Enova

Enovas formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp, styrket forsyningssikkerhet for energi og teknologiutvikling som på lengre sikt bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Enova SF ble etablert i 2001 og har kontor i Trondheim. Enovas formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp, styrket forsyningssikkerhet for energi og teknologiutvikling som på lengre sikt bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Enovas virksomhet finansieres fra Klima- og energifondet, som bevilges over statsbudsjettet.  I 2021 er det bevilget om lag 3,3 milliarder kroner i overføring til fondet.

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for eieroppfølgingen av statsforetaket. Styringen av Enova følger prinsippene for mål- og resultatstyring. Enova har stor faglig frihet til å utvikle virkemidler og tildele støtte til enkeltprosjekter.

Det er en klar ansvars- og rollefordeling mellom departementet som oppdragsgiver og Enova som oppdragstaker. Oppdraget med forvaltningen av midlene i Klima- og energifondet er gitt til Enova gjennom flerårige avtaler og årlige oppdragsbrev.

I styringsavtalen for 2021-2024 har regjeringen spisset Enova som klimavirkemiddel. Nytt formål er at Enova skal "bidra til å nå Norges klimaforpliktelser og bidra til omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.enova.no/