Offisielt fra statsråd 6. april 2018

I statsråd i dag ble stortingsmeldingen «Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten» lagt fram.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. april 2018. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 61 L (2017-2018)
Endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover (tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketryden opptjent etter nye regler – levealdersjustering og samordning)

Meld. St. 12 (2017-2018)
Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten
(Nyhetssak)

Forsvarsdepartementet
Prop. 66 S (2017-2018)
Investeringar i Forsvaret og andre saker
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 60 L (2017-2018)
Endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr, strålevernloven og tobakksskadeloven mv. (overtredelsesgebyr mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 62 L (2017-2018)
Endringer i domstolloven mv.
(elektronisk kommunikasjon mv.)

Prop. 63 L (2017-2018)
Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven
(opptak og gjenbruk av forklaringer i retten mv.)

Prop. 68 L (2017-2018)
Endringer i utlendingsloven mv.
(utvisning på grunnlag av eksklusjon fra flyktningstatus mv.)
(Nyhetssak)

Prop. 70 L (2017-2018)
Endringer i politiloven mv.
(tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter – punktbevæpning)
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 65 L (2017-2018)
Endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn)
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 67 L (2017-2018)
Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.)
(Nyhetssak)

Prop. 64 L (2017-2018)
Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.)
(Nyhetssak)

Meld. St. 11 (2017-2018)
Nordisk samarbeid

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 71 LS (2017-2018)
Lov om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (lov om elektroniske tillitstjenester), og samtykke til EØS-komiteens beslutning nr. 22/2018 om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen.
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 69 S (2017-2018)
Oslopakke 3 trinn 2
(Nyhetssak)

Prop. 72 S (2017-2018)
Utbygging og finansiering av E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum i Buskerud og Oppland
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 18. desember 2015 nr. 121 om endringer i helselovgivningen (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten mv.). Del III, IV, VII og endringene i pasientskadeloven § 18 første ledd i del VI trer i kraft 1. juli 2018.

3. Utnevnelser m.v.

Forsvarsdepartementet
Frabeordring av brigader Nils Petter Granholt som sjef adjutantstaben ved Det kongelige slott fra 31. mai 2018.

Utnevnelse av oberstløytnant Steffen Masserud til oberst i Hæren, og beordring som ny sjef adjutantstaben med tiltredelse 1. juni 2018.

Frabeordring av oberstløytnant Steffen Masserud som adjutant fra Hæren hos Hans Majestet Kongen.

Beordring av major Joakim Thyregod Aspelund som adjutant fra Hæren hos Hans Majestet Kongen for perioden fra 1. juni 2018 til 31. august 2022.