EØS-komiteens beslutninger i 2007

Her følger en liste med de beslutningene EØS-komiteen har fattet i 2007.

Nr. Vedtatt
dato
Tittel Gj.førings-
dato
Off-
dato
Fasts.dato
for besl.
ikrafttr.
Ev. komm.
vedr.
ikrafttr.

    1

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/117/EF om endring av vedtak 2001/881/EF og 2002/459/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar

16.03.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/130/EF om endring av vedtak 98/536/EF om utarbeiding av listen over nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder [meddelt under nummer K(2006) 330]

15.03.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/214/EF om endring av vedlegg I og II til vedtak 2002/308/EF om utarbeiding av lister over godkjende soner og godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller begge desse fiskesjukdommane

06.04.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/272/EF om endring av vedtak 2004/453/EF med hensyn til Sverige og Det forente kongerike

25.04.2006

 

 

*

 

2

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2003/724/EF om midlertidig unntak fra direktiv 82/894/EØF med hensyn til hyppigheten for melding om primærutbrudd av bovin spongiform encefalopati

31.10.2003

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak  2004/216/EF om endring av rådsdirektiv 82/894/EØF om melding om dyresykdom i Fellesskapet for å inkludere visse hestesykdommer og visse sykdommer hos bier på listen over meldepliktige sykdommer

25.03.2004

 

 

*

 

3

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1284/2006 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer

18.09.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1443/2006 om permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer og godkjenning for 10 år av et koksidiostatikum i fôrvarer

20.10.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1444/2006 om godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) som tilsetningsstoff i fôrvarer

20.10.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1445/2006 om endring av forordning (EF) nr. 1200/2005 med hensyn til godkjenningen av tilsetningsstoffet "Bacillus cereus var. toyoi", som tilhører gruppen mikroorganismer, i fôrvarer

20.10.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1446/2006 om godkjenning av Enterococcus faecium (Biomin IMB52) som tilsetningsstoff i fôrvarer

20.10.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1447/2006 om godkjenning av ny bruk av Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som tilsetningsstoff i fôrvarer

20.10.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/77/EF om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF med hensyn til grenseverdier for organiske klorholdige forbindelser i fôrvarer

20.10.2006

 

 

*

 

4

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005/EF om grenseverdier for rester av plantevernmidler i eller på næringsmidler og fôr av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og endring av rådsdirektiv 91/414/EØF

05.04.2005

 

 

*

Gjennomførig meldt 20.09.2007

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 178/2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 for å opprette vedlegg I med en liste over næringsmidler og fôrvarer som omfattes av grenseverdier for rester av plantevernmidler

21.02.2006

 

 

*

Gjennomførig meldt 20.09.2007

5

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/72/EF om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF om visse deler av og egenskaper ved motorvogner med to eller tre hjul

01.07.2007

*

 

 

 

6

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF  om maskiner og om endring av direktiv 95/16/EF (omarbeiding)

29.06.2008

*

 

 

 

7

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/59/EF om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for restmengder for karbaryl, deltametrin, endosulfan, fenitrotion, metidation og oxamyl

19.07.2006

 

 

*

Gjennomføring meldt 08.05.2007

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/60/EF om endring av vedleggene til rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for restmengder for trifloksystrobin, tiabendazol, abamektin, benomyl, karbendazim, tiofanatmetyl, myklobutanil, glyfosat, trimetylsulfon, fenpropimorf og klormekvat

21.01.2007

 

 

*

Gjennomføring meldt 08.05.2007

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/61/EF om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for restmengder for atrazin, azinfos-etyl, cyflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomyl, parakvat og triazofos

21.01.2007

 

 

*

Gjennomføring meldt 08.05.2007

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/62/EF om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av desmedifam, fenmedifam og klorfenvinfos

21.01.2008

*

 

 

Gjennomføring meldt 08.05.2007

8

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/53/EF om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdiene for restmengder for fenbutatinoksid, fenheksamid, cyazofamid, linuron, triadimefon/triadimenol, pymetrozin og pyraklostrobin

08.12.2006

 

 

*

Gjennomføring meldt 08.05.2007

9

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 780/2006 om endring av vedlegg VI til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler

01.12.2007

*

 

 

 

10

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 956/2006 om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 med hensyn til listen over tredjestater som visse landbruksprodukter framstilt ved økologisk produksjon må ha sin opprinnelse i for å kunne markedsføres i Fellesskapet

06.07.2006

 

 

*

 

11

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1231/2006 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn tilceftiofur og polyoksyetylensorbitanmonooleat og -trioleat

16.10.2006

 

 

*

 

12

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2006 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn til fluazuron, natriumnitritt og peforelin

29.11.2006

 

 

*

 

13

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/45/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med hensyn til spesifikasjonen av det aktive stoffet propoksykarbason

19.09.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/41/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klotianidin og petoksamid som aktive stoffer

01.02.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/64/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klopyralid, cyprodinil, fosetyl og trineksapak som aktive stoffer

01.04.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/74/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av diklorprop-P, metkonazol, pyrimetanil og triklopyr som aktive stoffer

01.04.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/75/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av dimoksystrobin som aktivt stoff

01.04.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/76/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med hensyn til spesifikasjonen av det aktive stoffet klortalonil

23.09.2006

 

 

*

 

14

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/50/EF om endring av vedlegg IV A og IV B til europararlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter

01.01.2008

*

 

 

 

15

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS. Meddelelse om forsinkelse fra IS 17.10.2007

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 907/2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler for å tilpasse vedlegg III og VII

11.07.2006

 

 

 

 

*

16

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 565/2006 om krav til prøvingar og opplysningar for importørar eller produsentar av visse prioriterte stoff i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer

27.04.2006

 

 

*

 

17

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsrekommandasjon 2006/406/EF om fastsettelse av retningslinjer for bruk av angivelser om at ingen dyreforsøk er utført, i henhold til rådsdirektiv 76/768/EØF

30.6.2006

 

 

*

 

18

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsvedtak  2006/340/EF om endring av vedtak 2001/171/EF av 19. februar 2001 om lenging av vilkåra for eit unntak for glasemballasje med omsyn til dei nivåa for konsentrasjon av tungmetall som er fastsette i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF

30.06.2006

*

 

 

 

19

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/502/EF om krav til medlemsstatene om å treffe tiltak for å sikre at bare barnesikre lightere markedsføres, og om å forby markedsføring av leketøylignende lightere

20.05.2007

*

 

 

 

 

 

20

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)

 

 

28.04.2007

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS og N.  Meddelelse fra FL 13.11.2007. Meddelelse om forsinkelse fra IS 18.10.2007. Meddelelse om forsinkelse fra N 19.10.2007.

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/46/EF om endring av rådsdirektiv 78/660/EØF om årsregnskapene for visse selskapsformer, 86/635/EØF om bankers og andre finansinstitusjoners årsregnskaper og konsoliderte regnskaper og 91/674/EØF om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper

05.09.2008

 

 

 

 

*

21

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

 

 

28.04.2007

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra N. Meddelelse fra IS 26.11.2007. Meddelelse om forsinkelse fra N 19.10.2007.

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/73/EF om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF med hensyn til organisatoriske krav til og vilkår for drift av investeringsforetak samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål

01.11.2007

 

 

 

 

*

Gjennomføring meldt 14.09.2007

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF med hensyn til dokumentasjonsplikt for investeringsforetak, transaksjonsrapportering, markedsinnsyn, opptak av finansielle instrumenter til notering samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål

01.11.2007

 

 

 

*

22

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2005/928/EF om harmonisering av frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz i Fellesskapet

27.12.2005

 

 

*

 

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/82/EF om oppheving av rådsdirektiv 90/544/EØF om frekvensbånd utpekt for samordnet innføring av en felleseuropeisk, jordbasert offentlig personsøkertjeneste i Fellesskapet

27.12.2005

 

 

*

 

23

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

28.04.2007

Meddelelse iht. art. 103  fra IS 21.05.2007. Faktisk ikraftredelse 01.07.2007

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 851/2006 om fastsettelse av innholdet i de forskjellige postene i regnskapsskjemaene i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 1108/70

29.06.2006

 

 

 

 

*

Gjennomføring meldt 20.07.2007

24

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

 

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/89/EF om sjette tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 94/55/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods

24.11.2006

 

 

*

Gjennomføring meldt 30.04.2007

25

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

 

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/90/EF om sjuande tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 96/49/EF om tilnærming av lovgjevinga i medlemsstatane om jarnbanetransport av farleg gods

24.11.2006

 

 

*

Gjennomføring meldt 30.04.2007

26

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 831/2006 om endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet

01.01.2007

 

 

*

Gjennomføring meldt 04.05.2007

27

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

 

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 736/2006 om arbeidsmetodene til Det europeiske flysikkerhetsbyrå ved standardiseringsinspeksjoner

01.06.2006

 

 

*

 

28

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1976/2006 om endring av forordning (EF) nr. 2204/2002, (EF) nr. 70/2001 og (EF) nr. 68/2001 med hensyn til forlengelse av tidsrommet for anvendelse

01.01.2007

 

 

*

 

29

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1998/2006 om anvendelse av traktatens artikkel 87 og 88 på bagatellmessig støtte

01.01.2007

 

 

*

 

30

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/15/EF om fastsetjing av ei andre liste over rettleiande grenseverdiar for eksponering i arbeidet i samband med gjennomføringa av rådsdirektiv 98/24/EF og om endring av direktiv 91/322/EØF og 2000/39/EF

