§ 29-4 tredje ledd bokstav a - Spørsmål om hvor nær nabogrensen et tiltak kan plasseres når nabo gir samtykke

Departementet viser til e-post av 18. november 2015, og beklager sen tilbakemelding. I e-posten stilles det spørsmål om det er noen nedre grense på hvor nærme et tiltak kan plasseres en nabogrense når det gis nabosamtykke.

Etter plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 andre ledd er hovedregelen at byggverk skal ha en avstand på 4 meter fra nabogrense. Bestemmelsen gir imidlertid i tredje ledd anvisning på unntak fra hovedregelen i to tilfeller; nemlig ved nabosamtykke (bokstav a) og ved at kommunen kan godkjenne plassering nærmere enn 4 meter for visse mindre bygninger (bokstav b).

Det følger av ordlyden i pbl. § 29-4 tredje ledd at "kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense". Dette betyr at det det ikke foreligger noen nedre grense på hvor nærme nabogrensen et tiltak kan plasseres når det gis samtykke, jf. ordlyden "i nabogrense". Imidlertid bør kommunen ved godkjenning av plassering nær nabogrensen se hen til naborettslige hensyn med tanke på vedlikehold, takdrypp, snøras og innsyn, se nærmere omtale av dette i rundskriv H-08/15 punkt 8.2.4.   

Adgangen til å godkjenne plassering nærmere nabogrense enn 4 meter ved samtykke fra nabo gjelder for ethvert byggverk uansett art og omfang. Selv om nabo gir samtykke, innebærer imidlertid ikke dette at tiltakshaver har krav på at kommunen aksepterer plasseringen, jf. "kan". Eventuell godkjenning er underlagt kommunens frie skjønn.

Samtykke skal foreligge på vedtakstidspunktet. Det er krav om at samtykket skal være skriftlig, slik at det senere skal kunne dokumenteres. Videre må nabosamtykket være formulert slik at det ikke oppstår tvil om hva det gjelder.