Offisielt frå statsrådet 21. juni 2017

I statsråd i dag vart stortingsmeldinga «Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi» lagt fram.

Statsråd vart halde på Oslo slott 21. juni 2017. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

(Lenkjer til proposisjonar og meldingar vert som regel aktive kl. 11.45).

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Meld. St. 44 (2016-2017)
Noregs deltaking i den 71. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) 

Finansdepartementet
Prop. 158 L (2016-2017)
Endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger)
(Nyheitssak) 

Prop. 159 L (2016-2017)
Lov om Bankenes sikringsfond og lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker)
(Nyheitssak) 

Prop. 160 L (2016-2017)
Endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger)
(Nyheitssak) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 156 L (2016-2017)
Endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.)
(Nyheitssak

Klima- og miljødepartementet
Meld. St. 45 (2016 – 2017)
Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi
(Nyheitssak) 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 157 L (2016-2017)
Endringer i kommuneloven og lov om flagging på kommunale bygninger (forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg)
(Nyheitssak

Meld. St. 42 (2016-2017)
Sametingets virksomhet 2016 

Meld. St. 43 (2016-2017)
Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2016 

2. Sanksjonar og ikraftsetjingar

Finansdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2017 om:

1. lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)
Lovvedtak 136 (2016-2017)  Lov nr. 76

2. lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)
Lovvedtak 137 (2016-2017)  Lov nr. 77

3. lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)
Lovvedtak 138 (2016-2017)  Lov nr. 78

4. lov om endring i lov 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)
Lovvedtak 139 (2016-2017)  Lov nr. 79

5. lov om endringar i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. (merverdiavgiftskompensasjonsloven)
Lovvedtak 140 (2016-2017)  Lov nr. 80

6. lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)
Lovvedtak 141 (2016-2017)  Lov nr. 81

7. lov om endringar i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)
Lovvedtak 142 (2016-2017)  Lov nr. 82

8. lov om endring i lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning
Lovvedtak 143 (2016-2017)  Lov nr. 83

9. lov om endringar i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)
Lovvedtak 144 (2016-2017)  Lov nr. 84

10. lov om endring i lov 18. desember 2015 nr. 110 om endringer i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane
Lovvedtak 145 (2016-2017)  Lov nr. 85

11. lov om endringer i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven).
Lovvedtak 146 (2016-2017)  Lov nr. 86 

Ikraftsetting
1. Delt ikraftsetting av lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Romertall V trer i kraft 1. november 2017.

2. Lov om endring i lov 27. juni 2008 nr. 62 om individuell pensjonsordning tar til å gjelde fra 1. november 2017. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2017 til lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (avkorting av kapitalinntekter).
Lovvedtak 123 (2016-2017)  Lov nr. 87 

Delt ikraftsetting av lov 20. desember 2016 nr. 111 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Romertall V trer i kraft fra 1. september 2017. 

Forsvarsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2017 til lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold.
Lovvedtak 129 (2016-2017)  Lov nr. 88 

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak av 16. juni 2017 til lov om endringer i tobakksskadeloven, strålevernloven og helseberedskapsloven (registerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.)
Lovvedtak 127 (2016-2017)  Lov nr. 89

Delt ikraftsetting av endringsloven. Loven trer i kraft fra 1. juli 2017 med unntak av romertall I § 4 tredje ledd, § 6 andre ledd, § 7 første til andre ledd, § 8 første til femte ledd, § 9 første til tredje ledd, § 10 første til fjerde ledd, § 11 og § 35, som trer i kraft 1. januar 2018.
Sjå pkt. 3 Forskrifter 

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2017 til lov om endringer i straffeloven mv. (smitteoverføring og allmennfarlig smittespredning).
Lovvedtak 134 (2016-2017)  Lov nr. 90
Loven trer i kraft 1. juli 2017. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2017 til lov om endringer i straffeloven m.m. (skjerpet straff ved flere grove integritetskrenkelser og styrket oppreisningsvern ved krenkelser begått av flere i fellesskap).
Lovvedtak 133 (2016-2017)  Lov nr. 91
Loven trer i kraft 1. juli 2017.