01.09.2007

*

 

 

 

31

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Rådsdirektiv 2005/47/EF om avtala mellom Det europeiske jarnbanefellesskapet (CER) og Den europeiske transportarbeidarføderasjonen (ETF) om visse aspekt ved arbeidsvilkåra til mobile arbeidstakarar som utfører samtrafikktenester over landegrensene innanfor jarnbanesektoren

27.07.2008

*

 

 

 

32

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/193/EF om fastsetjing av reglar i medhald av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 om bruken av EMAS-logoen i unntakstilfelle på transportemballasje og tertiæremballasje

01.03.2006

 

 

*

 

33

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/11/EF om forurensning forårsaket av visse farlige stoffer i Fellesskapets vannmiljø

15.02.2006

 

 

*

 

34

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/107/EF om arsen, kadmium, kvikksølv, nikkel and polysykliske aromatiske hydrokarboner i omgivelsesluft

15.02.2007

 

 

*

 

35

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF om avfall

25.04.2006

 

 

*

 

36

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/329/EF om fastsettelse av et spørreskjema som skal brukes til å rapportere om gjennomføringen av direktiv 2000/76/EF om forbrenning av avfall

20.02.2006

 

 

*

 

37

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1503/2006 om gjennomføring og endring av rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk med hensyn til definisjon av variablene, listen over variabler og hyppigheten av datautarbeiding

01.11.2006

 

 

*

 

38

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1365/2006 om statistikk over godstransport på innlands vannveier og om oppheving av rådsdirektiv 80/1119/EØF

15.10.2006

 

 

*

 

39

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1730/2006 om godkjenning av benzosyre (VevoVitall) som tilsetningsstoff i fôrvarer

14.12.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1743/2006 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer

20.12.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1750/2006 om godkjenning av selenmetionin som tilsetningsstoff i fôrvarer

18.12.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1876/2006 om midlertidig og permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôrvarer

08.01.2007

 

 

*

 

40

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/88/EF om endring av direktiv 2000/14/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om støyutslipp i miljøet fra utstyr til utendørs bruk

03.01.2006

 

 

*

 

41

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1609/2006 om tillatelse til å markedsføre morsmelkerstatninger basert på hydrolysater av myseprotein fra kumelkprotein  i en periode på to år

16.11.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/92/EF om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av captan, diklorvos, etion og folpet

11.05.2007

*

 

 

Gjennomføring meldt 08.05.2007

42

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1448/2006 om endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet

20.10.2006

 

 

*

Gjennomføring meldt 04.05.2007

 

43

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1862/2006 om endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet

05.01.2007

 

 

*

Gjennomføring meldt 04.05.2007

44

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

28.04.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 768/2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/36/EF når det gjelder innhenting og utveksling av opplysninger om sikkerheten til luftfartøyer som benytter lufthavner i Fellesskapet og styring av informasjonssystemet

01.01.2007

 

 

*

 

45

27.04.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)

 

 

17.05.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1329/2006 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til tolkning nr. 8 og 9 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC)

11.09.2006

 

 

*

 

46

08.06.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

09.06.2007

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/414/EF om endring av vedtak 2001/881/EF og 2002/459/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar

06.07.2006

 

 

*               

 

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/559/EF om endring av vedtak 2002/300/EF med omsyn til dei områda som er utelukka frå lista over godkjende soner med omsyn til Bonamia ostreae og/eller Marteilia refringens

28.08.2006

 

 

*               

 

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/590/EF om endring av vedtak 94/360/EF og 2001/812/EF med omsyn til veterinærkontroll av produkt frå tredjestatar

22.09.2006

 

 

*               

 

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/674/EF om endring av vedlegg I og II til vedtak 2002/308/EF om utarbeiding av lister over godkjende soner og godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN)eller begge desse fiskesjukdommane

27.10.2006

 

 

*               

 

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/685/EF om endring av vedlegg I og II til vedtak 2003/634/EF om godkjenning av program med sikte på å gje soner og oppdrettsanlegg i soner som ikkje er godkjende, status som godkjende med omsyn til fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) hos fisk

02.11.2006

 

 

*               

 

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/775/EF om endring av vedlegg D til rådsdirektiv 95/70/EF med hensyn til listen over eksotiske bløtdyrsykdommer som det skal treffes harmoniserte bekjempelsestiltak mot i Fellesskap

05.12.2006

 

 

*               

 

 

47

08.06.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

09.06.2007

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/125/EF om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn

26.12.2006

 

 

*               

 

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/128/EF om endring og retting av direktiv 95/31/EF om fastsetjing av spesifikke reinleikskriterium for søtstoff som kan nyttast i næringsmiddel

15.02.2008

*

 

 

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/129/EF om endring og retting av direktiv 96/77/EF om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer

15.02.2008

*

 

 

 

48

08.06.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

09.06.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1849/2006 om endring av forordning (EF) nr. 2032/2003 om annen fase av det tiårige arbeidsprogrammet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter

04.01.2007

 

 

*                

 

 

49

08.06.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

 

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS + FL. Meddelelse om forsinkelde fra IS 4.12.2007.

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/89/EF om tiltak for å fremme elektrisitetsforsyningssikkerhet og infrastrukturinvesteringer

28.02.2008

*

 

 

 

50

08.06.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX  (Finansielle tjenester)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS. Meddelelse om forsinkelse fra IS 07.12.2007.

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/891/EF om anvendelsen av internasjonale regnskapsstandarder for tredjestatsutstedere av verdipapirer

04.12.2006

 

 

 

*               

 

51

08.06.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX  (Finansielle tjenester)

 

 

09.06.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1787/2006 om endring av kommisjonsforordning (EF) 809/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til opplysninger i prospekter og deres format, innlemming av opplysninger ved henvisning og offentliggjøring av slike prospekter samt annonsering

09.12.2006

 

 

*               

 

 

52

08.06.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII  (Transport)

 

 

09.06.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1891/2006 om flerårig finansiering av Det europeiske sjøsikkerhetsbyrås tiltak til bekjempelse av forurensning fra skip og om endring av forordning (EF) nr. 1406/2002

31.12.2006

 

 

*               

 

 

53

08.06.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII  (Transport)

 

 

09.06.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/93/EF om regulering av bruk av fly omfattet av del II kapittel 3 i bind 1 av vedlegg 16 til konvensjonen om internasjonal sivil  luftfart, 2. utgave (1998)

16.01.2007

 

 

*               

 

 

54

08.06.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII  (Transport)

 

 

09.06.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 103/2007 om forlengelse av overgangsperioden nevnt i artikkel 53 nr. 4 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1592/2002

04.02.2007

 

 

*               

 

 

55

08.06.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XV    (Statsstøtte)

 

 

09.06.2007

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/111/EF om endring av direktiv 80/723/EØF om innsyn i medlemsstatenes økonomiske forbindelser med offentlige foretak samt om økonomisk innsyn i visse foretak (konsolidert versjon)

20.12.2006

 

 

*                

 

 

56

08.06.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVII  (Opphavsrett)

 

 

09.06.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/115/EF om utleie- og utlånsrett og om visse opphavsrettsbeslektede rettigheter på området immaterialrett

16.01.2007

 

 

*               

 

 

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/116/EF om vernetiden for opphavsrett og visse beslektede rettigheter

16.01.2007

 

 

*               

 

 

57

08.06.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX  (Miljø)

 

 

09.06.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 196/2006 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 for å ta hensyn til europeisk standard EN ISO 14001:2004, og om oppheving av vedtak 97/265/EF

24.02.2006

 

 

*               

 

 

58

08.06.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX  (Miljø)

 

 

09.06.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 166/2006 om opprettelsen av et europeisk register over utslipp og overføringer av forurensende stoffer og om endring av rådsdirektiv 91/689/EØF og 96/61/EF

24.02.2006

 

 

*               

 

 

59

08.06.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX  (Miljø)

 

 

09.06.2007

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/64/EF om fastsetjing av reviderte miljøkriterium og dei tilhøyrande krava til vurdering og kontroll med omsyn til tildeling av fellesskapsmiljømerket til dyrkingsmedium

15.12.2006

 

 

*               

 

 

60

08.06.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX  (Miljø)

 

 

09.06.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) NR. 1366/2006 om endring av forordning (EF) nr. 2037/2000 med hensyn til basisåret for tildeling av kvoter for hydroklorfluorkarboner når det gjelder medlemsstatene som tiltrådte Den europeiske union 1. mai 2004

01.01.2007

 

 

*               

 

 

61

08.06.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI  (Statistikk)

 

 

09.06.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1893/2006 om innføring av en standard for næringsgruppering NACE Revisjon 2, og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige statistikkområder

01.01.2008

*

 

 

 

62

08.06.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI  (Statistikk)

 

 

09.06.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1833/2006 om standarden for land- og territoriekodar i statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane

01.01.2007

 

 

*               

 

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1921/2006 om framlegging av statistiske opplysninger om ilandføringer av fiskerivarer i medlemsstatene og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 1382/91

20.01.2007

 

 

*               

 

 

63

15.06.2007

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

 

 

16.06.2007

Anvendelse fra 01.01.2007

 

 

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1982/2006/EF om Det europeiske fellesskaps sjuende rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon (2007-2013)

 

 

 

*               

 

 

64

15.06.2007

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

 

 

16.06.2007

Anvendelse fra 01.01.2007

 

 

Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1719/2006/EF om skiping av programmet "Aktiv ungdom" for tidsrommet 2007-2013

 

 

 

*               

 

 

 

 

Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1720/2006/EF om skiping av eit handlingsprogram på området livslang læring

 

 

 

*               

 

 

65

15.06.2007

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

 

 

16.06.2007

Anvendelse fra 01.01.2007

 

 

Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1672/2006/EF om skiping av eit fellesskapsprogram for sysselsetjing og sosial solidaritet - Progress

 

 

 

*               

 

 

66

15.06.2007

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

 

 

16.06.2007

Anvendelse fra 01.01.2007

 

 

Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1926/2006/EF om skiping av eit fellesskapshandlingsprogram på området forbrukarpolitikk (2007-2013)

 

 

 

*               

 

 

67

15.06.2007

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

 

 

30.06.2007

 

Anvendelse fra 01.01.2007

 

 

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1639/2006/EF om opprettelse av et rammeprogram for konkurranseevne og nyskaping (2007- 2013)

 

 

 

*               

 

 

68

15.06.2007

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

 

 

16.06.2007

Anvendelse fra 01.01.2007

 

 

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1718/2006/EF om gjennomføring av et støtteprogram for den europeiske audiovisuelle sektor (MEDIA 2007)

 

 

 

*               

 

 

69

15.06.2007

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

 

 

16.06.2007

Anvendelse fra 01.01.2007

 

 

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1903/2006/EF om fastsettelse av kulturprogrammet (2007-2013)

 

 

 

*               

 

 

70

29.06.2007

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

 

 

30.06.2007

Anvendelse fra 01.01.2007

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1692/2006 om innføring av det andre "Marco Polo"-programmet for tildeling av finansiell støtte frå Fellesskapet for å fremje eit meir miljøvennleg godstransportsystem (Marco Polo II), og omoppheving av forordning (EF) nr. 1382/2003

 

 

*

 

71

29.06.2007

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

 

 

30.06.2007

Anvendelse fra 01.01.2007

 

 

Deltakelse for budsjettåret 2007 i det indre marked (budsjettpostene 12.01.04.01. 12.02.01 og 02.03.01)

 

 

*

 

72

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

07.07.2007

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/393/EF om utpeiking av fellesskapsreferanselaboratoriet for munn- og klauvsjuke

27.06.2006

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/416/EF om visse overgangstiltak i forbindelse med sterkt sykdomsframkallende aviær influensa hos fjørfe eller andre fugler i fangenskap i Fellesskapet

04.07.2006

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/427/EF om fastsettelse av metoder til kontroll av ytelsesevne og til vurdering av avlsverdi hos renrasede avls dyr av storfe

20.07.2006

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/437/EF om godkjenning av en diagnosehåndbok for aviær influensa som fastsatt i rådsdirektiv 2005/94/EF

01.07.2007

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/552/EF om endring av vedlegg XI til rådsdirektiv 2003/85/EC med hensyn til listen over godkjente laboratorier og virksomheter som håndterer levende munn- og klovsykevirus for framstilling av vaksine

03.07.2006

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/572/EF om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med Blue Tongue i Spania og Portugal

20.08.2006

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/591/EF om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med Blue Tongue

20.09.2006

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/633/EF om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med Blue Tongue

11.10.2006

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/650/EF om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med Blue Tongue

17.10.2006

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/693/EF om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn ril vilkårene som gjelder forflytninger fra eller gjennom restriksjonssoner i forbindelse med Blue Tongue

31.10.2007

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/705/EF om godkjenning av planen for førebyggjande vaksinasjon mot aviær influensa av undertypen H5 i visse driftseiningar i Nordrhein-Westfalen som er lagd fram av Tyskland i medhald av rådsdirektiv 2005/94/EF

10.11.2006

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/761/EF om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med Blue Tongue

30.11.2006

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/778/EF om minstekrav til innsamling av opplysninger ved inspeksjoner av produksjonssteder der visse dyr holdes for landbruksformål

01.01.2008

*

 

 

 

73

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

07.07.2007

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/615/EF om mellombels godkjenning for systema for identifikasjon og registrering av sauer og geiter i Det sameinte kongeriket i samsvar med rådsforordning (EF) nr. 21/2004

05.10.2006

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/759/EF om godkjenning av visse nasjonale program for motkjemping av salmonella i avlsflokkar av arten Gallus gallus

01.01.2007

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1168/2006  om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til et fellesskapsmål for reduksjon av prevalensen av visse salmonellaserotyper i verpehøner av arten Gallus gallusog om endring av forordning (EF) nr. 1003/2005

01.08.2006

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1177/2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 med hensyn til krav til anvendelsen av særlige kontrollmetoder innenfor rammen av nasjonale programmer for kontroll av salmonella i fjørfe

22.08.2006

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1505/2006 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til minstekrav til kontrollene som skal foretas i forbindelse med identifikasjon og registrering av sauer og geiter

01.01.2007

 

*

 

74

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

07.07.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2028/2006 om endring av forordning (EF) nr. 600/2005 med hensyn til godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer som består av et preparat av Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750, som tilhører gruppen mikroorganismer

07.01.2007

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 108/2007 om endring av forordning (EF) nr. 1356/2004 med hensyn til vilkårene for godkjenning av Elancoban, som tilhører gruppen koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning, som tilsetningsstoff i fôrvarer

26.02.2007

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 109/2007 om godkjenning av monensinnatrium (Coxidin) som tilsetningsstoff i fôrvarer

26.02.2007

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 141/2007 om krav om godkjenning i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 for fôrforetak som framstiller eller markedsfører tilsetningsstoffer i fôrvarer i kategorien "koksidiostatika og histomonostatika "

07.04.2007

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 188/2007 om godkjenning av ny bruk av Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som tilsetningsstoff i fôrvarer

16.03.2007

 

*

 

75

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

07.07.2007

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/335/EF om å gje Polen løyve til å forby bruken på territoriet sitt av 16 genmodifiserte maissortar i MON 810-linja, som er førde opp den felles sortslista for jordbruksvekstrar i medhald av rådsdirektiv 2002/53/EF

11.05.2006

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/338/EF om å gje Republikken Polen løyve til å forby bruken på territoriet sitt av visse maissortar som er førde opp i den felles sortslista for jordbruksvekstrar i medhald av rådsdirektiv 2002/53/EF

12.05.2006

 

*

 

 

 

Kommisjonsavgjerd 2006/934/EF om vidareføring i 2007 av dei samanliknande fellesskapsforsøka med og fellesskapsanalysane av frø og økslingsmateriale av Asparagus officinalis L. i medhald av rådsdirektiv 2002/55/EF som tok til i 2005

15.12.2006

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/124/EF om endring av rådsdirektiv 92/33/EØF om markedsføring av formeringsmateriale og plantemateriale av grønnsaker, med unntak av frø, og av rådsdirektiv 2002/55/EF om markedsføring av grønnsakfrø

30.06.2007

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/127/EF om endring av direktiv 2003/91/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse sortar av grønsakartar

01.07.2007

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/66/EF om et tidsbegrenset forsøk med hensyn til å øke den største vekten til et parti med visse frø fra fôrvekster i samsvar med rådsdirektiv 66/401/EØF

01.01.2007

 

*

 

76

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

07.07.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/95/EF om harmonisering av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr bestemt til bruk innenfor visse spenningsgrenser

16.01.2007

 

*

 

77

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

07.07.2007

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/3/EF om endring av vedlegg I og II til europaparlaments- og rådsdirektiv 96/74/EF om navn på tekstilprodukter for å tilpasse vedleggene til den tekniske utviklingen

02.02.2008

*

 

 

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/4/EF om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 96/73/EF om visse metoder for kvantitative analyser av binære tekstilfiberblandinger for å tilpasse vedlegget til den tekniske utviklingen

02.02.2008

*

 

 

 

78

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

07.07.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1851/2006 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 med hensyn til inntak av konvensjonelt fôr i perioder med beiteskifte

21.12.2006

 

*

 

79

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

07.07.2007

 

 

 

Rådsforordning (EF) nr. 1991/2006 om endring av forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler

01.02.2007

 

*

 

80

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

07.07.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1729/2006 om endring av vedlegg I og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, med omsyn til firokoksib og triklabendazol

21.01.2007

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1805/2006 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn til tiamfenikol, fenvalerat og meloksikam

27.12.2006

 

*

Gjennomføring meldt 21.09.2007

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1831/2006 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn til doramektin

16.12.2006

 

*

Gjennomføring meldt 21.09.2007

81

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

07.07.2007

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/17/EF om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/23/EF med hensyn til visse tekniske krav ved donasjon, innhenting og kontroll av vev og celler fra mennesker

01.11.2006

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/86/EF om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/23/EF når det gjelder krav til sporbarhet, melding om alvorlige bivirkninger og uønskede hendelser samt visse tekniske krav til koding, behandling, konservering, oppbevaring og distribusjon av vev og celler fra mennesker

15.11.2006

 

*

 

82

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

07.07.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/90/EF om endring for 29. gang av rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (stoffer som er kreftframkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske - CMR-stoffer)

24.08.2007

*

 

 

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/310/EF om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF om unntak for bruk av bly for å tilpasse vedlegget til den tekniske utviklinga

18.05.2006

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/10/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av forklorfenuron og indoksakarb som aktive stoffer

01.10.2006

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/16/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av oksamyl som aktivt stoff

01.02.2007

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/19/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av 1 metylsyklopropen som aktivt stoff

01.10.2006

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/39/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av klodinafop, pirimikarb, rimsulfuron, tolklofos-metyl og triticonazol som aktive stoffer

01.08.2007

*

 

 

 

83

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

07.07.2007

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/140/EF om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med henblikk på oppføring av sulfurylfluorid som et aktivt stoff i vedlegg I

31.12.2007

*

 

 

 

84

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

 

 

07.07.2007

 

 

 

EØS-komitébeslutning om endring av vedlegg nr. 2, 3, 4, 5 og 10 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføringen av forordning nr. 1408/71

 

 

*

 

85

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

 

 

07.07.2007

 

 

 

Beslutning nr. 204 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E-200-serien) (2006/613/EF)

01.10.2006

 

*

 

 

 

Beslutning nr. 206 om forretningsorden for og sammensetning av revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere (2006/352/EF)

01.06.2006

 

*

 

86

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

 

 

07.07.2007

 

 

 

Avgjerd nr. 205 om omfanget av omgrepet "delvis arbeidsløyse" med omsyn til grensearbeidarar (2006/351/EF)

01.06.2006

 

*

 

87

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

 

 

07.07.2007

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra N. Meddelelse fra FL 13.11.2007.

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1781/2006 av om opplysninger om betaleren som skal følge med pengeoverføringer

01.01.2007

 

 

*

88

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

07.07.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/94/EF om fastsetjing av felles reglar for visse former for godstransport på veg

16.01.2007

 

*

 

89

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

07.07.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/87/EF om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier, og om oppheving av rådsdirektiv 82/714/EØF

30.12.2008

*

 

 

 

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/137/EF om endring av direktiv 2006/87/EF om fastsettelse av tekniske krav til fartøyer for fart på innlands vannveier

30.12.2008

*

 

 

 

90

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

07.07.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 334/2007 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1592/2002 om felles regler for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå

30.03.2007

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 335/2007 om endring av forordning (EF) nr. 1702/2003 med hensyn til gjennomføringsreglene vedrørende miljøsertifisering av luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr

30.03.2007

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 375/2007 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1702/2003 av 24. september 2003 om fastsettelse av gjennomføringsregler for luftdyktighetssertifisering og miljøsertifisering for luftfartøyer og tilhørende produkter, deler og utstyr og for sertifisering av konstruksjons- og produksjonsorganisasjoner.

05.04.2007

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 376/2007 om endring av forordning (EF) nr. 2042/2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøysprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver

05.04.2007

 

*

 

91

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

07.07.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1794/2006 om fastsettelse av en felles avgiftsordning for flysikringstjenester

01.01.2007

 

*

 

92

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

 

07.07.2007

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/402/EF om fastsettelse av en arbeidsplan for fellesskapsmiljømerket

14.06.2006

 

*

 

93

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

 

 

07.07.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 158/2007 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 1358/2003 med hensyn til listen over Fellesskapets lufthavner

09.03.2007

 

*

 

94

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

 

 

07.07.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 224/2007 om endring av forordning (EF)

nr. 1216/2003 med hensyn til den økonomiske virksomheten som er omfattet av arbeidskraftkostnadsindeksen

22.03.2007

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 294/2007 om opprettelse av 2006-utgaven av "Prodcom-listen" over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91

12.04.2007

 

*

 

95

06.07.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)

 

 

07.07.2007

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS + FL + N

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/68/EF om endring av rådsdirektiv 77/91/EØF med hensyn til stiftelsen av allmennaksjeselskaper og sikring og endring av deres kapital

15.04.2008

*

 

 

 

96

27.07.2007

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

 

 

28.07.2007

 

Anvendelse fra 01.01.07

 

 

Rådsvedtak 2007/162/EF - Euratom - om fastsetjing av ei finansierings­ordning for sivil krisehandtering

 

 

*

 

97

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

28.09.2007

 

 

 

EØS-komitébeslutning om en varig ordning for Liechtenstein på veterinærområdet (som endrer vedlegg I, vedlegg II og protokoll 47)

-

 

 

 

 

98

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/858/EF om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med Blue Tongue

18.12.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/883/EF om endring av vedtak 2006/80/EF med omsyn til Slovenia

07.12.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/968/EF om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 21/2004 med hensyn til retningslinjer og framgangsmåter for elektronisk identifikasjon av sauer og geiter

19.01.2007

 

 

*

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1923/2006 om endring av forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse typer overførbar spongiform encefalopati

19.01.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/11/EF om endring av kommisjonssvedtak 2005/362/EF av 2. mai 2005 om godkjenning av planen for utrydding av afrikansk svinepest hjå viltlevande svin på Sardinia i Italia

09.01.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/15/EF om godkjenning av overvakingsplanane som Bulgaria og Romania har lagt fram for påvising av restmengder eller stoff i levande dyr og animalske produkt i medhald av rådsdirektiv 96/23/EF

01.01.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/28/EF om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med Blue Tongue

13.01.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/101/EF om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med Blue Tongue

07.03.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/118/EF om fastsettelse av nærmere regler for et alternativt identifikasjonsmerke i henhold til rådsdirektiv 2002/99/EF

12.03.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/119/EF om endring av vedtak 2006/415/EF, 2006/416/EF og 2006/563/EF med hensyn til det identifikasjonsmerket som skal påføres ferskt fjørfekjøtt

12.03.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/123/EF om unntak for Italia i medhald av rådsdirektiv 92/119/EØF for transport av slaktesvin på offentlege og private vegar til eit slakteri innanfor ei vernesone

13.03.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/135/EF om endring av vedtak 2003/135/EF med omsyn til endring av planane for utrydding av og naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i visse område av delstaten Rheinland-Pfalz (Tyskland)

16.03.2007

 

 

*

 

99

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Rådsdirektiv 2006/88/EF om dyrehelsekrav til akvakulturdyr og produkter av disse, og om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer hos vanndyr

01.05.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/911/EF om endring av rådsdirektiv 64/432/EØF, 90/539/EØF, 92/35/EØF, 92/119/EØF, 93/53/EØF, 95/70/EF, 2000/75/EF, 2001/89/EF, 2002/60/EF og vedtak 2001/618/EF med hensyn til lister over nasjonale referanselaboratorier og statlige institutter

12.12.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/104/EF om endring av vedtak 2002/300/EF med omsyn til dei områda som er utelatne frå lista over godkjende soner med omsyn til Bonamia ostreae

08.03.2007

 

 

*

 

100

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 184/2007 om godkjenning av kaliumdiformiat (Formi LHS) som tilsetjingsstoff i fôrvarer

12.03.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 186/2007 om godkjenning av ny bruk av Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) som tilsetjingsstoff i fôrvarer

20.03.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 226/2007 om godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 and Levucell SC10 ME) som tilsetjingsstoff i fôrvarer

18.03.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 242/2007 om godkjenning av endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8 (Belfeed B1100MP og Belfeed B1100ML) som tilsetjingsstoff i fôrvarer

02.04.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 243/2007 om godkjenning av 3-fytase (Natuphos) som tilsetjingsstoff i fôrvarer

02.04.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 244/2007 om godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat som tilsetjingsstoff i fôrvarer

27.03.2007

 

 

*

 

101

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/119/EF om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/56/EF om varmeanlegg for motorvogner og deres tilhengere

30.09.2007

*

 

 

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/120/EF om retting og endring av direktiv 2005/30/EF om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/24/EF og 2002/24/EF om typegodkjenning av motorvognermed to eller tre hjul

30.09.2007

*

 

 

 

102

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/32/EF om opprettelse av en ramme for å fastsette krav til miljøvennlig utforming for energiforbrukende produkter og om endring av rådsdirektiv 92/42/EØF og europaparlaments- og rådsdirektiv 96/57/EF og 2000/55/EF

11.08.2007

 

 

 

 

*

103

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Kommisjonsrekommandasjon 2006/583/EF om forebygging og reduksjon av fusariumtoksiner i korn og kornprodukter

-

 

-

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/142/ EF om endring av listen i vedlegg IIIa i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF over de ingredienser som alltid skal angis ved merking av næringsmidler

23.12.2007

*

 

 

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2023/2006 om god framstillingspraksis for materiale og artiklar som er meinte for å kome i kontakt med næringsmiddel

01.08.2008

*

 

 

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/7/EF om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av atrazin, lambdacyhalotrin, fenmedifam, metomyl, linuron, penkonazol, pymetrozin, bifentrin og abamektin

16.08.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/12/EF om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av penkonazol, benomyl og karbendazim

27.08.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/8/EF om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av fosfamidon og mevinfos

01.09.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/9/EF om endring av vedlegget til rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til genseverdier for rester av aldikarb

01.09.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/11/EF om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 86/362/EØF, rådsdirektiv 86/363/EØF og rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av acetamiprid, tiakloprid, imazosulfuron, metoksyfenozid, s-metolaklor, milbemektin og tribenuron

01.09.2007

 

 

*

 

104

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 394/2007 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler

03.05.2007

 

 

*

 

105

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 287/2007 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse, med omsyn til ginseng og standardiserte ekstrakt preparat som er framstilte av dette

16.05.2007

 

 

*

 

106

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 162/2007 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for å tilpasse vedlegg I og IV til den tekniske utvikling

12.03.2007

 

 

*

 

107

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forurensende stoffer, og om endring av direktiv 79/117/EØF

19.05.2004

 

 

*

 

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/69/EF om 27. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (polysykliskearomatiske hydrokarboner i mykningsoljer og dekk)

01.01.2010

*

 

 

 

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/84/EF om 22. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og stoffblandinger (ftalater i leketøy og småbarnsartikler)

16.01.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/8/EF om endring, med sikte på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg II, III og V til europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffblandinger

01.03.2007

 

 

*

 

 

 

Rådsforordning (EF) nr. 1195/2006 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forurensende stoffer

28.08.2006

 

 

*

 

 

 

Rådsforordning (EF) nr. 172/2007 om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forurensende stoffer

08.03.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 323/2007 om endring av vedlegg V til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske forurensende stoffer og om  endring av direktiv 79/117/EØF

16.04.2007

 

 

*

 

108

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/139/EF om endring av rådsdirektiv 76/769/EØF med hensyn til begrensning av omsetning og bruk av arsenforbindelser for å tilpasse vedlegg I til den tekniske utvikling

30.09.2007

*

 

 

 

109

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/20/EF om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF med hensyn til oppføring av diklofluanid som et aktivt stoff i vedlegg I

01.03.2009

*

 

 

 

110

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/65/EF om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg II og III til nevnte direktiv til den tekniske utvikling

01.09.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsrekommandasjon 2006/647/EF om virkningen av solbeskyttelsesmidler og påstander om dette

-

 

-

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/1/EF om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg II til nevnte direktiv til den tekniske utvikling

21.11.2007

*

 

 

 

111

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/17/EF om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III og IV til nevnte direktiv til den tekniske utvikling

23.09.2007

 

 

*

 

112

28.09.2007

Beslutningen ble utsatt

 

 

 

 

113

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 211/2007 om endring av forordning (EF) nr. 809/2004 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71/EF med hensyn til finansiell informasjon i prospekter når utstederen har en komplisert finansiell historie eller har inngått en betydelig økonomisk forpliktelse

01.03.2007

 

 

*

 

114

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS + N

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/16/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 85/611/EØF av 20. desember 1985 om samordning av lover og forskrifter om visse foretak for kollektiv investering i verdipapirer (UCITS-fond) med hensyn til forklaring av visse definisjoner

23.07.2008

 

 

 

 

*

115

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester) og protokoll 37 

 

 

29.09.2007

 

 

 

Kommisjonsavgjerd 2006/215/EF om skiping av ei gruppe av sakkunnige på høgt nivå som skal gje Europakommisjonen råd om gjennomføringa og utviklinga av i2010-strategien

17.03.2006

 

 

*

 

116

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/230/EF om et skjema vedrørende bestemmelser på det sosiale området innen veitransport

12.04.2007

 

 

*

 

117

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/66/EF om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevnen i forbindelse med delsystemet "rullende materiell - støy" til det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle tog

23.06.2006

 

 

*

Gjennomføring meldt 28.09.2007

118

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 414/2007 om tekniske retningslinjer for planlegging, gjennomføring og drift av vannveisinformasjonstjenester (RIS) som nevnt i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF om harmoniserte vannveisinformasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i Fellesskapet

24.04.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 415/2007 om tekniske spesifikasjoner for fartøysporingssystemer som nevnt i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF om harmoniserte vannveisinformasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i Fellesskapet

24.04.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 416/2007 om tekniske spesifikasjoner for meldinger til fartøyer som nevnt i artikkel 5 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/44/EF om harmoniserte vannveisinformasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier i Fellesskapet

24.04.2007

 

 

*

 

119

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 457/2007 om endring av forordning (EF) nr. 417/2002 om framskunda innføring av krav om dobbelt skrog eller tilsvarande konstruksjon for oljetankskip med enkelt skrog

20.05.2007

 

 

*

 

120

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1899/2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart

16.01.2007

 

 

*

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1900/2006 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3922/91 om harmonisering av tekniske krav og administrative framgangsmåter i sivil luftfart

16.01.2007

 

 

*

 

121

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 437/2007 om endring av forordning (EF) nr. 622/2003 om fastsettelse av tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for luftfartssikkerhet

05.05.2007

 

 

*

 

122

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2006/EF om funksjonshemmedes og bevegelseshemmedes rettigheter i forbindelse med lufttransport

26.07.2008

*

 

 

 

123

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/25/EF om minstekrav til sikkerhet og helse med hensyn til eksponering av arbeidstakere for risikoer i forbindelse med fysiske agenser (kunstig optisk stråling) (nittende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)

27.04.2010

*

 

 

 

124

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/207/EF om endring av vedtak 2001/405/EF, 2002/255/EF, 2002/371/EF, 2004/669/EF, 2004/31/EF og 2000/45/EF om lenging av det tidsrommet som miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til visse produkt, skal gjelde

29.03.2007

 

 

*

 

125

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS + FL + N

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF om fastsettelse av rammer for fellesskapstiltak for vannpolitikk

22.12.2000

 

 

 

 

*

126

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsvedtak 2455/2001/EF om utarbeiding av en liste over prioriterte stoffer på området vannpolitikk og om endring av direktiv 2000/60/EF

22.12.2001

 

 

*

 

127

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS + FL

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer og om oppheving av rådsdirektiv 90/220/EØF

17.10.2002

 

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2002/623/EF om fastsettelse av rettledninger som skal utfylle vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer og om oppheving av rådsdirektiv 90/220/EØF

17.10.2002

 

 

 

*

 

 

Rådsvedtak 2002/811/EF om fastsettelse av rettledninger som skal utfylle vedlegg VII til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer og om oppheving av rådsdirektiv 90/220/EØF

19.10.2002

 

 

 

 

*

 

 

Rådsvedtak 2002/812/EF om fastsettelse av en mal for sammendrag av opplysninger om markedsføring av genmodifiserte organismer som utgjør eller finnes i produkter, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF

19.10.2002

 

 

 

 

*

 

 

Rådsvedtak 2002/813/EF om fastsettelse av mønsteret for sammendrag av melding om utsetting i miljøet av genmodifiserte organismer for andre formål enn markedsføring i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF

19.10.2002

 

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2003/701/EF om fastsettelse av en mal for framlegging av resultater av utsetting i miljøet av genmodifiserte høyerestående planter for andre formål enn markedsføring, i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF

29.09.2003

 

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2004/204/EF om fastsettelse av nærmere bestemmelser om hvordan registrene for registrering av opplysninger om genetiske endringer i genmodifiserte organismer, omhandlet i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/18/EF, skal fungere

23.02.2004

 

 

 

 

*

128

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 332/2007 om tekniske bestemmelser om overføring av statistikker over jernbanetransport

18.04.2007

 

 

*

 

129

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 102/2007 om vedtakelse av spesifikasjoner for ad hoc-modulen for 2008 om arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere og deres direkte etterkommere i henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98 og om endring av forordning (EF) nr. 430/2005

10.02.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 215/2007 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekter og levevilkår (EU-SILC) med hensyn til listen over sekundærmålvariabler for overforgjelding og økonomisk utestenging

21.03.2007

 

 

*

 

130

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk)

 

 

29.09.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 458/2007 om det europeiske systemet for integrerte statistikkar over sosialstønad (ESSPROS)

20.05.2007

 

 

*

 

131

28.09.2007

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra N

 

 

Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 779/2007/EF om skiping av eit særprogram for tidsrommet 2007-2013 for å førebyggje og motkjempe vald mot barn, ungdom og kvinner og for å verne valdsoffer og risikogrupper (Daphne III-programmet) som ein del av det overordna programmet "Grunnleggjande rettar og rettferd"

-

 

29.09.2007

Anvendelse fra 01.01.2007

 

*

132

26.10.2007

Om endring av visse vedlegg og protokoller til EØS-avtalen som følge av Bulgarias og Romanias tiltredelse til EØS-avtalen

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra FL

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1792/2006 om tilpasning av visse forordninger, vedtak og beslutninger på områdene fritt varebytte, fri bevegelighet for personer, konkurransepolitikk, landbruk (regelverk om dyre- og plantehelse), fiskeri, transportpolitikk, skatter og avgifter, statistikk, sosialpolitikk og sysselsetting, miljø, tollunionen og forbindelser med tredjestater, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Rådsforordning (EF) nr. 1791/2006 om tilpasning av visse forordninger, vedtak og beslutninger på områdene fritt varebytte, fri bevegelighet for personer, selskapsrett, konkurransepolitikk, landbruk (herunder regelverk om dyre- og plantehelse), transportpolitikk, skatter og avgifter, statistikk, energi, miljø, samarbeid om justis- og innenrikssaker, tollunionen, forbindelser med tredjestater, felles utenriks- og sikkerhetspolitikk og organene, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse til Den europeiske union

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2016/2006 om tilpasning av flere forordninger om den felles markedsordning for vin, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/80/EF om tilpasning av visse direktiver på området energi, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/81/EF om tilpasning av direktiv 95/17/EF med hensyn til fritak for oppføring av én eller flere bestanddeler på listen fastsatt for merking av kosmetiske produkter, og direktiv 2005/78/EF med hensyn til tiltak mot utslipp av forurensende gasser fra motorer til bruk i kjøretøyer, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/82/EF om tilpasning av direktiv 91/321/EØF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn og direktiv 1999/21/EF om næringsmidler til spesielle medisinske formål, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Kommisjonsdirektiv 2006/83/EF om tilpasning av direktiv 2002/4/EF om registrering av verksemder som held verpehøner, og som er omfatta av rådsdirektiv 1999/74/EF, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Rådsdirektiv 2006/96/EF om tilpasning av visse direktiver på området fritt varebytte, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Rådsdirektiv 2006/97/EF om tilpasning av visse direktiver på området fritt varebytte, på grunn av Bulgaria og Romanias tiltredelse

