§ 29-4 andre og tredje ledd og SAK 10 § 4-1 - Spørsmål om avstandskravet gjelder for spredegrøfter for mindre avløpsanlegg og om dette er "lignende mindre tiltak"

Vi viser til e-post av 10. januar 2020.

Slik vi forstår henvendelsen spør du om Ringerike kommune tolker plan- og bygningsloven (pbl.) riktig når dere legger til grunn at pbl. § 29-4 gjelder for spredegrøfter for mindre avløpsanlegg. Du spør også om hvorfor det er et avstandskrav på 4 meter for spredegrøfter, når avstandskravet for mindre fyllinger og planering av terreng er 1 meter, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 bokstav e nr. 7.

Departementet tar ikke stilling til konkrete enkeltsaker, og vår uttalelse gis derfor på generelt grunnlag.

Departementets svar

1. Om avstandskravet i pbl. § 29-4 gjelder for spredegrøfter for mindre avløpsanlegg beror på en konkret vurdering

For at kravene i pbl. § 29-4 skal gjelde, må spredegrøften for det første være et tiltak som er omfattet av byggesaksbestemmelsene, jf. pbl. § 20-1. Både søknadspliktige tiltak og tiltak som er unntatt fra søknadsplikt etter byggesaksforskriften må som utgangspunkt overholde de materielle reglene i plan- og bygningsloven, herunder pbl. § 29-4.

Ved vurderingen av om en spredegrøft for mindre avløpsanlegg er et søknadspliktig tiltak vil det være avgjørende om den kan regnes som et "vesentlig terrenginngrep". Vesentlige terrenginngrep er i utgangspunktet søknadspliktige tiltak etter pbl. § 20-1 første ledd bokstav k. Eksempler på vesentlige terrenginngrep kan være steinbrudd, masseuttak, fyllinger og skjæringer.

Hva som er et vesentlig terrenginngrep må vurderes konkret i det enkelte tilfellet. Det må legges særlig vekt på potensielle ulemper for naboeiendommer, slik som fare for utgliding, og vurderingen skal foretas i lys av de stedlige forholdene. For en viss indikasjon på hva som kan anses å være en nedre terskel for vesentlighetsvurderingen, kan man se hen til unntaket i byggesaksforskriften (SAK10) § 4-1 bokstav e nr. 7 for mindre fylling eller planering av terreng.[1] Det er kommunen som er nærmest til å foreta den konkrete vurderingen.

Dersom et tiltak er omfattet av byggesaksbestemmelsene, er reglene om avstand til nabogrense i pbl. § 29-4 andre ledd en av de materielle reglene som må overholdes. Dette gjelder med mindre andre avstandskrav er fastsatt i plan eller forskrift. Utgangspunktet er at byggverk skal oppføres minst 4 meter fra nabogrensen. For byggverk høyere enn 8 meter er kravet at avstanden skal være minst byggverkets halve høyde. Kravene gjelder både byggverk og andre varige konstruksjoner og anlegg. De gjelder som utgangspunkt også for nedgravde konstruksjoner og anlegg.

For varige konstruksjoner og anlegg, vesentlige terrenginngrep mv., gjelder imidlertid de materielle reglene i loven kun "så langt de passer", jf. pbl. § 30-4 første ledd. Det vil i utgangspunktet være opp til kommunens skjønn å avgjøre hvilke tiltak etter pbl. § 30-4 som "passer" inn under pbl. § 29-4. Departementet har i flere uttalelser lagt til grunn at pbl. § 29-4 kan passe for tiltak etter pbl. § 30-4, blant annet vesentlige terrenginngrep.[2] Dersom spredegrøften er å regne som et vesentlig terrenginngrep, vil derfor avstandskravene i pbl. § 29-4 andre ledd som utgangspunkt gjelde.

2. Adgangen til å bruke den forenklede godkjenningsordningen i pbl. § 29-4 tredje ledd

Dersom et tiltak er omfattet av pbl. § 20-1 og avstandskravene i pbl. § 29-4, kan kommunen likevel godkjenne at frittliggende garasje, uthus og andre lignende mindre tiltak plasseres nærmere nabogrensen enn 4 meter, jf. pbl. 29-4 tredje ledd bokstav b.

Det er som utgangspunkt opp til kommunens skjønn å avgjøre hvilke tiltak som kan karakteriseres som "mindre tiltak". Det er dermed opp til kommunen å vurdere om det skal gis godkjenning for plassering nærmere nabogrensen enn 4 meter.

3. Unntakene fra søknadsplikt i SAK § 4-1 og forholdet til pbl. § 29-4

I SAK10 § 4-1 er det gitt en rekke bestemmelser om mindre tiltak som er unntatt fra søknadsplikt og kan plasseres nærmere enn 4 meter fra nabogrensen. Unntakene omfatter blant annet frittliggende garasje, tilbygg, bod og levegg. Bestemmelsen oppstiller særskilte avstandskrav, hvor det eksplisitt er tatt stilling til tiltakets omfang med hensyn til avstand til nabogrense, høyde og lengde. Dette skal sikre at eventuelle ulemper for naboen er redusert til et minimum. Når det er fastsatt egne bestemmelser om avstand til nabogrense i SAK10 § 4-1, gjelder ikke avstandskravet i pbl. § 29-4 andre ledd.

Du har vist til at kommunen mener mindre fyllinger etter SAK10 § 4-1 bokstav e nr. 7 er sammenlignbare med spredegrøfter for mindre avløpsanlegg når det gjelder at det kan påvirke naboens bruk av sin eiendom. Slik vi forstår det, spør du i denne forbindelse om hvorfor ikke graving av spredegrøfter er unntatt.

Vi bemerker at en fylling og planering av terreng er et annet tiltak enn graving av grøfter, og det er ikke gitt et eksplisitt unntak for graving av spredegrøfter. Om tiltaket er omfattet av pbl. § 20-1 og avstandskravene i pbl. § 29-4, vil derfor, som nevnt ovenfor, måtte vurderes konkret. Vi viser til at listen over tiltak som er unntatt fra søknadsplikt er et utvalg av tiltak som har vært vurdert og vedtatt unntatt fra hovedregelen om søknadsplikt. Noen tiltak som i prinsippet har likhetstrekk med de opplistede unntakene, vil fortsatt være søknadspliktige.

Vi påpeker for ordens skyld at dersom arealplaner oppstiller strengere krav til høyde og avstand enn SAK10 § 4-1 og pbl. § 29-4, vil kravene i planen gå foran. Det må i så fall søkes om dispensasjon fra plan.

 

Kopi

Direktoratet for byggkvalitet

 

[1] Se Ot. prp. nr. 45 (2007-2008) s. 238, som viser til bestemmelsen i tidligere SAK § 5 andre ledd nr. 3 bokstav g.

[2] Se Departementets uttalelse i sak 15/2054: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/-29-4-sporsmal-om-avstandskravet-i-plan--og-bygningsloven--29-4-gjelder-for-rorledninger-under-bakkeniva-og-horisontalt-borehull-og-om-disse-tiltakene-vil-vare-i-strid-med-plan--og-bygningsloven--1-8/id2416411/.