§ 29-4 tredje ledd bokstav b - Spørsmål om arealbegrensningen for mindre tiltak i TEK17 § 6-4 gjelder for frittliggende garasjer og uthus

Vi viser til deres e-post datert 20. september 2019.

Spørsmålet er om arealbegrensningen for mindre tiltak i byggteknisk forskrift (TEK17) § 6-4 gjelder for frittliggende garasjer og uthus, jf. plan- og bygningsloven (pbl.) § 29-4 tredje ledd bokstav b.

Departementets uttalelse gis på generelt grunnlag.

Departementets svar

Det følger av pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b at kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt i andre ledd eller i nabogrense ved oppføring av "frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak".

Den fremgår av TEK17 § 6-4 at "[m]indre tiltak etter pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b er bygninger som verken har samlet bruksareal eller bebygd areal over 50 m²...". Dette innebærer at en garasje eller et uthus må være innenfor arealbegrensningen på 50 m² for at tiltaket skal kunne godkjennes etter pbl. § 29-4 tredje ledd bokstav b.

Når det gjelder forståelsen av uttrykket "garasje, uthus o l" legger departementet for øvrig til grunn at det skal være bygninger som har en naturlig tilknytning til virksomheten på eiendommen.  Med "uthus o l" siktes det i utgangspunktet til bygninger som nyttes til lager, redskapsboder, lekestuer og hobbyvirksomhet samt mindre bygninger for næringsvirksomhet. Bestemmelsen er ikke til hinder for ulike kombinasjoner som f. eks. garasje/uthus/støttemur mv. Ingen del av bygningen kan imidlertid innredes for beboelse.[1]

 

 

[1] Se for øvrig departementets rundskriv H-08/15 punkt 4.5.2.