Invitasjon

Nyheter
Invitasjon

Regionale innspillsmøter om stortingsmeldinger for klima og naturmangfold

Regjeringen skal i løpet av 2024 legge fram en stortingsmelding om naturmangfold for å følge opp den nye internasjonale naturavtalen. Regjeringen skal også legge frem en stortingsmelding om klima for perioden fram mot 2035 på veien mot lavutslippssamfunnet i 2050. Meldingene skal omhandle natur og klima i hele Norge, både på land og i havet

Klima- og miljødepartementet leder arbeidet med begge meldinger og inviterer i den sammenheng til felles regionale innspillsmøter for stortingsmeldingene, som ledes av klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Følgende regionale innspillsmøter er planlagt:

Nord-Norge - Tromsø 23. november 2023

Følg denne lenken for påmelding.

Sør- og Vest-Norge – Bergen 27. november 2023

Følg denne lenken for påmelding.

Østlandet – Oslo 11. januar 2024

Påmelding kommer.

 

Midt-Norge – Trondheim 29. januar 2024

Påmelding kommer.

Alle er velkomne til å sende inn skriftlig innspill i tillegg til, eller i stedet for, muntlige innlegg på innspillsmøtene. Skriftlige innspill kan sendes til postmottak@kld.dep.no merket med «23/5569 innspill til natur- og klimameldinger» innen en uke etter innspillsmøtene.

Nylig leverte Klimautvalget 2050 sin rapport. Utvalget utredet hvilke veivalg Norge står ovenfor for å nå klimamålet i 2050. Rapporten viser hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn innen 2050 samtidig som omstillingen må medvirke til en utvikling som sikrer naturmangfoldet og et bærekraftig velferdssamfunn. Rapporten er nå på høring.

Rapporten danner et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med stortingsmeldinger om klima og naturmangfold, og er viktig for regjeringens arbeid med utvikling av en helhetlig, langsiktig og rettferdig klima- og naturpolitikk.

Regjeringen har i sin politiske plattform lagt til grunn at klima og natur skal være en ramme rundt all politikk. Dette er et viktig utgangspunkt for begge meldinger. I møtene bes det om innspill til disse spørsmålene spesielt:

  1. Når vi i 2050 har nådd natur- og klimamål, hva er de tre viktigste grepene som ble gjort i dag for å komme dit?
  2. Hvilke viktige rammer og hensyn må de to meldingene ha med seg fra ditt ståsted?
  3. Arealbruksendringer er en stor utfordring både for natur og klima. Hva bør meldingene legge frem for å sikre at arealbruken fremover bidrar til at vi når natur- og klimamålene?
  4. Internasjonalt samarbeid er nødvendig og viktig for å løse klima- og naturkrisa. Hvordan kan internasjonalt samarbeid styrkes på klima- og naturområdet i årene fremover?
  5. Naturavtalen er et rammeverk for alle. Hvordan kan vi sikre at alle samfunnsaktører og hele myndighetsapparatet i denne regionen tar sin del av ansvaret for å gjennomføre naturavtalen og stanse tapet av natur innen 2030?
  6. Hva trenger kommuner, næringsliv og andre av kunnskap og virkemidler for å ivareta naturen bedre i denne regionen?
  7. Hvilke andre grep enn vern kan vi ta for å sikre langsiktig beskyttelse og bevaring av viktige naturområder (jamfør mål 3 i naturavtalen)?
  8. Med utgangspunkt i 2050-utvalgets hovedanbefalinger (se lenke), hva bør klimameldingen prioritere å følge opp, sett fra ditt ståsted?
  9. Hvordan legge til rette for en rettferdig omstilling til lavutslippssamfunnet, og hvordan bør en klimapolitikk som når klimamålene innrettes slik at den har legitimitet og aksept i samfunnet?