Offisielt frå statsrådet 12. januar 2024

I statsrådet i dag vart stortingsmeldinga "Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling» lagt fram. Det vart også lagt fram forslag om endringar i straffeloven.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 12. januar 2024. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 42 L (2023-2024)
Endringer i straffeloven mv. (påvirkning fra fremmed etterretning)

Relatert:

Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 41 L (2023-2024)
Endringer i foretakslovgivningen mv. (utlevering av fødsels- og d-nummer, registrering av enkeltpersonforetak, krav til foretaksnavn, retningslinjer for godtgjørelse mv.)

Relatert:

Meld. St. 7 (2023 –2024)
Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling

Relatert:

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Delt ikraftsetting av lov 8. desember 2023 nr. 87 om endringer i folketrygdloven (synliggjøring av forpliktelser til trygdekoordinering for stønad til enslig mor eller far mv.).

 1. Følgende trer i kraft straks: Endringsloven del I og del II nr. 2, med unntak av endringene i folketrygdloven § 15-6 femte ledd og § 15-8 første ledd andre punktum.
 2. Følgende trer i kraft 1. februar 2024: Endringene i folketrygdloven § 15-6 femte ledd og § 15-8 første ledd andre punktum.

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. januar 2024 til lov om suppleringsskatt på underbeskattet inntekt i konsern (suppleringsskatteloven)

Lovvedtak 37 (2023-2024) Lov nr. 1

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. januar 2024 til lov om endringer i skatteloven.

Lovvedtak 38 (2023-2024) Lov nr. 4

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. januar 2024 til lov om endringer i skattebetalingsloven.

Lovvedtak 39 (2023-2024) Lov nr. 5

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. januar 2024 til lov om endringer i merverdiavgiftsloven. 

Lovvedtak 40 (2023-2024) Lov nr. 6

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. januar 2024 til lov om endringer i skatteforvaltningsloven.

Lovvedtak 41 (2023-2024) Lov nr. 7

Grunnlag for saka:

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. januar 2024 til lov om endringer i skatteloven.

Lovvedtak 36 (2023-2024) Lov nr. 2

Grunnlag for saka:

Helse- og omsorgsdepartementet

 1. Sanksjon av Stortingets vedtak 4. januar 2024 til lov om endringer i smittevernloven og helseberedskapsloven (isolering og smittekarantene m.m.).
 2. Loven trer i kraft straks.

Lovvedtak 35 (2023-2024) Lov nr. 3

Grunnlag for saka:

3. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet

Utnevning av ambassadør i Dar es Salaam, Forbundsrepublikken Tanzania, Tone Tinnes, tillike til ambassadør i Gitega, Republikken Burundi.

Utnevning av seniorrådgiver Øyvind Fuglestved Bakkevig til underdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstitusjon av seniorrådgiver Terje Aalia som underdirektør i Utenriksdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstitusjon av underdirektør Tonje Skjeie som avdelingsdirektør i Finansdepartementet for en periode på inntil seks måneder. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Utnevning av fagdirektør Marianne Magnæs til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Kristin Constance Kaasa-Bangsund til underdirektør i Forsvarsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Åremålsutnevning av avdelingsdirektør Sjur Lehmann til direktør for Statens helsetilsyn for en periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Einingsdirektør Hilde Olea Simonsen blir utnemnd til avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet. Ho tiltrer frå det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Styrer og utval

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Oppnevning av statens medlemmer og varamedlemmer i Statens lønnsutvalg i tiden fra 1. januar 2024 til og med 31. desember 2026.

Medlemmer for arbeidsgiversiden i Statens lønnsutvalg:

 1. Fagdirektør Anne Elisabeth Wold Sæther, Oslo
 2. Direktør Katrine Storeheier, Tromsø
 3. Avdelingsdirektør Ståle Tangestuen, Ringerike
 4. Avdelingsdirektør Arne Kristian Hestnes, Trondheim

Varamedlemmer for arbeidsgiversidens faste medlemmer:

 1. Avdelingsdirektør Ragnar Ihle Bøhn, Nes
 2. Avdelingsdirektør Inger Harstveit, Oslo
 3. Avdelingsdirektør Kirsten Agerup, Færder
 4. Avdelingsdirektør John Malvin Økland, Haugesund

5. Klagesaker m.m.

Energidepartementet

Klagene fra reinbeitedistrikt 20 Fálá, reinbeitedistrikt 21 Gearretnjárga, reinbeitedistrikt 22 Fiettar, og Skum siidaandel tilhørende reinbeitedistrikt 22 på Olje- og energidepartementets vedtak av 8. august 2023 om samtykke til Statnett SF for ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for bygging, drift og vedlikehold i forbindelse med ny 420 kV kraftledning Skaidi-Hammerfest, og klagen fra reinbeitedistrikt 20 Fálá på Olje- og energidepartementets vedtak av 8. august 2023 om anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse til Equinor Energy AS for å bygge og drive ny 132 kV kraftledning Hyggevatn-Melkøya tas ikke til følge.