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Rådsdirektiv 2006/99/EF om tilpasning av visse direktiver på området selskapsrett, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Rådsdirektiv 2006/100/EF om tilpasning av visse direktiver på området fri bevegelighet for personer, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Rådsdirektiv 2006/101/EF om tilpasning av 73/239/EØF, 74/557/EØF og 2002/83/EF på området adgang til å yte tjenester, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Rådsdirektiv 2006/102/EF om tilpasning av direktiv 67/548/EØF om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Rådsdirektiv 2006/103/EF om tilpasning av visse direktiver på området transportpolitikk, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Rådsdirektiv 2006/104/EF om tilpasning av visse direktiver på området landbruk (regelverk om dyre- og plantehelse), på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Rådsdirektiv 2006/105/EF om tilpasning av direktiv 73/239/EØF, 74/557/EØF og 2002/83/EF på området miljø, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Rådsdirektiv 2006/107/EF om tilpasning av direktiv 89/108/EØF om dypfryste næringsmidler beregnet på konsum og europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/13/EF om merking og presentasjon av samt reklamering for næringsmidler, på grunn avBulgarias og Romanias tiltredelse

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Rådsdirektiv 2006/108/EF om tilpasning av direktiv 90/377/EØF og 2001/77/EF på området energi, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Rådsdirektiv 2006/109/EF om tilpasning av direktiv 94/45/EF om opprettelse av et europeisk samarbeidsutvalg eller en framgangsmåte i foretak som omfatter virksomhet i flere medlemsstater og i konserner som omfatter foretak i flere medlemsstater, med sikte på å informere og konsultere arbeidstakere, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Rådsdirektiv 2006/110/EF om tilpasning av direktiv 95/57/EF og  2001/109/EF på statistikkområdet, på grunn av Bulgarias og Romanias tiltredelse

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1962/2006 i medhald av artikkel 37 i akta om tilmelding av Bulgaria til Den europeiske unionen

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/800/EF om godkjenning av planane for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin og naudvaksinasjon av slike svin mot denne sjukdommen i Bulgaria

24.11.2006

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/802/EF om godkjenning av planane for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin og naudvaksinasjon av slike svin og svin i driftseiningar mot denne sjukdommen i Romania

15.12.2006

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/924/EF om endring av vedtak 2005/176/EF om fastsetjing av rapporteringsform og kodar for melding av dyresjukdommar i medhald av rådsdirektiv 82/894/EØF

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/926/EF om endring av vedtak 2001/881/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar med sikte på tilmeldinga av Bulgaria og Romania

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/13/EF om tilpassing av vedtak 2002/459/EF med omsyn til tilføyingane til lista over einingar i datanettet TRACES som følgje av tilmeldinga av Bulgaria og Romania

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/16/EF om fastsetjing av overgangsføresegner for handel innanfor Fellesskapet med sæd, egg og embryo frå storfe, svin, sau, geit og dyr av hestefamilien som stammar frå Bulgaria og Romania

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/17/EF om godkjenning av planane for godkjenning av verksemder med sikte på handel med fjørfe og rugeegg innanfor Fellesskapet i medhald av rådsdirektiv 90/539/EØF

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/18/EF om godkjenning av kriseplanar for motkjemping av munn- og klauvsjuke i medhald av rådsdirektiv 2003/85/EF

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/19/EF om godkjenning av kriseplanar for motkjemping av klassisk svinepest i medhald av rådsdirektiv 2001/89/EF

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/24/EF om godkjenning av kriseplanar for motkjemping av aviær influensa og Newcastle disease

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/69/EF om å gje Romania løyve til å utsetje bruken av  visse føresegner i rådsdirektiv 2002/53/EF med omsyn til marknadsføringa av frø frå visse planteartar til jordbruksføremål

01.01.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/136/EF om fastsetjing av overgangsføresegner for systemet for identifikasjon og registrering av sauer og geiter i Bulgaria i medhald av rådsforordning (EF) nr. 21/2004

24.02.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/228/EF om fastsetjing av overgangsføresegner for systemet for identifikasjon og registrering av sauer og geiter i Romania i medhald av rådsforordning (EF) nr. 21/2004

13.04.2007

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/329/EF om fastsetjing av overgangsføresegner om unntak frå rådsdirektiv 2002/53/EF med omsyn til marknadsføring av frø frå Helianthus annuus av sortar som ikkje vert rekna for å vere motstandsdyktige mot Orobanche spp., som følgje av tilmeldinga av Bulgaria

-

 

 

Anvendelse fra 01.08.2007

 

*

133

26.10.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS

 

 

EØS-komitébeslutning om en overgangsordning på det veterinære området for Island

 

-

 

 

 

 

 

*

134

26.10.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS og N

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.178/2002 av om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter iforbindelse med næringsmiddeltrygghet

21.02.2002

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1304/2003 om framgangsmåten som Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet skal anvende når den mottar anmodninger om vitenskapelige uttalelser

13.09.2003

 

 

 

*

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1642/2003 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet

01.10.2003

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2004/478/EF om vedtakelse av en generell plan for krisehåndtering på området næringsmiddel- og fôrtrygghet

20.05.2004

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2230/2004 om fastsettelse av gjennomføringsregler for europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 med hensyn til nettverket av organisasjoner som virker på områder som omfattes av oppdraget til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet

12.01.2005

 

 

 

*

 

 

Rådsbeslutning 2006/478/EF om oppnevning av halvparten av medlemmene i styret for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet

01.07.2006

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 575/2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 med hensyn til antall og navn på de faste vitenskapsgruppene til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet

28.04.2006

 

 

 

*

135

26.10.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 om hygieneregler for animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum

01.11.2002

 

 

 

*

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv nr. 2002/33/EF om endring av rådsdirektiv 90/425/EØF og 92/118/EØF med hensyn til hygienekrav for animalske biprodukter

30.04.2003

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 808/2003 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 om hygieneregler med hensyn til animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum

01.05.2003

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2003 om overgangstiltak etter europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til krav til bearbeidingen av materiale i kategori  3 og husdyrgjødsel brukt ved komposteringsanlegg

01.05.2003

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 810/2003 om overgangstiltak etter europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til krav til bearbeidingen av materiale i kategori  3 og husdyrgjødsel brukt ved biogassanlegg

01.05.2003

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 811/2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til resirkulering innenfor samme art for fisk, nedgraving og forbrenning av animalske biprodukter og visse overgangstiltak

01.05.2003

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 446/2004 om oppheving av en rekke vedtak om animalske biprodukter

01.05.2004

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 668/2004 om endring av visse vedlegg til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til import av animalske biprodukter fra tredjestater

01.05.2004

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 878/2004 om fastsettelse av overgangstiltak i samsvar med forordning (EF) nr. 1774/2002 for visse animalske biprodukter klassifisert som materiale i kategori 1 og 2 og beregnet til tekniske formål

01.05.2004

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 92/2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til framgangsmåten for disponering eller bruk av animalske biprodukter og endring av forordningens vedlegg VI med hensyn til omdanning til biogass og bearbeiding av smeltet fett

01.01.2005

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 93/2005 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til bearbeiding av animalske biprodukter fra fisk og handelsdokumenter for transporten av animalske biprodukter

01.01.2005

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2067/2005 om endring av forordning (EF) nr. 92/2005 med hensyn til alternative framgangsmåter ved disponering og bruk av animalske biprodukter

06.02.2006

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 209/2006 om endring av forordning (EF) nr. 809/2003 og (EF) nr. 810/2003 med hensyn til forlengelse av gyldighetsperioden for overgangstiltakene for komposterings- og biogassanlegg i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002

27.02.2006

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1192/2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til lister over godkjente anlegg i medlemsstatene

01.07.2007

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1678/2006 om endring av forordning (EF) nr. 92/2005 med hensyn til alternative framgangsmåter ved disponering og bruk av animalske biprodukter

05.12.2006

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1877/2006 om endring av forordning (EF) nr. 878/2004 om fastsettelse av overgangstiltak i samsvar med forordning (EF) nr. 1774/2002 for visse animalske biprodukter klassifisert som materiale i kategori 1og 2 og beregnet til tekniske formål

11.01.2007

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2007/2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til import og transitt av visse halvfabrikater fra materiale i kategori 3 beregnet på tekniske formål i medisinsk utstyr, in vitro-diagnostikk og laboratoriereagenser samt om endring av nevnte forordning

01.01.2007

 

 

 

*

136

26.10.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS

 

 

Kommisjonsvedtak 2003/322/EF om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til fôring av visse åtselfugler med kategori 1-materiale

01.05.2003

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2003/324/EF om unntak fra forbudet mot resirkulering innenfor samme art for pelsdyr i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002

0.05.2003

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2004/407/EF om midlertidige hygiene- og sertifiseringsregler i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til import av fotografisk gelatin fra visse tredjestater

01.05.2004

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2004/434/EF om tilpasning av vedtak 2003/324/EF om unntak fra forbudet mot resirkulering innenfor samme art for pelsdyr i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002, på grunn av Estlands tiltredelse

01.05.2004

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2004/455/EF  om endring av vedtak 2003/322/EF om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til fôring av visse åtselfugler med visse typer kategori 1-materiale, som følge av Kypros' tiltredelse 

