Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 15. mars 2013

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram ei stortingsmelding frå Kunnskapsdepartementet om kvalitet og mangfald i fellesskulen. Det vart også oppnemnd eit ekspertutval som skal vurdere selskapsskatten.

Statsråd vart halde på Oslo slott 15. mars 2013. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Meld. St. 19 (2012–2013)
Regjeringens internasjonale kulturinnsats
(Pressemelding)

Arbeidsdepartementet

Prop. 83 L (2012-2013)
Endringer i arbeidsmiljøloven mv. (søksmålsrett for fagforeninger mv., overtredelsesgebyr og ufrivillig deltid)
(Pressemelding)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 76 L (2012–2013)
Endring i lov 9. januar 2009 nr. 2 om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (markedsføringsloven)

Prop. 79 L (2012–2013)
Endringar i folketrygdlova (utviding av stønadsperioden for foreldrepengar mv.)
(Pressemelding)

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Prop. 75 L (2012–2013)
Endringer i konkurranseloven
(Pressemelding)

Prop. 78 L (2012-2013)
Endringer i kirkeloven
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 81 L (2012–2013)
Endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m.m.
(styrking av håndhevingsreglene)
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Meld. St. 20 (2012-2013)
På rett vei – Kvalitet og mangfold i fellesskolen
(Pressemelding)

Miljøverndepartementet

Prop. 84 L (2012–2013)
Endringer i friluftsloven mv.

Samferdselsdepartementet

Prop. 80 L (2012–2013)
Endringer i vegtrafikkloven (elektronisk betalingsenhet i kjøretøy)
(Pressemelding)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 17. juni 2005 nr. 89 om endringar i lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring og andre lover.
Loven gjelder fra 16. mars 2013.

3. Forskrifter

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Fastsettelse av forskrift om obligatoriske IT-standarder i offentlig forvaltning.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i en rekke forskrifter som følge av oppretting av Miljødirektoratet.
(Sjå pkt. 4 Delegasjon av myndigheit)

4. Delegasjon av myndigheit

Miljøverndepartementet

Miljødirektoratet skal fra 1. juli 2013 utøve den myndighet som i tidligere delegeringer er lagt til Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet.
(Sjå pkt. 3 Forskrifter)

5. Styrer, utval

Finansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et ekspertutvalg for å vurdere selskapsbeskatningen:

Administrerende direktør Hans Henrik Scheel (utvalgsleder), Bærum
Advokat Joachim M. Bjerke, Oslo
Fagdirektør Beate Bentzen, Oslo
Professor Guttorm Schjelderup, Bergen
Førsteamanuensis Annette Alstadsæther, Oppegård
Advokat Aleksander Grydeland, Oslo
Justitieråd Kristina Ståhl, Sverige
Professor Peter Birch Sørensen, Danmark
(Pressemelding)

6. Klagesaker m.m.

Arbeidsdepartementet

Klage fra Chris Bauer over Arbeidsdepartementets avslag 7. februar 2013 på begjæring om innsyn i sluttrapporten fra det interne arbeidet om gjennomgang av gjeldende regelverk for medlemskap i folketrygden og eksport av ytelser fra folketrygden tas ikke til følge.

7. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Tidligere statssekretær Henriette Westhrin utnevnes til statssekretær for statsråd Bård Vegar Solhjell.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Bård Hopland utnevnes til ambassadør i Harare, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Sten Anders Berge utnevnes til ambassadør i Abu Dhabi, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Advokat Wenche Flavik utnevnes til sorenskriver ved Moss tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Senioradvokat Espen Skjerven utnevnes til tingrettsdommer ved Jæren tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Øyvind Haugen utnevnes til tingrettsdommer ved Nedre Telemark tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Espen Bjerkvoll, tingrettsdommer Åsne Julsrud og konstituert lagdommer Halvor Aas utnevnes til tingrettsdommere ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Tingrettsdommer Harald Tore Roaldsen utnevnes til nestleder ved Nord-Troms tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Kristine Schilling konstitueres som tingrettsdommer ved Bergen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert jordskiftedommer Guro Bryggen utnevnes til jordskiftedommer ved Østfold jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

8. Andre saker

Kulturdepartementet

Av avsetningen på 12 mill. kroner fra Norsk Tippings overskudd for 2011 til tiltak mot spillproblemer, jf. pengespilloven § 10 fjerde ledd, fordeles 8,05 mill. kroner.

Av avsetningen på 12 mill. kroner fra Norsk Tippings overskudd for 2011 til tiltak mot spillproblemer, jf. pengespilloven § 10 fjerde ledd, blir 3,95 mill. kroner stående på konto i Norges Bank og reserveres for Norges forskningsråds forskningsplan mot spillproblemer.
(Pressemelding)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen