ENOVA

Enovas formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp, styrket forsyningssikkerhet for energi og teknologiutvikling som på lengre sikt bidrar til reduserte klimagassutslipp.

Enova SF ble etablert i 2001 og har kontor i Trondheim. Enovas formål er å bidra til reduserte klimagassutslipp, styrket forsyningssikkerhet for energi og teknologiutvikling som på lengre sikt bidrar til reduserte klimagassutslipp. Enovas virksomhet finansieres fra Klima- og energifondet, som bevilges over statsbudsjettet. I 2018 er det bevilget om lag 2,7 milliarder kroner i overføring til fondet.

Klima- og miljødepartementet har ansvaret for eieroppfølgingen av statsforetaket. Styringen av Enova følger prinsippene for mål- og resultatstyring. Enova har stor faglig frihet til å utvikle virkemidler og tildele støtte til enkeltprosjekter. Det er en klar ansvars- og rollefordeling mellom departementet som oppdragsgiver og Enova som oppdragstaker. Oppdraget med forvaltningen av midlene i Klima- og energifondet er gitt til Enova gjennom flerårige avtaler og årlige oppdragsbrev.

Gjeldende styringsavtale mellom departementet og Enova om forvaltningen av midlene fra fondet varer fra 2017 til og med 2020.

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.enova.no/