01.05.2004

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 79/2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til bruken av melk, melkebaserte produkter og melkederivater, definert som kategori 3-materiale i nevnte forordning

09.02.2005

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 416/2005 om endring av vedlegg XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til import fra Japan av visse animalske biprodukter beregnet til tekniske formål

01.04.2005

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2005/830/EF om endring av vedtak 2003/322/EF med hensyn til fôring av visse åtselfugler med kategori 1-materiale

01.12.2005

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 181/2006 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til andre typer organisk gjødsel og jordforbedringsmidler enn husdyrgjødsel, og om endring av nevnte forordning

01.04.2006

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 197/2006 om overgangsbestemmelser i henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til innsamling, transport, bruk og disponering av tidligere næringsmidler

01.01.2006

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 208/2006 om endring av vedlegg VI og VIII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 med hensyn til bearbeidingsstandarder for biogass- og komposteringsanlegg og krav til husdyrgjødsel

01.01.2006

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/311/EF om endring av kommisjonsvedtak 2004/407/EF med hensyn til import av fotografisk gelatin

01.05.2006

 

 

 

*

137

26.10.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS og N

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 om næringsmiddelhygiene

01.01.2006

 

 

 

*

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse

01.01.2006

 

 

 

*

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum

01.01.2006

 

 

 

*

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/41/EF om oppheving av visse direktiver om næringsmiddelhygiene og hygieneregler ved produksjon og markedsføring av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum, og om endring av rådsdirektiv 89/662/EØF og 92/118/EØF samt rådsvedtak 95/408

01.01.2006

 

 

 

*

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes

01.01.2006

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1688/2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om særlige garantier med hensyn til salmonella for forsendelser til Finland og Sverige av visse typer kjøtt og egg

01.01.2006

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2073/2005 om mikrobiologiske kriterier for næringsmidler

01.01.2006

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005 om gjennomføringstiltak for visse produkter som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og for offentlig kontroll i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning nr. 854/2004 og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004, om unntak fra europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004

01.01.2006

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2075/2005 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt

01.01.2006

 

 

 

*

 

 

305R2076Kommisjonsforordning (EF) nr. 2076/2005 om fastsettelse av overgangsordninger for gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, og om endring av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004

01.01.2006

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 401/2006 om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av innholdet av mykotoksiner i næringsmidler

01.07.2006

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 776/2006 om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 med hensyn til Fellesskapets referanselaboratorier

13.06.2006

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/677/EF om fastsettelse av retningslinjer med hensyn til kriteriene for gjennomføring av revisjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes

30.10.2006

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1662/2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse

25.11.2006

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1663/2006 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 854/2004 om fastsettelse av særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum

25.11.2006

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1664/2006 om endring av forordning (EF) nr. 2074/2005 med hensyn til gjennomføringstiltak for visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum og om oppheving av visse gjennomføringstiltak

25.11.2006

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1665/2006 om endring av forordning (EF) nr. 2075/2005 om fastsettelse av særlige regler for offentlig kontroll av trikiner i kjøtt

25.11.2006

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1666/2006 om endring av forordning (EF) nr. 2076/2005 om fastsettelse av overgangsordninger for gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004

25.11.2006

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/765/EF om oppheving av visse rettsakter som gjennomfører bestemmelser om næringsmiddelhygiene og helse for produksjon og omsetning av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum

11.01.2007

 

 

 

*

138

26.10.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

Samme dato som EØS-komiteens beslutning nr. 137/2007

 

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 183/2005 om fastsettelse av krav til fôrvarehygiene

01.01.2006

 

 

*

 

139

26.10.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

27.10.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1883/2006 fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder til offentlig kontroll av innholdet av dioksiner og dioksinlignende PCB i visse næringsmidler

01.03.2007

 

 

*

 

140

26.10.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

27.10.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1950/2006 om opprettelse av en liste over stoffer som er vesentlige for behandling av dyr av hestefamilien, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/82/EF av 6. november 2001 om innføring av et fellesskapsregelverk for veterinærpreparater

25.12.2006

 

 

*

 

141

26.10.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og avfall fra batterier og akkumulatorer og om oppheving av direktiv 91/157/EØF

26.09.2008

*

 

 

 

142

26.10.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg VII  (Gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS, FL og N

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

20.10.2007

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsbeslutning 2007/172/EF om oppretting av gruppen av koordinatorer for godkjenning av faglige kvalifikasjoner

20.03.2007

 

 

 

*

143

26.10.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra N

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 717/2007 om gjesting i offentlige mobiltelefonnett i Fellesskapet og om endring av direktiv 2002/21/EF

30.08.2007

 

 

 

*

144

26.10.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

27.10.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 62/2006 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet "Telematikkprogrammer for godstrafikk" i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog

19.01.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/679/EF om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet "styring, kontroll og signal" i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog

28.09.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/860/EF om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet "styring, kontroll og signal" i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog, og om endring av vedlegg A til vedtak 2006/679/EFmed hensyn til delsystemet "styring, kontroll og signal" i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog

07.11.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/153/EF om endring av vedlegg A til vedtak 2006/679/EF om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet "styring, kontroll og signal" i det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog, og om endring av vedlegg A til vedtak 2006/860/EF med hensyn til delsystemet "styring, kontroll og signal" i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog

07.03.2007

 

 

*

 

145

26.10.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

27.10.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 om opprettelse av en fellesskapsliste over luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet og om informasjon til lufttransportpassasjerer om identiteten til utførende luftfartsselskaper, og om oppheving av artikkel 9 i direktiv 2004/36/EF

16.01.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 om fastsettelse av gjennomføringsregler for fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud iFellesskapet

24.03.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet

24.03.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 910/2006 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet

22.06.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1543/2006 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten omhandlet i kapittel II i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2111/2005 over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet, endret ved forordning (EF) nr. 910/2006

15.10.2006

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 235/2007 om endring av forordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet

07.03.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 787/2007 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 474/2006 om opprettelse av fellesskapslisten over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet

06.07.2007

 

 

*

 

146

26.10.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS, FL og N

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet og om endring av rådsdirektiv 96/61/EF

31.12.2003

 

 

 

*

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/101/EF om endring av direktiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet, i samsvar med Kyoto-protokollens prosjektbaserte ordninger

13.11.2005

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2216/2004 om et standardisert og sikkert registersystem i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF og europaparlaments- og rådsvedtak nr. 280/2004/EF

22.12.2004

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2004/156/EF om opprettelse av retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF

-

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/780/EF om unngåelse av dobbelttelling av reduksjoner i klimagassutslippet innenfor rammen av Fellesskapets ordning for handel med utslippskvoter når det gjelder prosjektvirksomhet i henhold til Kyoto-protokollen, i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF 

-

 

 

*

147

26.10.2007

Om endring av EØS-avtalens protokoll 23 om samarbeid mellom overvåkningsorgnene (artikkel 58)

 

 

27.10.2007

 

 

 

EØS-komitébeslutning om ny artikkel 1A  under protokoll 23

 

-

 

 

 

*

 

148

07.12.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

04.06.2007

 

08.12.2007

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/275/EF om lister over dyr og produkter som skal undersøkes på grensekontrollstasjonene i samsvar med rådsdirektiv 91/496/EØF og 97/78/EF

 

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/276/EF om endring av vedtak 2001/881/EF og 2002/459/EF med omsyn til lista over grensekontrollstasjonar

24.05.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/345/EF om endring av vedlegg I og II til vedtak 2002/308/EF om utarbeiding av lister over godkjende soner og godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller begge desse fiskesjukdommane

11.06.2007

 

 

*

 

149

07.12.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

08.12.2007

 

 

 

Kommisjonsbeslutning 2007/142/EF om opprettelse av en EF-veterinærberedskapsgruppe som skal bistå Kommisjonen med å gi medlemsstater og tredjestater støtte i veterinære spørsmål med hensyn til visse dyresykdommer

20.03.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/146/EF om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til unntaket for utførselsforbudet for handel innenfor Fellesskapet og med hensyn til å endre avgrensingen av restriksjonssonene i Bulgaria, Frankrike, Tyskland og Italia

18.03.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/174/EF om endring av vedtak 2003/467/EF med omsyn til fråsegna om at visse regionar i Italia er offisielt frie for bovin tuberkulose, bovin brucellose og enzootisk bovin leukose, og at ein region i Polen er offisielt fri for enzootisk bovin leukose

10.04.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/182/EF om en undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr

13.04.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/227/EF om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med Blue Tongue

01.05.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/265/EF om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 92/65/EØF for å omfatte ytterligere helsetiltak for handel med levende bier og for å ajourføre helsesertifikatmodellene

20.05.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/268/EF om gjennomføringen av overvåkingsprogrammer i medlemsstatene når det gjelder aviær influensa hos fjørfe og viltlevende fugler, og om endring av vedtak 2004/450/EF

23.05.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/354/EF av 21. mai 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med Blue Tongue

14.06.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/357/EF av 22. mai 2007 om endring av vedtak 2005/393/EF med hensyn til restriksjonssonene i forbindelse med Blue Tongue

14.06.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/10/EF om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 92/119/EØF med hensyn til tiltak som skal treffes innenfor en vernesone etter et utbrudd av smittsomt blæreutslett hos gris

01.01.2008

 

*

 

 

 

