Arbeidsgiverrådet i staten

Arbeidsgiverrådet i staten er et kollektivt organ som skal gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet og fremme virksomhetenes interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten.

Rådet ble opprettet 21. mars 2017.

Arbeidsgiverrådets består av virksomhetsledere. Rådet skal gjennom sin sammensetning gjenspeile mangfoldet i statlige virksomheter, og opptre i egenskap av å være representanter for de statlige arbeidsgiverne.

Arbeidsgiverrådet har 15 representanter, herunder en leder og en nestleder. Rådets medlemmer oppnevnes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet for en 3-årsperiode.

Formålet med Arbeidsgiverrådet er å styrke virksomhetenes rolle og ansvar i utviklingen og gjennomføringen av den statlige arbeidsgiverpolitikken, samt å sørge for at den sentrale arbeidsgiverfunksjonen får bedre informasjon og økt kunnskap om virksomhetene.

Arbeidsgiverrådet skal:

 • bidra aktivt i utviklingen av den statlige arbeidsgiverpolitikken blant annet
  • i sentrale forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår,
  • i utforming av regelverk,
  • i prioriteringen av ulike arbeidspolitiske tiltak og satsinger,
 • øke kunnskapsgrunnlaget hos den sentrale arbeidsgiverfunksjonen,
 • drøfte viktige problemstillinger ved utøvelse av arbeidsgiverrollen i staten og gi samordnede tilbakemeldinger,
 • gi tilbakemeldinger på rollene til sentral statlig arbeidsgiverfunksjon, Direktoratet for IKT og forvaltning og de lokale arbeidsgiverne i staten,
 • fremme virksomhetenes interesser på eget initiativ overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Direktoratet for IKT og forvaltning er sekretariat for Arbeidsgiverrådet.

Arbeidsgiverrådet er sammensatt av følgende medlemmer:

Leder:Mari TrommaldBarne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Nestleder Haakon Bruun-Hansen Forsvaret
Medlemmer: Anne Myhrvold Petroleumstilsynet
  Roger Bjerke Direktoratet for økonomistyring
  Rose-Marie Christiansen Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
  Marianne Vollan Kriminalomsorgsdirektoratet
  Kjell Bernstrøm Universitetet i Bergen
  Atle Hamar Lotteri- og stiftelsestilsynet
  Stein A. Ytterdahl Fylkesmannen i Aust og Vest-Agder
  Ellen Hambro Miljødirektoratet
  Leif Forsell Landbruks- og matdepartementet
  Liv Holmefjord Fiskeridirektoratet
  Per Sanderud Norges vassdrags- og energidirektoratet
  Kirsti Lovise Slotsvik Kystverket
  Jon Lomøy Norad