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2017 til lov om endringer i straffeprosessloven (biometrisk autentisering).
Lovvedtak 135 (2016-2017)  Lov nr. 92
Loven trer i kraft 1. juli 2017.
(Nyheitssak

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2017 til lov om endringer i passloven og ID-kortloven (tilpasning til nye systemer).
Lovvedtak 132 (2016-2017)  Lov nr. 93
(Nyheitssak) 

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2017 til lov om endringer i politiregisterloven mv. (gjennomføring av direktiv (EU) 2016/680 mv.).
Lovvedtak 131 (2016-2017)  Lov nr. 94 

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2017 til lov om endringer i EOS-kontrolloven.
Lovvedtak 130 (2016-2017)  Lov nr. 95 

Delt ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II). Endringene i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) § 62 første ledd bokstav f trer i kraft 1. september 2017.

Endringene i utlendingsloven § 62 første ledd bokstav f gjelder bare for søknader som fremmes 1. september 2017 eller senere.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2017 til lov om endringar i husbankloven (handsaming av personopplysningar).
Lovvedtak 116 (2016-2017)  Lov nr. 96
Loven trer i kraft 1. juli 2017. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2017 til lov om endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova (mer effektive planprosesser, enklere saksbehandling og konsekvensutredninger).
Lovvedtak 126 (2016-2017)  Lov nr. 97

Delt ikraftsetting av Stortingets vedtak til lov om endringer i plan- og bygningsloven og matrikkellova (mer effektive planprosesser, enklere saksbehandling og konsekvensutredninger). Loven trer i kraft 1. juli 2017 med unntak av plan- og bygningsloven ny § 2-3.

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2017 til lov om endringer i barnehageloven (rett til barnehageplass for barn født i november m.m.)
Lovvedtak 119 (2016-2017)  Lov nr. 98
Loven trer i kraft fra 1. august 2017. 

Landbruks- og matdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. juni 2017 til lov om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.)
Lovvedtak 128 (2016-2017)  Lov nr. 99

Delt ikraftsetting. Endringsloven trer i kraft 1. september 2017 med unntak av endringene i jordloven § 18 og konsesjonsloven §§ 9 og 9 a første ledd samt overgangsbestemmelsen i lovvedtaket V punkt 2 som gjelder konsesjonsloven §§ 9 og 9 a første ledd og som trer i kraft 1. juli 2017.
(Nyheitssak

Olje- og energidepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2017 til lov om endringer i lov om elsertifikater (andre kontrollstasjon).
Lovvedtak 124 (2016-2017)  Lov nr. 100
Loven trer i kraft 1. januar 2018. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2017 til lov om endringer i konsesjonslovgivningen for vannkraft (lovrevisjon).
Lovvedtak 125 (2016-2017)  Lov nr. 101 

Samferdselsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2017 til lov om endringer i vegtrafikkloven.
Lovvedtak 122 (2016-2017)  Lov nr. 102
Loven trer i kraft fra 1. august 2017. 

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2017 til lov om endringar i luftfartslova (restriksjonsområde).
Lovvedtak 121 (2016-2017)  Lov nr. 103
Loven trer i kraft fra 1. juli 2017. 

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Forskrift om overgangsbestemmelser til lov om endringer i tobakksskadeloven, strålevernloven og helseberedskapsloven (registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv), fastsettes.
Sjå pkt. 2 Sanksjonar og ikraftsetjingar 

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om endring av forskrift 28. april 2000 nr. 409 om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde fastsettes.
(Nyheitssak

Forskrifter om vern for 19 skogområder i fylkene Nordland, Hedmark, Oppland, Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og Hordaland, fastsettes.
(Nyheitssak

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forskrift om konsekvensutredninger etter plan- og bygningsloven fastsettes. 

Forskrift til lov 16. juni 2017 nr. 67 om statens ansatte mv. (statsansatteloven), fastsettes.

Nærings- og fiskeridepartementet
Forskrift om endring av forskrift 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle
kvoteordninger for kystfiskeflåten, fastsettes.
(Nyheitssak) 

Forskrift om endring av forskrifter 25. juni 1971 nr. 9 om tillatelse for utenlandske fiskefartøyer til fiske i vitenskapelig øyemed i samarbeid med norske myndigheter mv., fastsettes.

