Revisorloven 1964

§ 15 - Offentlighetsloven – informasjon fra revisor til fylkesmannen etter stiftelsesloven § 11

Saksnummer: 97/09168 E TO/ESI

 

Dato: 06.01.1998

 

Offentlighetsloven – informasjon fra revisor til fylkesmannen etter stiftelsesloven § 11

1       Vi viser til brev 19 september 1997, og beklager at henvendelsen ikke er blitt besvart før.

NSRF ber Justisdepartementet avklare i hvilken grad opplysninger som fylkesmennene mottar fra revisor etter stiftelsesloven § 11 sjette og åttende ledd, vil være offentlig tilgjengelige.

2       Lov 19 juni 1970 nr 69 om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven) gjelder for fylkesmennenes virksomhet, jf loven § 1. Dette innebærer at saksdokumenter som fylkesmannen har mottatt fra revisor, eller som inneholder opplysninger som er mottatt fra revisor, vil være offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov, se offentlighetsloven § 2 første ledd, jf § 3 første ledd.

3       Offentlighetsloven § 5 a oppstiller et forbud mot å gi innsyn i opplysninger som er underlagt taushetsplikt "i lov eller i medhold av lov". I slike tilfeller vil med andre ord også adgangen til å praktisere meroffentlighet være avskåret.

Bestemmelsen om taushetsplikt i revisorloven § 15 tredje ledd første punktum retter seg mot "registrert eller statsautorisert revisor og deres assistenter", og kan ikke medføre at fylkesmannen må unnta opplysningene fra offentlighet i medhold av offentlighetsloven § 5 a. Ettersom fylkesmannens taushetsplikt heller ikke for øvrig er underlagt særregulering verken i revisorloven eller i stiftelsesloven, må det vurderes i hvilken grad opplysningene fylkesmannen mottar fra revisor vil være omfattet av den alminnelige bestemmelsen om taushetsplikt i forvaltningsloven 10 februar 1967 § 13. Taushetsplikten etter denne bestemmelsen omfatter opplysninger om "noens personlige forhold" (se § 13 første ledd nr 1) og dessuten opplysninger om "tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår" (se § 13 første ledd nr 2). Når det gjelder opplysninger som fylkesmannen har mottatt fra revisor, antar vi at det først og fremst vil være alternativet om næringsopplysninger i § 13 første ledd nr 2 som kan være aktuelt. For øvrig må spørsmålet om det foreligger taushetsplikt avgjøres på grunnlag av en konkret vurdering av den enkelte opplysning.

4       Ifølge offentlighetsloven § 6 første ledd nr 5 kan "dokument om lovovertredelse" unntas fra offentlighet.

Lovavdelingen antar at dokumentene som fylkesmannen mottar fra revisor, ofte vil kunne inneholde opplysninger om overtredelse av regnskapslovgivningen m v, se NOU 1993: 30 Regnskaps-, revisjon- og registreringsregler for stiftelser s 20-21, jf revisorloven § 6 første ledd. Dersom dokumentet kan sies å dreie seg om en lovovertredelse, vil det kunne unntas i medhold av offentlighetsloven § 6 første ledd nr 5. Derimot hjemler bestemmelsen neppe unntak for dokumenter som inneholder enkeltopplysninger om en lovovertredelse, jf Frihagen: Offentlighetsloven II (3 utgave 1994), s 167 flg.

Vi vil understreke at offentlighetsloven § 6 første ledd nr 5 ikke oppstiller noen plikt til å unnta dokumentene fra offentlighet. Fylkesmannen har altså anledning til å praktisere meroffentlighet, jf offentlighetsloven § 2 tredje ledd.