Nyhetsbrev nr.4/2016 fra stedsutvikling.no

I nyhetsbrevet finner du nytt om by- og stedsutvikling fra Forum for stedsutvikling og andre aktører.

Plansatsing mot store byer - gode eksempler
Regional plan for bypolitikk på høring i Nordland
Mennesket i sentrum på Sentrumskonferansen 2016
Lillehammer skal bli 10-minuttersby
Dialogforum om grønn byutvikling
Oppdatert veileder for klima- og energiplanlegging
10 nye år med Groruddalssatsing
Faglig råd for bypolitikk i Nordland med midtveisrapport
eBenken - der folk i byen møtes face2face
Kortreist kvalitet
Nytt digitalt arkiv for programmet "Våre gater og plasser"
Riksantikvaren med revidert veileder
Boligplanlegging i by 2016 
Europarådets landskapspris – utlysning

Stavanger sentrum

Plansatsing mot store byer - gode eksempler på nett

Bergen, Oslo, Stavanger og Trondheim har siden 2013 deltatt i en nasjonal plansatsing for å fremme fremtidsrettet og bærekraftig byplanlegging, bedre bymiljø og økt boligbygging. Som ledd i satsingen har kommunene kunnet søke Kommunal- og moderniserings-departementet om tilskuddsmidler til pilotprosjekter. Også Drammen og Fredrikstad har fått tilskuddsmidler til hvert sitt prosjekt under denne satsingen. Nå er en beskrivelse av prosjektene som har fått tildelt midler i perioden 2013-2015 tilgjengelig på regjeringen.no.

Her kan du blant annet lese om hvordan Oslo arbeider med bruk av smart teknologi for parkering og trafikkstyring, utvikling av indikatorer for områdekvalitet i Bergen, og hvordan Stavanger vil styrke sentrum gjennom programmering av utleielokaler og mer strategisk bruk av temporære arrangement. Eller du kan få vite mer om hvordan Trondheim bruker bebyggelsen, byrommene og omgivelsene langs Nidelva til å skape byliv.

Når tildelingen av midler for 2016 er avklart, vil prosjektsiden bli oppdatert.

Regional plan for bypolitikk på høring i Nordland

85% av befolkningen i Nordland bor i, eller i tilknytning til, de ti små og mellomstore byene i fylket. Disse byenes rolle betyr derfor mye for næringsliv og befolkning, og utviklingen i fylket. Samtlige byer kan kategoriseres som små eller mellomstore byer, med bysentrum under 50 000 innbyggere. Det gir både konkurransefortrinn og utfordringer. Nå skal en ny regional plan for bypolitikk bidra til å videreutvikle byene til å bli kompakte, bærekraftige og innovative. Høringsutkastet til Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025 med handlingsprogram er nå på høring, etter vedtak i Fylkesrådet i Nordland i juni.

Mennesket i sentrum på Sentrumskonferansen 2016

Hvordan kan vi utvikle sentrum slik at det blir et samlingssted for opplevelse, mangfold, tilhørighet og utfoldelse for oss mennesker? Dette er hovedtema for årets Sentrumskonferanse i regi av Norsk Sentrumsutvikling (NSU). Konferansen vil blant annet ta opp kulturens rolle i sentrumsutviklingen, handel og økonomisk bærekraft, biltrafikk og parkering, samt bevaring og fornyelse. Konferansen finner sted på Vulkan Arena i Oslo, 20.-21. oktober.

Program og påmeldingsskjema finner du her på NSUs hjemmeside

Lillehammer strategi

Lillehammer skal bli 10-minuttersby

Fylkesutvalget i Oppland godkjente nylig Lillehammer kommunes strategi for areal- og transportutvikling frem mot år 2044. Målet med prosjektet har vært å etablere et felles kunnskapsgrunnlag og strategier om langsiktig byutvikling i Lillehammer. Visjon for Lillehammer 2044 er
10-minuttersbyen – den levende og kompakte byen der det viktigste kan nås innen 10 minutter fra Storgata og Skysstasjonen.

Strategidokumentet oppsummer arbeidet og konklusjonene fra prosessen, herunder visjon, mål, strategier, samt aktuelle tiltak på kort og lang sikt. Den inneholder også en samarbeidsavtale mellom partene som skal sikre den videre oppfølging av arbeidet. Strategidokumentet vil gi føringer for kommende revisjon av kommuneplanens arealdel, innspill til handlingsprogram for nasjonal transportplan, videre utvikling av områdeplaner, samt revisjon av kommunedelplan for trafikk og transport.

