§ 29-4 og SAK10 § 4-1 – Spørsmål om unntak i SAK10 § 4-1 eller avstandskravet i § 29-4 gjelder for tilbygg til frittliggende bygning når det samlede byggverket blir over 50 m2

Vi viser til brev av 11. november 2020 hvor dere ber om departementets vurdering av om unntaket for tilbygg i byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 første ledd bokstav b kan brukes når det oppføres et tilbygg til en frittliggende bygning, som selv ble oppført uten krav om søknadsplikt etter SAK10 § 4-1 første ledd bokstav a, og dette fører til at bygningen til sammen blir over 50 m2. Vi beklager sen tilbakemelding.

Departementets vurdering

Etter vår vurdering vil oppføring av tilbygg til en bygning som til sammen blir over 50 m2, ikke omfattet av unntaket i byggesaksforskriften § 4-1 første ledd bokstav a eller b. Det vil med andre ord være nødvendig med søknad om tillatelse. Tiltaket som er beskrevet her vil ikke være i samsvar med pbl. § 29-4 om avstand til nabogrense, slik at det også vil kreves dispensasjon fra avstandskravet. Kommunen må i forbindelse med saksbehandlingen vurdere om vilkårene for å gi dispensasjon fra avstandskravet er oppfylt.

Nærmere begrunnelse

Hvilke tiltak som er unntatt fra søknadsbehandling etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-5 er spesifisert i SAK10 kapittel 4. Det følger av SAK10 § 4-1 første ledd bokstav a at frittliggende bygning på inntil 50 m2 kan oppføres på bebygd eiendom uten søknad og tillatelse, under forutsetning av at bestemte vilkår er oppfylt. I følge SAK10 § 4-1 første ledd bokstav b kan tilbygg på inntil 15 m2 oppføres uten søknad på visse vilkår.

Som dere påpeker er det for frittliggende bygninger, som oppfyller vilkårene i SAK10 § 4-1, lagt til grunn at det kan oppføres tilbygg uten søknad. Dette unntaket hjemles i SAK10 § 4-1 første ledd bokstav a, og gjelder såfremt eksisterende bygning og tilbygget til sammen ikke overskrider grensen på 50 m². Vi viser til Prop. 99 L (2013-2014) punkt 3.5.1 hvor det står følgende:

"Det at unntaket gjelder frittliggende bygning innebærer at tiltaket ikke kan være knyttet til en eksisterende bygning. Departementet anser imidlertid at dette ikke innebærer at det må søkes om et tilbygg på en bygning som nevnt i bestemmelsen, så lenge bygningen ikke blir større enn den rammen som er angitt. Hvis det vedtas en øvre grense på 50 m², vil tiltakshaver både kunne oppføre en frittstående bygning på inntil 50 m² som ikke skal brukes til varig opphold eller beboelse, eller et tilbygg på en slik bygning så lenge det samlede arealet, inkludert tilbygget, ikke overstiger 50 m²." (Vår utheving).

Dere stiller spørsmål om formuleringen ovenfor også er ment som en begrensning for hvilke tilbygg som kan omfattes av unntaket i SAK10 § 4-1 første ledd bokstav b.

Det er ingen begrensning i antall tilbygg som kan oppføres uten søknad, forutsatt at tilbygget er i samsvar med gjeldende regler og ligger minst 4 m fra nabogrensen.

Etter departementets vurdering vil imidlertid et tilbygg til en frittliggende bygning, som ligger nærmere nabogrensen enn hovedregelen på 4 m og sammen med tilbygget blir større enn 50 m2, være i strid med avstandskravet i pbl. § 29-4 andre ledd. Det er vedtatt en øvre grense på 50 m² for bygninger som kan plasseres minst 1 meter fra nabogrensen uten søknad etter SAK10 § 4-1 første ledd bokstav a. Bygningen vil som følge av tilbygget ikke lenger oppfylle vilkårene for å plasseres nærmere nabogrense enn 4 m uten søknad.

Selv om selve tilbygget til en slik bygning oppføres lenger fra nabogrensen enn 4,0 m, vil bygningen, som beskrevet i avsnittet over, til sammen bryte med forutsetningene for unntak i SAK10 § 4-1 første ledd bokstav a, og medføre at bygningen ikke oppfyller vilkårene i bestemmelsen. Departementet legger til grunn at dette må innebære at vilkårene for å benytte unntaket i SAK10 § 4-1 første ledd bokstav b heller ikke vil være oppfylt.

Vi viser til at de nærmere begrensninger i SAK10 § 4-1 første ledd bokstav a for bl.a. størrelse, høyde og avstand fra nabogrense er gitt slik at eventuelle ulemper for naboen er redusert til et minimum. Vi viser for ordens skyld også til at en slik utvidelse av arealet for frittliggende bygninger unntatt søknadsplikt vil medføre krav om strengere krav om brannsikring. Dette er fordi bygninger over 50 m2 må ha avstand på minimum 8,0 m fra andre byggverk, eller være brannsikret.