Norges flagg

Oversikt over offisielle flaggdager i Norge, hvem som kan benytte splittflagg, tidspunkt for heising og firing av flagg, og når man ellers kan flagge ved statlige virksomheter.

Bilde av flagget med trær rundt og hvitt hus ved siden av
Foto: Martin Brynildsrud Andersson/UD

Forskriften

§ 1. I henhold til lov om Norges flagg av 10. desember 1898 § 1 skal Norges handelsflagg være høirødt og delt i fire rettvinklede firkanter ved et mørkeblått kors der er adskilt fra de røde firkanter ved en hvit bord.

Flaggets bredde skal forholde seg til dets lengde som 16 til 22. De to røde firkanter nærmest flaggstangen skal være kvadratiske og hvert av dem innta 6/16 av flaggets bredde eller 6/22 av dets lengde. De to ytre firkanter som er av samme bredde som de kvadratiske, skal innta 12/22 av flaggets lengde.

Bredden av det blå kors skal utgjøre 2/16 av flaggets bredde eller 2/22 av dets lengde, og bredden av den hvite bord 1/16 av flaggets bredde eller 1/22 av dets lengde.

§ 2. I samme lovs § 2 er det bestemt at nevnte flagg skal benyttes på handelsfartøier når de i utenlandsk havn ønsker å erholde beskyttelse og bistand av Norges legasjoner, konsulater eller handelsagenter. 

Videre er det bestemt at samme flagg med splitt og tunge benyttes på statens offentlige bygninger, post- og tollfartøier, dog således at i postflaggets og tollflaggets midte anbringes et hvitt felt hvori ordene « Post » eller « Toll » med krone over.

§ 3. I henhold til lovens § 2 bør anvendelsen av flagg med splitt og tunge, forsåvidt bygninger angår, være innskrenket til kun å gjelde de av statens offentlige institusjoner benyttede bygninger der enten er statens (statskirkens) eiendom eller som er leiet av staten og for den vesentligste del benyttes av vedkommende statsinstitusjoner. 

Denne innskrenkning gjelder dog ikke forsåvidt angår Norges utenrikske stasjoner. Derimot er der ikke adgang til å anvende splittflagg på hus som er statseiendom, når bygningen helt eller for den vesentligste del er bortleiet til private. 

Videre bør fartøier, leiet av tollvesenet og av statens havnevesen være berettiget til under sin tjeneste å føre splittflagg. 

Postførende fartøier kan bruke postflagg bare når skibet er norsk og rederiet har kontrakt med staten om postførsel, og kun i de ruter kontrakten om postførselen gjelder. Skib som bare fører skibsbrev eller kun har postkasse ombord, må bare bruke postflagg efter poststyrets spesielle tillatelse. 

Ved utstillinger, dyrskuer, fester o.lign., som ikke arrangeres av staten, må statsflagg ikke benyttes.

§ 4. Det skal flagges ved statlige virksomheter på de offisielle flaggdager. Flagging skal skje ved bruk av statsflagget.

De offisielle flaggdagene

1. januar

1. nyttårsdag

21. januar

H.K.H. prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag

6. februar

Samefolkets dag

21. februar

H.M. kong Harald Vs fødselsdag

1. mai

Offentlig høytidsdag

8. mai

Frigjøringsdagen 1945

17. mai

Grunnlovsdagen

7. juni

Unionsoppløsningen 1905

4. juli

H.M. dronning Sonjas fødselsdag

20. juli

H.K.H. kronprins Haakon Magnus' fødselsdag

29. juli

Olsokdagen

19. august

H.K.H. kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag

25. desember

1. juledag

Bevegelig

1. påskedag

Bevegelig

1. pinsedag

Bevegelig

Dagen for stortingsvalg

Dessuten kan der også flagges med statsflagg ved andre høytidelige og festlige anledninger innen nasjonen eller kongehuset og ved offisielle besøk av medlemmer av kongehuset og av utenlandske statsoverhoder og fyrstelige personer, samt når det av hensyn til vedkommende statsinstitusjon utøvende virksomhet anses særlig viktig eller ønskelig.

Derimot må statsflagget ikke heises ved høytideligheter av helt privat karakter uten i forbindelse med vedkommende statsinstitusjons utøvende virksomhet.
0 Endret ved forskrift 3 des 2004 nr. 1542 (i kraft 1 jan 2005).

§ 5. Flagget heises på stang på taket eller fra siden av bygningen eller på frittstående stang; på fartøi på flaggspill akter eller under gaffelen.

§ 6. Flagget heises i månedene mars til og med oktober kl. 08.00, i månedene november til og med februar kl. 09.00. Flagget hales ved solnedgang, dog ikke senere enn kl. 21.00 hvis solen går ned etter denne tid.

I fylkene Nordland, Troms og Finnmark heises flagget i månedene november til og med februar kl. 10.00 og hales kl. 15.00.

Flagning på fartøier retter sig efter de almindelige regler for flagning til sjøs.

På tollvesenets bygninger og fartøier samt på havnevesenets fartøier kan der også flagges utenfor de ovennevnte tider. Nærmere bestemmelser herfor gis av vedkommende departement.

§ 7. Alle spørsmål om bruk av statsflagg på offentlige bygninger blir i tvilstilfelle gjennem vedkommende fagdepartement å forelegge for Utenriksdepartementet.

Fremmed lands flagg

Forskrift om adgang til i særlige tilfelle å benytte fremmed lands flagg ved siden av det norske flagg på kommunale offentlige bygninger.
Fastsatt ved kgl.res. 6. juli 1933 med hjemmel i lov 29. juni 1933 nr. 2 om flagging på kommunenes offentlige bygninger del I annet ledd. Fremmet av Utenriksdepartementet.

  1. Et fremmed lands flagg kan heises ved siden av Norges flagg på eller fra kommunale offentlige bygninger og eiendommer eller bygninger og eiendommer som for den vesentligste del benyttes av kommunale institusjoner, når dette av hensyn til internasjonal høflighet finnes ønskelig.
  2. Et fremmed lands flagg skal dog ved sådanne anledninger ikke gis en mere fremtredende plass enn Norges flagg.
Bilde av kong Karl Johans godkjenning av det norske flagg på gulnet papir med signaur
Kong Karl Johans godkjenning av det norske flagg, 1821. Foto: Riksarkivet