§ 5-1: Spørsmål om salg av seksuelle tjenester

Vedrørende Skatteklagenemndas vedtak i sak 2019/5007740

Vi viser til Skatteklagenemndas vedtak av 18. september 2019. I vedtaket ble det lagt til grunn at salg av seksuelle tjenester (prostitusjon) ikke var skatte- eller merverdiavgiftspliktig. Nemnda viste blant annet til at manglende prioritering fra skattemyndighetenes side med kontroll av slik virksomhet medførte at virksomheten var fritatt fra skatte- og avgiftsplikten.

Enhver fordel vunnet ved arbeid eller virksomhet er skattepliktig, jf. skatteloven § 5-1 første ledd. Videre er enhver omsetning av tjenester merverdiavgiftspliktig, jf. merverdiavgiftsloven § 3-1. Unntak fra dette krever hjemmel i lov. Etter gjeldende regelverk er prostitusjonsvirksomhet ikke fritatt fra den generelle skatte- og avgiftsplikten.

Det tilligger skatteforvaltningen å til enhver tid prioritere hvilke typer virksomheter som velges ut for kontroll mv. Skatteforvaltningens kontrollprioriteringer kan ikke danne grunnlag for et generelt skatte- og avgiftsfritak for et virksomhetsområde, slik Skatteklagenemda legger til grunn. Vurderingen av om en virksomhetstype skal unntas fra den generelle skatte- og avgiftsplikten, er en lovgiveroppgave. Kun ved fast og ensartet praksis av regelverket i skattyters favør kan skatteforvaltningen lempe på skattyters plikter etter loven. Nemnda synes derfor uriktig å ha lagt til grunn at skatteforvaltningen kontrollprioriteringer vedrørende salg av seksuelle tjenester har dannet et skattefritak for slik virksomhet.

Verken lovligheten eller ønsketheten av bestemte handlinger er avgjørende for spørsmålet om skatte- og avgiftsplikt. Departementet viser for så vidt til at inntekt av ulovlige handlinger utført i ellers lovlig virksomhet, er skattepliktig. Det å selge seksuelle tjenester er ikke ulovlig etter gjeldende norsk lovgivning, selv om prostitusjon kan reise vanskelige moralske og etiske spørsmål. Det er ikke skatteforvaltningens oppgave å løse slike spørsmål ved å tilsidesette en lovfestet skatte- og avgiftsplikt.

Med hilsen

Bjørn Berre
avdelingsdirektør

Sofie Riis Iden
førstekonsulent