Delegasjon av myndighet til å frita fra lovbestemt taushetsplikt

Kunnskapsdepartementet delegerer med dette myndigheten til å frita fra lovbestemt taushetsplikt etter tvisteloven § 22-3 og straffeprosessloven §§ 118 og 230 til Utdanningsdirektoratet.

Kunnskapsdepartementet delegerer med dette myndigheten til å frita fra lovbestemt taushetsplikt etter tvisteloven § 22-3 og straffeprosessloven §§ 118 og 230 til  Utdanningsdirektoratet.

Delegasjonsbrevet erstatter tidligere delegering av myndighet til fylkesmennene i brev av 25. juni 1997 (rundskriv F-073-97). Årsaken til nytt
delegasjonsbrev er at tidligere tvistemålslov ble avløst av ny tvistelov 1. januar 2008.