§ 29-4 første og andre ledd – Spørsmål om definisjonen av høyde i første og andre ledd

Vi viser til e-post av 9. desember 2020. Du spør om "høyde" i plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 kan forstås som gjennomsnittlig gesimshøyde mot vedkommende nabogrense, målt i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå langs fasaden – både for første og andre ledd i bestemmelsen, jf. rundskriv H/8-15 og veilederen Grad av utnytting.

Vi gjør oppmerksom på at departementet kan bistå med generell veiledning og fortolkning om hvordan plan- og bygningsloven med forskrifter er å forstå. Selve myndigheten til å behandle og avgjøre saker etter plan- og bygningsloven er lagt til kommunene og fylkesmennene. Vi uttaler oss ikke om konkrete byggesaker. Vår uttalelse er derfor gitt på generelt grunnlag.

Departementets svar

Reglene for beregning av "høyde" i pbl. § 29-4 første og andre ledd er ikke like. De regulerer ulike forhold.

Pbl. § 29-4 første ledd regulerer byggverket høyde og plassering. Her må høyde forstås som gjennomsnittlig gesimshøyde, målt i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå langs hele byggverkets fasade.

Pbl. § 29-4 andre ledd regulerer minsteavstand til nabogrense. Her må høyde forstås som gjennomsnittlig gesimshøyde målt i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå langs den fasaden som vender mot nabogrensen.

Departementets vurdering og begrunnelse

Beregnings- og måleregler for høyde følger av byggteknisk forskrift (TEK17) § 6-2. Gesims- og mønehøyde måles "i forhold til ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen", jf. TEK17 § 6-2 første og andre ledd. Videre følger det av TEK17 § 6-2 tredje ledd at "høyde som beskrevet i § 29-4 annet ledd" skal forstås som "gjennomsnittlig gesimshøyde for fasaden mot tilliggende nabogrense".

Bestemmelsens ordlyd tilsier at pbl. § 29-4 første og andre ledd regulerer ulike forhold, og at høydebegrepet er ulikt. Pbl. § 29-4 første ledd regulerer gesims- og mønehøyde, jf. TEK17 § 6-2 første og andre ledd. Pbl. § 29-4 andre ledd regulerer høyde i forhold til avstand til tilliggende nabogrense, jf. TEK17 § 6-2 tredje ledd.

I henvendelsen din viser du til følgende formuleringer fra henholdsvis rundskriv H/8-15 (side 6) og veilederen Grad av utnytting (side 44):

"Høyde som beskrevet i plan- og bygningsloven § 29-4, er gjennomsnittlig gesimshøyde mot vedkommende nabogrense, målt i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå langs fasaden."

"Reglene fastslår høyde som gjennomsnittlig gesimshøyde for fasaden mot tilliggende nabogrense, jf. pbl. § 29-4 og videre TEK10 § 6-2."

Du viser også til at Trondheim kommune tolker høydebegrepet i § 29-4 første og andre ledd forskjellig.

Departementet ser at definisjonene i rundskrivet og veilederen kan misforstås. Definisjonen i rundskrivet refererer til pbl. § 29-4 første ledd, jf. plasseringen av definisjonen på side 6, under overskriften "3. Plan- og bygningsloven § 29-4 første ledd".[1] Det skulle ha vært presisert i definisjonen som er sitert ovenfor at det menes høydebegrepet i første ledd. Videre burde selve definisjonen vært mer presis, da riktig måte å beregne høyde etter første ledd er gjennomsnittlig gesimshøyde, målt i forhold til planert terrengs gjennomsnittsnivå langs hele byggverkets fasade. Slik det er formulert i rundskrivet, kan det utenfor konteksten leses som at den upresise definisjonen gjelder for hele pbl. § 29-4.

Definisjonen i veilederen Grad av utnytting refererer til pbl. § 29-4 andre ledd, jf. plasseringen  under overskriften "§ 6.2 Høyde" og ordlyden i TEK17 § 6-2 tredje ledd. Det skulle ha vært presisert i definisjonen som er sitert ovenfor at det menes høydebegrepet i pbl. § 29-4 andre ledd. Slik det er formulert i veilederen, kan det utenfor konteksten leses som at definisjonen gjelder for hele pbl. § 29-4.

Etter dette er den korrekte tolkningen av pbl. § 29-4 at det gjelder ulike måleregler for henholdsvis første og andre ledd.

Departementet takker for henvendelsen og vil sørge for å ta inn nødvendige presiseringer ved neste revisjon av rundskriv og veileder.

 

[1] Vi påpeker at det i rundskrivet står "3. Plan- og bygningsloven § 29-1 første ledd", men dette er en trykkfeil. Det skal stå § 29-4 første ledd.

 

Kopi

Direktoratet for byggkvalitet