Plan- og bygningsloven

§ 27-1 - Departementets tolkningsuttalelse - spørsmål til pbl. § 27-1

Henvendelsen av 18. mars 2016

Departementet viser til henvendelse mottatt 18. mars 2016. Departementet bes i henvendelsen om å redegjøre for hva departementet mener må til for å dokumentere at den tomten som ønskes fradelt, har "forsvarlig adgang til hygienisk betryggende drikkevann, samt slokkevann", jf. pbl. § 27-1 ledd første og annet punktum. Bakgrunnen for kommunens henvendelse er at det ved fradeling til hyttetomter i kommunen må lages vei før boring og dokumentasjon i området kan skje, et arbeid som vil være kostbart og uhensiktsmessig dersom deletillatelse ikke gis.

Departementets svar

Pbl. § 27-1 første ledd første og annet punktum lyder:

Bygning må ikke føres opp eller tas i bruk til opphold for mennesker eller dyr med mindre det er forsvarlig adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, samt slokkevann. Det samme gjelder opprettelse eller endring av eiendom for slik bebyggelse.

Departementet bemerker først at § 27-1 første ledd gjelder for fritidsbebyggelse, mens bestemmelsens øvrige ledd kun gjelder for fritidsbebyggelse når dette er bestemt i plan, jf. pbl. § 30-6.

§ 27-1 er i stor grad en videreføring av pbl. 1985 § 66. Kravet til at vannforsyning også skal være avklart allerede på tidspunktet for deletillatelsen var imidlertid nytt i 2008- loven, jf. Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) pkt. 15.5.2. Begrunnelsen for å fremskynde tidspunktet var at:

"Departementet mener at man sikrer en mer effektiv gjennomførelse i praksis ved å la loven gripe inn på et tidlig stadium. Dermed sikrer man at tilstrekkelig vannforsyning må være ordnet allerede før byggherren har brakt sitt tomteerverv i formell orden. Når vedtektshjemmelen fjernes, er det viktig å sikre fortsatt hjemmel for kommunens adgang til å stille krav om vannforsyning, også når eiendom opprettes eller endres med tanke på slik bebyggelse som omtales i paragrafen."

Formålet bak bestemmelsen er altså at vannforsyningen må være "ordnet" på fradelingstidspunktet, slik at det ikke dannes omsettelige tomter der vannforsyning ikke lar seg etablere.

Vannforsyning kan enten løses ved å koble seg til offentlig eller privat anlegg eller løses på annen måte. Dersom vannforsyningen skal basere seg på løsning der det skal føres ledning over annen manns grunn eller til å knytte seg til felles ledningsnett, må rettigheten til å gjøre det slik, være "sikret" før tillatelse gis, jf. § 27-2 første ledd siste del. Dersom vannforsyningen skal basere seg på privat vannkilde på egen eiendom, må det på vedtakstidspunktet være avklart at slik vannkilde lar seg etablere.

Selv om det ikke er satt krav til at vannforsyningen må være opparbeidet på fradelingstidspunktet, må det etter departementets syn som utgangspunkt gjøres tilstrekkelige undersøkelser på eiendommen slik at det blir avklart at vannforsyningen til eiendommen lar seg etablere. Det kan ikke være krav om slike undersøkelser dersom det er mulig å sannsynliggjøre kravet på annen måte.

For å unngå at grunneier pådrar seg dyre, "unødvendige" kostnader med å dokumentere vannforsyning der en delesøknad eventuelt må avslås på annet grunnlag, oppfordrer departementet grunneier og kommunen å gjøre bruk av forhåndskonferanse i slike saker.  

 

Kopi til:

Fylkesmannen i Buskerud