Vedtak om oppheving av diverse delegeringsvedtak som følge av lov om endringar i havressurslova m.m. (regulering av turistfiskenæringa m.m.), fastsettes. 

4. Delegering av myndigheit

Kunnskapsdepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter barnehageloven § 14 tredje ledd andre punktum til Kunnskapsdepartementet.

Nærings- og fiskeridepartementet
Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak § 4-5 andre ledd tredje punktum, til Nærings- og fiskeridepartementet. 

5. Klagesaker m.v.

Nærings- og fiskeridepartementet
Klage fra Norway Royal Salmon ASA, Nor Seafood AS, Nord Senja Laks AS, NRS Finnmark AS og Wilsgård Fiskeoppdrett AS over Nærings- og fiskeridepartementets vedtak 1. desember 2016 om avslag på utvidet konverteringstid av "grønne tillatelser" til lakseoppdrett tas ikke til følge.
(Nyheitssak)

6. Styrer, utval

Finansdepartementet
Oppnevning av et ekspertutvalg som skal utrede skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt: 

Professor Morten Kinander, Oslo (leder)
Lovrådgiver Trude Steinnes Sønvisen, Oslo
Spesialutreder Lasse Hellem Aanestad, Oslo
Politiadvokat Elisabeth Frankrig, Oslo
Advokat Kaare Andreas Schetelig, Oslo 
Advokat Cecilie Amdahl, Oslo
Fagdirektør Harald Brandsås, Buskerud 
Daglig leder Sigrid Klæboe Jacobsen, Oslo
(Nyheitssak) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Oppnevning og gjenoppnevning av medlemmer og varamedlemmer til styret for Domstoladministrasjonen: 
Medlem og leder: Høyesterettsdommer Bård Tønder, Tønsberg
Medlem: Sorenskriver Rolf Fridtjof Selfors, Mo i Rana 

Som medlemmer og varamedlemmer av styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2017 til og med 31. juli 2021 oppnevnes:
Medlem (tidligere varamedlem): Jordskifterettsleder Oddmund Roalkvam, Stord
Medlem: Advokat Henning Harborg, Oslo 

Personlig varamedlem (for høyesterettsdommer Bård Tønder): Høyesterettsdommer Inger-Cecilie Østensen Berglund, Oslo 

Personlig varamedlem (for jordskifterettsleder Oddmund Roalkvam): Jordskifterettsleder Arve Konstali, Flekkefjord 

Personlig varamedlem (for advokat Henning Harborg): Advokat Anne Marit Pedersen, Tana 

Som varamedlem av styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2017 til og med 31. juli 2019 gjenoppnevnes:
Personlig varamedlem (for seksjonssjef Bente Fanavoll Elverum): Rådgiver Anders Rasmussen, Fredrikstad 

Som varamedlem av styret for Domstoladministrasjonen for perioden 1. august 2017 til og med 31. juli 2019 oppnevnes:
Personlig varamedlem (for førstelagmann Magni Elsheim): Tingrettsdommer Inger Kjersti Dørstad, Oslo. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Oppnevning av et lovutvalg som skal utarbeide forslag til ny valglov: 

Ørnulf Røhnebæk, lagdommer, Hamar (leder)
Professor Bernt Aardal, Bærum
Kontorsjef Kari Aarnes, Steinkjer
Seniorrådgiver Tom Refsum Aatlo, Oslo
Forskningsleder Dag Arne Christensen, Bergen
Professor Johan Giertsen, Høyre, Bergen
Spesialrådgiver Anne Grimsrud, Senterpartiet, Lier 
Sjefsingeniør Janne Hagen, Ski
Direktør Kristin Taraldsrud Hoff, Oslo
Professor Eirik Holmøyvik, Bergen
Stortingsrepresentant Heikki Eidsvoll Holmås, Sosialistisk Venstreparti, Oslo
Doktorgradsstudent Sofie A. E. Høgestøl, Venstre, Oslo
Vararepresentant til Stortinget Hanne C. S. Iversen, Fremskrittspartiet, Harstad
Forsker Sigrid Stokstad, Oslo
Stortingsrepresentant Knut Storberget, Arbeiderpartiet, Elverum
Journalist Øyvind Strømmen, Miljøpartiet de Grønne, Samnanger
Rektor Bjørg Tørresdal, Kristelig Folkeparti, Stavanger
(Nyheitssak) 

7. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Statssekretær Kjell-Børge Freiberg gis avskjed i nåde fra sitt embete som statssekretær for statsråd Terje Søviknes.
Politisk rådgiver Elnar Remi Holmen utnevnes til statssekretær for statsråd Terje Søviknes i Olje- og energidepartementet.
(Nyheitssak) 

Utanriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Riyadh, Øyvind Stokke, tillike til ambassadør i Muscat, Sultanatet Oman. 

Utnevning av ambassadør Tove Bruvik Westberg til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av ministerråd Inga Marie Weidemann Nyhamar til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av underdirektør Lisa Golden til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av seniorrådgiver Inger Elisabeth Meyer til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Finansdepartementet
Åremålsbeskikkelse av direktør Hilde Singsaas som direktør for Direktoratet for økonomistyring for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak) 

Underdirektør Tina Engelsrud utnevnes til ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak) 

Forsvarsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Ole Felix Dahl til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer. 

Beordring av kontreadmiral Nils-Andreas Stensønes som sjef Sjøforsvaret, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyheitssak) 

Beordring av rittmester Øystein Hårdvik Engen som adjutant fra Hæren hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen med virkning fra 1. september 2017, for en periode på tre år. 

Frabeordring av orlogskaptein Magne Hovland som adjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Majestet Kongen fra 31. august 2017. 

Beordring av orlogskaptein Dag Anders Stutlien som adjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2017, for en periode på tre år. 

Helse- og omsorgsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Lars Bjørgan Schrøder til ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Ingmar Farstad, Møre og Romsdal politidistrikt, Marit Fostervold, Trøndelag politidistrikt, Trond Eirik Nilsen, Finnmark politidistrikt, Arne Jørgen Olafsen, Øst politidistrikt og Arne Sundvold, Agder politidistrikt, skal tilhøre påtalemyndigheten. 

Utnevning av krigsadvokat Lars Morten Bjørkholt til generaladvokat ved Generaladvokatembetet, med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer. 

Åremålsbeskikkelse av oberstløytnant Roger Jakobsen for en ny periode på tre år som grensekommisær for den norsk-russiske grense, med tiltredelse fra det tidspunktet Politidirektoratet bestemmer. 

Beskikkelse av juridisk rådgiver Sissel Leganger, politiadvokat Charlotte Visdal Benneche og nemndleder Caroline Taube som nemndledere i Utlendingsnemnda, med tiltredelse fra det tidspunkt Utlendingsnemnda bestemmer. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Åremålsutnevning av stortingsrepresentant Knut Storberget til fylkesmann i Oppland og Hedmark for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyheitssak) 

Åremålsutnevning av fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland til fylkesmann i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

Utnevning av fagdirektør Mari Riis Jacobsen til avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. 

8. Andre saker

Utanriksdepartementet
Ratifikasjon av endringer av 15. oktober 2016 i Montrealprotokollen om stoff som reduserer ozonlaget av 16. september 1987. 

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked.
(Nyheitssak

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 316/2015 av 11. desember 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/719 om fastsettelse av største tillatte dimensjoner i innenlands og internasjonal trafikk og av største tillatte totalvekt i internasjonal trafikk for visse veigående kjøretøyer i Fellesskapet, kan bli bindende for Norge. 

Nærings- og fiskeridepartementet
Det opprettes et nytt institutt bestående av NIFES og Havforskningsinstituttet, med virkning fra 1. januar 2018. Instituttet vil være et forvaltningsorgan administrativt underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. 

Olje- og energidepartementet
Sunnfjord Energi AS gis tillatelser i forbindelse med bygging av Jølstra kraftverk i Jølster og Førde kommuner.
(Nyheitssak)