Oppland fylkeskommune og Statens vegvesen har samarbeidet med Lillehammer kommune og Lillehammer næringsforening om å utvikle strategien, som følger i kjølvannet av lignende prosesser i Gjøvik, Otta og Fagernes-Leira.

Regjeringen etablerer nytt dialogforum om grønn byutvikling

Klima- og miljøministeren og Kommunal- og moderniseringsministeren inviterer Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Kristiansand og Drammen til et fast dialogforum om klima- og miljøvennlig byutvikling. Det første møtet avholdes i høst.

De største byene har høye ambisjoner for en grønn byutvikling og er sentrale i klimaarbeidet, både for å redusere utslipp av klimagasser og tilpasse seg til et endret klima. I arbeidet møter de mange utfordringer som må løses gjennom samarbeid og dialog på tvers av forvaltningsnivåer og sektorer. Dialogforumet vil være en møteplass mellom byene og staten, og en kanal for samordning og informasjon.

Nyhet: Nytt storbyforum om grønn byutvikling (regjeringen.no)

Asker
Reduksjon av klimautslipp i tilknytning til bygg bør være et satsingsområde for kommunene. Her fra kulturhuset i Asker sentrum.  

Oppdatert veileder for klima- og energiplanlegging

Kommuner og fylkeskommuner skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser, energieffektivisering og omlegging til miljøvennlig energi. Nå er Miljødirektoratets veileder for klima- og energiplanlegging oppdatert. Planleggingen skal omfatte tiltak innen egen drift og virksomhet, og hele kommunen eller fylkeskommunens geografiske område. Veiledningen kan være nyttig uansett hvor i planprosessen man er.

Oppdatert veileder for klima og energiplanlegging (Miljødirektoratet)

Groruddalen

10 nye år med Groruddalssatsing

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og byrådsleder Raymond Johansen i Oslo, signerte i august en programbeskrivelse for ny tiårig Groruddalssatsing for perioden 2017-2026. Programbeskrivelsen viser hovedretningen for satsingen og organiseringen av det videre arbeidet. Programmet skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder i Groruddalen der behovene er størst, slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn. Satsingen har tre delprogram; a) oppvekst og utdanning, b) sysselsetting og c) nærmiljø.

Pressemelding: Avtale om Groruddalssatsingen i 10 nye år

Faglig råd for bypolitikk i Nordland har lagt frem midtveisrapport

Som en del av arbeidet med Regional plan for by- og regionsenterpolitikk har Nordland fylkeskommune etablert et bredt sammensatt og politisk uavhengig faglig råd for bypolitikk i Nordland. Nå foreligger midtveisrapporten. Her blir stat, fylkeskommune, bykommuner, næringsliv, utdanningsinstitusjoner og andre byutviklingsaktører utfordret til å utvikle og etablere "Nordlandsmodellen". Sluttrapporten fra arbeidet skal være ferdig i løpet av 2016. 

eBenken - der folk i byen møtes face2face

eBenken er et nytt og interaktivt gatemøbel som utplasseres i ulike deler av Oslo sentrum i avgrensede perioder. Hensikten er å se om den kan gjøre byen tryggere og forvandle folketomme steder til møteplasser. eBenken skal være en arena for aktivitet og gi økt følelse av trygghet. eBenken har gratis Wi-fi. Den gir lys til omgivelsene og åpner for mange spennende arrangementer om du trenger strøm, for eksempel en mini-konsert eller et sted å selge mat fra food-trucken. I tillegg er den et godt sted å sette seg ned og ta en pause fra pokemon-jakten og lade opp telefonen.

En rekke aktører står sammen om å utvikle eBenken. Tiltaket er del av forskningsprosjektet "Trygghetsskapende tiltak for levende byrom", med Oslo kommune som prosjekteier og Transportøkonomisk Institutt som prosjektleder.

Les mer om eBenker på eBenk.no og TØIs hjemmesider

Kortreist kvalitet

Å satse på "Kortreist kvalitet" kan være en god strategi for kommuner som vil omstille seg til et lavutslippssamfunn, i følge en ny KS FoU-rapport. I rapporten oppfordres kommunene til å finne frem tiltak hvor de både kan oppnå flere samfunnsmål samtidig og utvikle lokale kvaliteter. Det anbefales at kommunene tar utgangpunkt i temaene bygg, transport og mat, siden disse står for en stor andel av utslippene som kommunens virksomhet, innbyggerne og næringslivaktører forårsaker.

Rapportens navn, ”Kortreist kvalitet”, er knyttet til det potensialet som kvalitativt gode lokalsamfunn har i omstillingen til et samfunn med radikalt mindre klimagassutslipp.

Rapporten inngår i et prosjekt for å støtte opp om kommunesektorens arbeid med omstilling til et lavutslippssamfunn, som oppfølging av klimaforliket. Det legges til grunn at Norge skal redusere utslippene i 2050 med 80-90 prosent i forhold til dagens nivå.

KS FoU-rapport: Kortreist kvalitet. Hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunn for kommunesektoren?

Nytt digitalt arkiv for programmet "Våre gater og plasser"

Nå kan du finne studentarbeider, mulighetsstudier, kulturhistoriske stedsanalyser og annet arbeid med forbindelse til programmet "Våre gater og plasser" på www.gaterogplasser.no. Hovedmålene er å bidra til økt bevissthet om gater og plassers betydning som sosial og offentlig arena, synliggjøre historien i byrommene, og bidra til en mer kvalitetsbevisst og miljøvennlig byutvikling. Programmet er et samarbeid mellom Riksantikvaren og Statens Vegvesen Vegdirektoratet. Det nye arkivet skal være en ressurs for fagpersoner, studenter og andre som er interessert i utvikling av gater og plasser.

Riksantikvaren med revidert veileder

Kulturminner, kulturmiljøer og landskap er verdifulle ressurser i arealforvaltning og samfunnsutvikling, og i utviklingen av våre byer og tettsteder. Nå har Riksantikvaren oppdatert veilederen "Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Planlegging etter plan- og bygningsloven" fra 2010 . Veilederen viser hvilke muligheter plan- og bygningsloven gir for å ta vare på kulturarven og legge til rette for en ny og god bruk. Den skal også inspirere alle til å delta med innspill til hvordan kulturarven best kan tas vare på i planprosesser.Nytt i den reviderte utgaven er blant annet egne kapitler om statlige styringssignaler og statlig plan, og konseptvalgutredninger.Den reviderte veilederen vil være et nyttig verktøy for politikere, fagfolk og lokalbefolkning, og er spesielt aktuell i arbeidet med kulturminneplaner i kommunene.

Kontaktpersoner hos Riksantikvaren er Ingunn Holm (inh@ra.no) eller Kristine Johansen (kj@ra.no).

Kulturminner, kulturmiljøer og landskap - Planlegging etter plan- og bygningsloven (pdf)

Boligplanlegging i by 2016 (OBS - kort påmeldingsfrist!)

Hvordan skaper vi gode bomiljøer for alle? Og hva skjer med bomiljøet når byene skal fortettes? Dette er spørsmål som tas opp når Det norske hageselskap og Husbanken inviterer til tre dager med faglig påfyll og inspirasjon i Kristiansand 20.–22. september. Kurset er praktisk rettet og gir nyttig kunnskap til bruk i arbeidshverdagen.

Frist for påmelding er 16. september.

Les mer om arrangementet og meld deg på hos Det norske hageselskap

Ålesund

Europarådets landskapspris – utlysning

Europarådets landskapspris deles ut hvert andre år for å belønne en politikk eller tiltak for varig vern, forvaltning og planlegging av landskap. Landskapet favner både kultur og natur, by og land. Både lokale og regionale myndigheter, samt frivillige organisasjoner kan delta. Prisen skal tjene som eksempel for andre land, sikre landskapskvaliteter og øke samfunnets bevissthet om landskapsverdier og hva som påvirker det. Landskapsprisen er en del av aktivitetene under den europeiske landskapskonvensjonen.

Fylkeskommunene, fylkesmennene og relevante interesseorganisasjoner kan foreslå kandidater de mener oppfyller Europarådets regler og kriterier. Forslag sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen 1. oktober 2016 til: postmottak@kmd.dep.no 

Kontaktperson: Liv Kirstine Mortensen

_________________________________________________________________

Lenker til andre nettsider

_________________________________________________________________

Om nyhetsbrev om stedsutvikling

Utgis av Forum for stedsutvikling v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Planavdelingen. 

Redaksjon: Kristin Omholt-Jensen og Jan Hausken

E-post: stedsutvikling@kmd.dep.no