Statsbudsjettet 2014

Tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014 ble lagt fram 8. november.

Tilleggsproposisjonen for statsbudsjettet 2014 fra regjeringen Solberg:

REGJERINGEN STYRKER OPERATIV AKTIVITET I FORSVARET I 2014

Regjeringen vil utvikle et sterkt og moderne forsvar med evne til å løse nasjonale oppgaver og bidra effektivt i alliert og internasjonalt samarbeid for sikkerhet og fred. Regjeringen foreslår å tilføre forsvarsbudsjettet 22,4 mill. kroner i 2014. Regjeringen vil også omdisponere 7 mill. kroner fra stabs- og ledelsesfunksjoner for å styrke Heimevernets operative evne. Samlet sett blir dermed den operative aktiviteten styrket med 29,4 mill. kroner.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Kystvakten og Heimevernet. Dette gir mer seiling og økt trening som igjen styrker nasjonal beredskap og myndighetsutøvelse. Regjeringen ønsker å legge til rette for økt tilstedeværelse i nord. Regjeringen vil også sikre permanent finansiering av Marinejegerkommandoen på nasjonal beredskap.

Budsjettdokumentet:

* Rettelse: I selve tilleggsproposisjonen har det dessverre sneket seg inn feil. Les mer her for en forklaring.

Pressemeldinger fra Forsvarsdepartementet - regjeringen Solberg sitt forslag til forsvarsbudsjett for 2014:

__________________________________________________________________

Regjeringen Stoltenberg II sitt forslag til forsvarsbudsjett for 2014.

Budsjettdokumenter:

Pressemeldinger fra Forsvarsdepartementet om regjeringen Stoltenberg II sitt forslag til forsvarsbudsjett for 2014 : 

 

NYTTIGE LENKER