Offisielt frå statsrådet 24. november 2017

I statsrådet i dag vart det gitt samtykke til bygging av kraftverka Dalaåna og Nordåna i Forsand kommune. Samstundes er det gitt løyve til reguleringar og overføringar frå Daladalen til Lyngsvatnet.

Statsråd vart halde på Oslo slott 24. november 2017. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet
Prop. 23 S (2017-2018)
Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 15 S (2017-2018)
Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet
Prop. 19 S (2017-2018)
Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet

Forsvarsdepartementet
Prop. 12 S (2017-2018)
Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 21 S (2017-2018)
Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 24 S (2017-2018)
Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet
Prop. 18 S (2017–2018)
Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Prop. 16 S (2017-2018)
Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet
Prop. 22 S (2017-2018)
Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet
Prop. 17 S (2017-2018)
Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet
Prop. 25 S (2017-2018)
Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m.

Nærings- og fiskeridepartementet
Prop. 20 S (2017-2018)
Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet
Prop. 14 S (2017-2018)
Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet
Prop. 13 S (2017-2018)
Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet
(Nyheitssak)

2. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool mv. fastsettes.

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om endring i forskrift 16. desember 2016 nr. 1632 om vern av Raet nasjonalpark, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner, Aust-Agder fastsettes.

Kunnskapsdepartementet
Forskrift om endring i forskrift 9. oktober 2015 nr. 1166 om tildeling av tilskudd til private barnehager fastsettes.

3. Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor
Fra og med 27. november 2017 gjeninnsettes statsråd Torbjørn Røe Isaksen i bestyrelsen av Kunnskapsdepartementet.
(Nyheitssak)

Utanriksdepartementet
Utnevning av underdirektør Øyvind Hernes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Tor Martin Møller til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av politiadvokat Rudolf Martin Christoffersen og advokat Kristine Herrebrøden til statsadvokater ved Hordaland statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Utnevning av konstituerte statsadvokater Andreas Schei og Monica Krag Pettersen til statsadvokater ved Oslo statsadvokatembeter, med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

4. Andre saker

Utanriksdepartementet
Tidligere utenriksminister Børge Brende og tidligere statssekretær Tone Skogen, Utenriksdepartementet, fritas fra sine verv som henholdsvis norsk medlem og norsk stedfortredende medlem av Rådene i Verdensbanken og Den asiatiske infrastrukturbanken.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og statssekretær Marianne Hagen, Utenriksdepartementet, oppnevnes som henholdsvis nytt norsk medlem og nytt norsk stedfortredende medlem av Rådene i Verdensbanken og Den asiatiske infrastrukturbanken.

Tidligere statssekretær Tone Skogen, Utenriksdepartementet, fritas fra sine verv som norsk medlem av de respektive Råd i Den afrikanske utviklingsbank, Den asiatiske utviklingsbank og Den inter-amerikanske utviklingsbank.

Statssekretær Marianne Hagen, Utenriksdepartementet, oppnevnes som nytt norsk medlem av de respektive Råd i Den afrikanske utviklingsbank, Den asiatiske utviklingsbank og Den inter-amerikanske utviklingsbank.

Kulturdepartementet
Avsetningen på kr 6 mill. fra Norsk Tippings overskudd for 2016 til tiltak mot spillproblemer og kr 9 mill. i akkumulerte ufordelte midler fra tidligere år, til sammen kr 15 mill., jf. pengespilloven § 10 fjerde ledd, fordeles.
(Nyheitssak)

Olje- og energidepartementet
Småkraft AS gis tillatelser til bygging av Dalaåna kraftverk og Nordåna kraftverk med tilhørende elektriske anlegg i Forsand kommune.

Lyse Produksjon AS gis tillatelse til reguleringer og overføringer fra Daladalen til Lyngsvatnet i Forsand kommune.
(Nyheitssak)

Til toppen