Offisielt fra statsråd 28. april 2023

I statsråd i dag ble det lagt fram forslag om endringer i energiloven og plan- og bygningsloven.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 28. april 2023. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 110 L (2022–2023)
Midlertidige endringer i integreringsloven (utveksling av kompetanseopplysninger)

Finansdepartementet

Meld. St. 3 (2022-2023)
Statsrekneskapen 2022

Relatert: 

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 108 S (2022-2023)
Endringer i statsbudsjettet 2023 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2023/2024)

Olje- og energidepartementet

Prop. 111 L (2022-2023)
Endringer i energiloven og plan- og bygningsloven (vindkraft på land)

Relatert:

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 25. april 2023 til lov om endringer i helsepersonelloven (statens partsstilling i saker om Helsepersonellnemndas vedtak)

Lovvedtak 48 (2022-2023) Lov nr. 8

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 25. april 2023 til lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (pasientforløp i spesialisthelsetjenesten).

Lovvedtak 49 (2022-2023) Lov nr. 9

Grunnlag for saken:

Delt ikraftsetting av lov om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven mv. (pasientforløp i spesialisthelsetjenesten).

Følgende trer i kraft straks:

  • Endringsloven del III (pasient- og brukerrettighetsloven) § 7-4 andre ledd
  • Endringsloven del IV
  • Endringsloven del VI

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 13. april 2023 til lov om endringer i utlendingsloven, passloven og ID-kortloven (biometrisk sammenligning)

Lovvedtak 47 (2022-2023) Lov nr. 10

Grunnlag for saken:

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. mars 2023 til lov om endringer i politiloven og politiregisterloven (PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon).

Lovvedtak 43 (2022-2023) Lov nr. 11

Grunnlag for saken:

Delt ikraftsetting av lov om endringer i endringer i politiloven og politiregisterloven (PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon). Følgende trer i kraft 1. september 2023:

  • Endringsloven del I (politiloven)
  • Endringsloven del II (politiregisterloven), med unntak av ny § 65 a.

3. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av ambassadør Tine Mørch Smith til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør May-Elin Stener til ambassadør i New Delhi, Republikken India. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Canberra, Australia, Anne Grete Riise, tillike til ambassadør i Tarawa, Republikken Kiribati.

Utnevning av ambassadør i Canberra, Australia, Anne Grete Riise, tillike til ambassadør i Yaren, Republikken Nauru.

Statsministerens kontor

Konstitusjon av stortingsrepresentant Truls Vasvik som statssekretær for statsråd Ingvild Kjerkol i Helse- og omsorgsdepartementet. Han tiltrer 22. mai 2023 og fungerer i perioden statssekretær Karl Kristian Bekeng er fraværende. 

Relatert:

4. Andre saker

Nærings- og fiskeridepartementet

Klage fra advokat Trond Hatland, på vegne av PO3/4 Kunnskapsinkubator, over Nærings- og fiskeridepartementets avgjørelse 8. mars 2022 om delvis avslag på krav om innsyn tas ikke til følge.