150

07.12.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/23/EF om endring av tillegg B til vedlegg VII til tiltredelsesakten av 2005 når det gjelder visse virksomheter i kjøtt-, melke- og fiskesektoren i Romania

01.01.2007

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/26/EF om endring av tillegget til vedlegg VI til tiltredelsesakten for Bulgaria og Romania når det gjelder visse for melkebearbeidingsbedrifter i Bulgaria

01.01.2007

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/27/EF om vedtakelse av visse overgangsbestemmelser om leveranser av rå melk til bearbeidingsbedrifter og bearbeiding av slik rå melk i Romania med hensyn til kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 og 853/2004

01.01.2007

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/29/EF om fastsetjing av overganstiltak for visse produkt av animalsk opphav som omfattast av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004 og som er innførde til Bulgaria og Romania frå tredjestatar før 1. januar 2007

13.01.2007

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/30/EF om fastsetjing av overgangstiltak for marknadsføring av visse produkt av animalsk opphav framstilt i Bulgaria og Romania

01.01.2007

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/31/EF om fastsettelse av overgangsbestemmelser med hensyn til forsendelsen av visse produkter fra kjøtt- og melkesektoren som omfattes av europaparlamentsforordning (EF) nr. 853/2004, fra Bulgaria til andre medlemsstater

01.01.2007

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/213/EF om endring av vedtak 2007/31/EF om fastsettelse av overgangsbestemmelser med hensyn til forsendelsen av visse produkter fra kjøtt- og melkesektoren som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, fra Bulgaria til andre medlemsstater

24.04.2007

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/264/EF om endring av vedtak 2007/30/EF med omsyn til overgangstiltak for visse mjølkeprodukt framstilt i Bulgaria

21.05.2007

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/398/EF om endring av vedtak 2007/31/EF om fastsettelse av overgangsbestemmelser med hensyn til forsendelsen av visse produkter fra kjøtt- og melkesektoren som omfattes av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 853/2004, fra Bulgaria til andre medlemsstater

01.07.2007

 

 

 

*

151

07.12.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

08.12.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 496/2007 om endring av forordning (EF) nr. 600/2005 med hensyn til fastsetting av en øvre grenseverdi for restmengder av tilsetningsstoffet " Salinomax 120G", som tilhører gruppen koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning, i fôrvarer

25.05.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 497/2007 om godkjenning av endo-1,4-betaxylanase EC 3.2.1.8 (Safizym X) som tilsetningsstoff i fôrvarer

25.05.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 500/2007 om endring av forordning (EF) nr. 1463/2004 med hensyn til fastsetting av en øvre grenseverdi for restmengder av tilsetningsstoffet "Sacox 120 microGranulate", som tilhører gruppen koksidiostatika og andre stoffer med legemiddelvirkning, i fôrvarer

28.05.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 516/2007 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer

31.05.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 537/2007 om godkjenning av gjæringsproduktet Aspergillus oryzae (NRRL 458) (Amaferm) som tilsetningsstoff i fôrvarer

05.06.2007

 

 

*

 

152

07.1.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

 

 

 

 

Europaparlaments- og rådsvedtak 623/2007/EF om endring av direktiv 2002/2/EF om endring av rådsdirektiv 79/373/EØF om markedsføring av fôrblandinger

04.07.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 538/2007 om godkjenning av ny bruk av Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) som tilsetningsstoff i fôrvarer

05.07.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 634/2007 om godkjenning av selenmetionin framstilt av Saccharomyces cerevisiae NCYC R397 som tilsetningsstoff i fôrvarer

28.06.2007

 

 

*

 

153

07.12.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

 

 

08.12.2007

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/48/EF om endring av direktiv 2004/90/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/53/EF med omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse sortar av jordbruksvekstrar

01.11.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/49/EF om endring av direktiv 2003/91/EF om fastsetjing av gjennomføringstiltak for artikkel 7 i rådsdirektiv 2002/55/EF med omsyn til kva eigenskapar som minst skal omfattast av og kva minstekrav som skal gjelde for gransking av visse sortar av grønsakartar

01.11.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 920/2007 om endring av forordning (EF) nr. 930/2000 om fastsetjing av gjennomføringsreglar med omsyn til kor eigna sortsnamna til planteartar til jordbruksføremål og grønsakartar er

22.08.2007

 

 

*

 

154

07.12.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

08.12.2007

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/28/EF om endring av visse vedlegg til rådsdirektiv 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for azoksystrobin, klorfenapyr, folpet, iprodion, lambdacyhalotrin, maleinhydrasid, metalaksyl-M og trifloksystrobin

27.11.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/29/EF om endring av direktiv 96/8/EF med omsyn til merking av, reklame for eller presentasjon av næringsmiddel til bruk i kalorifattige diettar med sikte på vekttap

01.07.2007

 

 

*

 

155

07.12.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

08.12.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 703/2007 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn til dihydrostreptomycin og streptomycin

12.07.2007

 

 

*

 

156

07.12.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

08.12.2007

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/395/EF om de nasjonale bestemmelser som Kongeriket Nederland har meldt i henhold til EF-traktatens artikkel 95 nr. 5 om bruk av kortkjedede klorerte parafiner

09.06.2007

 

 

*

 

157

07.12.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

 

 

08.12.2007

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/22/EF om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter med sikte på å tilpasse vedlegg IV og VI til den tekniske utvikling

18.01.2008

 

*

 

 

 

158

07.12.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg V

(Fri bevegelighet for arbeidstakere)

 

 

 

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra IS, FL og N

 

 

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes territorium, om endring av forordning (EØF) nr. 1612/68 og om oppheving av direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/EØF og 93/96/EØF

30.04.2006

 

 

 

*

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 635/2006 om oppheving av forordning (EØF) nr. 1251/70 om arbeidstakeres rett til å bli boende på en medlemsstats territorium etter å ha hatt arbeid der

30.04.2006

 

 

 

*

159

07.12.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd)

 

 

08.12.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1992/20 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet

02.01.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 311/2007 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familier som flytter innenfor Fellesskapet

12.04.2007

 

 

*

 

160

07.12.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester)

 

 

08.12.2007

 

 

 

Kommisjonsvedtak 200/482/EF om bruken av rådsdirektiv 72/166/EØF med omsyn til kontroll av ansvarsforsikring for motorvogner

01.08.2007

 

 

*

 

161

07.12.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg X

(Audiovisuelle tjenester)

 

 

08.12.2007

 

 

 

Europaparlaments- og rådsrekommandasjon 2005/865/EF om filmarv og konkurranseevnen til beslektet industrivirksomhet

-

 

 

 

162

07.12.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XI

(Telekommunikasjonstjenester)

 

 

08.12.2007

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/98/EF om harmonisert bruk av radiospektrum i 2 GHz-frekvensbåndene for innføring av systemer som leverer satellittbaserte mobiltjenester

15.02.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/131/EF om å tillate harmonisert bruk av radiospektrum i Fellesskapet for utstyr som bruker ultrabredbåndsteknologi

23.08.2007

 

 

*

 

163

07.12.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

08.12.2007

 

 

 

Kommisjonsdirektiv 2007/32/EF om endring av vedlegg VI til rådsdirektiv 96/48/EF om samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog og vedlegg VI til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/16/EF om samtrafikkevnen til det transeuropeiske jernbanesystem for konvensjonelle tog

02.12.2007

 

 

*

 

164

07.12.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

08.12.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 653/2007 om bruken av et felles europeisk format for sikkerhetssertifikater og søknadsdokumenter i samsvar med artikkel 10 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/49/EF og om gyldigheten av sikkerhetssertifikater utstedt i henhold til direktiv 2001/14/EF

15.06.2007

 

 

*

 

165

07.12.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

08.12.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 93/2007 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002 om nedsettelse av en komité for sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip (COSS)

01.02.2007

 

 

*

 

166

07.12.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

08.12.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 593/2007 om avgifter og gebyrer som pålegges av Det europeiske flysikkerhetsbyrå

01.06.2007

 

 

*

 

167

07.12.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

 

 

08.12.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 633/2007 om fastsettelse av krav til anvendelse av en overføringsprotokoll for flygemeldinger med sikte på underretning, koordinering og overføring av flyginger mellom flygekontrollenheter

01.01.2009

 

*

 

 

 

168

07.12.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX  (Miljø)

 

 

08.12.2007

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2007/151/EF om endring av vedtak 94/741/EF og 97/622/EF med hensyn til spørreskjemaene til rapporten om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/12/EF om avfall og om gjennomføringen av rådsdirektiv 91/689/EØF om farlig avfall

06.03.2007

 

 

*

 

169

07.12.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XX  (Miljø)

 

 

08.12.2007

 

 

 

Kommisjonsvedtak 2006/534/EF om et spørreskjema for medlemsstatenes rapportering om gjennomføringen av direktiv 1999/13/EF i perioden 2005-2007

03.08.2006

 

 

*

 

170

07.12.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI  (Statistikk)

 

 

08.12.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 833/2007 om avslutting av den overgangsperioden som er fastsett i rådsforordning (EF) nr. 1172/98 om statistiske oppgaver over godstransport på vei

06.08.2007

 

 

*

 

171

07.12.2007

Om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett)

 

 

27.12.2007

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 610/2007 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til tolkning nr. 10 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC)

06.06.2007

 

 

*

 

 

 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 611/2007 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1606/2002 med hensyn til tolkning nr. 11 fra Den internasjonale tolkningskomité for finansiell rapportering (IFRIC)

06.06.2007

 

 

*

 

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas