett. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Klima- og miljødepartementet

Utnevning av seksjonssjef Anders Andgard til avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Statsforvaltar Frank Jenssen blir tilsett på åremål som statsforvaltar i Trøndelag for ein periode på seks år. Han tiltrer 1. januar 2024.

Relatert:

5. Styrer og utvalg

Kunnskapsdepartementet

Det oppnevnes et utvalg som skal se på konsekvenser av barn og unges skjermbruk og foreslå tiltak (skjermbrukutvalget).

Leder
Siviløkonom Robert Steen, Oslo

Medlemmer
Professor Anne Mangen, Stavanger
Professor Siv Therese Måseidvåg Gamlem, Ørsta
Universitetslektor Torstein Unstad, Tromsø
Professor Lars Wichstrøm, Trondheim
Professor Mari Hysing, Bergen
Seniorforsker Jens Christoffer Skogen, Bergen
Professor Steinar Krokstad, Steinkjer
Forsker Christer Hyggen, Oslo
Forsker Niamh Ni Bhroin, Oslo

6. Andre saker

Justis- og beredskapsdepartementet

Det fastsettes overgangsregler til lov 11. mai 2023 nr. 13 om endringer i tvisteloven mv. (rettsmekling, ankenektelse mv.).